Bent Vestergaard Petersens CV


  UKflag English version

Navn: Bent Vestergaard Petersen.

Adresse: Slarisdal 14A, 8700 Horsens

Født: 26. juni 1953 i Horsens.

Uddannelser:
Datalogi ved Århus Universitet 1987-88.
Cand. scient. i biologi ved Århus Universitet 1982.
Studentereksamen ved Horsens Statsskole 1973.

Tidligere beskæftigelse:
Seniorkonsulent ved Miljøområdet - Natur og Vand, By- og Udviklingsforvaltningen, Kolding Kommune 2018 - .

Akademisk medarbejder ved Miljøområdet - Natur og Vand, By- og Udviklingsforvaltningen, Kolding Kommune 2007- 2018.

Akademisk medarbejder ved Naturafdelingen, Forvaltningen for Teknik og Miljø, Vejle Amt 2003-2006.

Vurdering af effekterne på et EU-beskyttelsesområde ved Varde ved en påtænkt udvidelse af Vestas for Varde Kommune 2001. Udført gennem konsulentfirmaet NATURPLAN.

Vurdering af naturkvaliteten omkring Hostrup Sø for Sønderjyllands Amt 2001. Udført gennem konsulentfirmaet NATURPLAN.

Undervisning i plantekendskab for Vejlby Landbrugsskole 2001. Udført gennem konsulentfirmaet NATURPLAN.

Registrering af vegetation, flora og fauna langs en mulig ny vej mellem Græsted og Gilleleje for Frederiksborg Amt 2001. Udført for konsulentfirmaet BioConsult gennem NATURPLAN.

Udarbejdelse af et system til vurdering af kvaliteten af forskellige naturtyper for Århus Amt 2001. Udført gennem konsulentfirmaet NATURPLAN.

Registrering af prioriterede habitater i EU-habitatområdet Mossø-Salten Langsø for Vejle Amt 2000. Udført gennem konsulentfirmaet NATURPLAN.

Udarbejdelse af et system til vurdering af kvaliteten af forskellige naturtyper for Sønderjyllands Amt 2000. Udført gennem konsulentfirmaet NATURPLAN.

Vurdering af naturkvaliteten i Lindenborg Ådal for Nordjyllands Amt 2000. Udført gennem konsulentfirmaet NATURPLAN.

Botanisk registrering ved Skærsø og udarbejdelse af plejeforslag for Vejle og Ribe amter 2000. Udført gennem konsulentfirmaet NATURPLAN.

Botanisk registrering og vurdering af naturkvaliteten i Villestrup Ådal for Nordjyllands Amt. 1999. Udført gennem konsulentfirmaet NATURPLAN.

Botanisk registrering og vurdering af naturkvaliteten i Halkær Ådal for Nordjyllands Amt. 1999. Udført gennem konsulentfirmaet NATURPLAN.

Registrering af vegetation, flora og fauna samt vurdering og forslag til pleje i Mattrup Ådal og dele af Gudenådalen for Vejle Amt. 1999. Udført gennem konsulentfirmaet NATURPLAN.

Registrering af vegetation, flora og fauna samt vurdering og forslag til pleje i Hansted Ådal for Vejle Amt. 1998. Udført gennem konsulentfirmaet NATURPLAN.

Frekvensanalyser og kortlægning af vegetationen på nyetablerede våde enge i Halkær Ådal for Nordjyllands Amt. 1998 - 1999. Udført gennem konsulentfirmaet NATURPLAN.

Eftersøgning af rødlistede plantearter i Vejle Amt ud fra gamle oplysninger fra litteraturen, herbarier og kartoteker for Vejle Amt. 1998 - 2000. Udført gennem konsulentfirmaet NATURPLAN.

Registrering og vurdering af konsekvenser for flora og fauna ved etablering af nye spor mellem København og Ringsted for DSB. 1998. Udført gennem konsulentfirmaet NATURPLAN.

Frekvensanalyser og vegetationsundersøgelser på overdrev ved Bjergskov, Rødme Svinehaver, Thurø Rev og Febbersted for Danmarks Miljø Undersøgelser. 1997. Udført gennem konsulentfirmaet BIOMEDIA.

Botanisk registrering og vurdering langs en mulig trace for en naturgasledning nær Esbjerg for DONG. 1997. Udført for konsulentfirmaet Rambøll gennem NATURPLAN.

Registrering og vurdering af konsekvenser for flora og fauna ved etablering af nye spor mellem Eriknauer og Skanderborg for DSB. 1996-97-98. Udført gennem konsulentfirmaet NATURPLAN.

Udarbejdelse af en ansøgning om LIFE-midler fra EU til naturrestaurering i Halkær ådal for Nordjyllands Amt. 1996. Udført gennem konsulentfirmaet NATURPLAN.

Udarbejdelse af tekst og forslag til layout til en pjece om drift af overdrev for Nordjyllands Amt. 1996. Udført gennem konsulentfirmaet NATURPLAN.

Botanisk registrering og vurdering af Østerådal for Nordjyllands Amt. 1996. Udført gennem konsulentfirmaet NATURPLAN.

Frekvensanalyser og vegetationsundersøgelser på overdrev ved Tågelund, Eskebjerg Vesterlyng og Røsnæs for Danmarks Miljø Undersøgelser. 1996. Udført gennem konsulentfirmaet BIOMEDIA.

Lærer i naturfag ved Silkeborg Daghøjskole. 1996.

Udarbejdelse af et system til vurdering af kvaliteten af forskellige naturtyper for Nordjyllands Amt. 1996. Udført gennem konsulentfirmaet NATURPLAN.

Udarbejdelse af rødlister over sjældne og truede dyr, planter og svampe i Nordjyllands Amt gennem litteraturstudier mv. for Nordjyllands Amt. 1996. Udført gennem konsulentfirmaet NATURPLAN.

Udarbejdelse af rapport om faunaens passage ved trafikanlæg gennem litteraturstudier for DSB. 1996. Udført gennem konsulentfirmaet NATURPLAN.

Registrering og vurdering af konsekvenser for flora og fauna ved etablering af nyt spor mellem Ballerup og Frederikssund for DSB. 1995. Udført gennem konsulentfirmaet NATURPLAN.

Kortlægning og vurdering af vegetationen og tilgroningen af Bjerg-Fyr på Hulsig Hede for Nordjyllands Amt. 1995. Udført gennem konsulentfirmaet NATURPLAN.

Frekvensanalyser og vegetationsundersøgelser på overdrev ved Tågelund, Eskebjerg Vesterlyng og Røsnæs for Danmarks Miljø Undersøgelser. 1995. Udført gennem konsulentfirmaet BIOMEDIA.

Adjunkt i biologi ved VUC, Samsø 1994-95.

Botanisk registrering, vurdering og forslag til pleje af Nørrestrand for Vejle Amt 1994.

Analyse og afrapportering af datamaterialet fra Feltbotanisk Klubs "Projekt heder og overdrev" 1994 - 95.

Botanisk registrering og vurdering samt forslag til plejeplan for de fredede arealer ved Sondrup – Uldrup – Åkjær for Århus Amt. 1993. Udført gennem konsulentfirmaet NATURPLAN.

Registrering af sten- og jorddiger, botanisk registrering og overvågning, EDB-arbejde m.m. for Århus Amt 1992-93.

Adjunkt i biologi ved Herning Gymnasium 1989-91.

Lærer i biologi ved Båring Højskole 1987.

Naturformidler for skoletjenesten ved Naturhistorisk Museum i Århus 1986-87.
Arrangement og afholdelse af udstillinger, ekskursioner, foredrag og rundvisninger samt udarbejdelse af undevisningsmateriale mm.

Registrering af vandhuller, søer og moser og deres plante- og dyreliv i Hammel Kommune for Danmarks Naturfredningsforening 1984.

Bestemmelse af tørvetykkelsen og vegetationsundersøgelser i Lille Vildmose for Danmarks Geologiske Undersøgelser 1981.

Kurser:
Bestået kursus i udvidet Access 97 på Kolding Købmandsskole 2002.
Elev på Askov Højskoles vinterskole 1988-89.
Formidlingskursus 1985.
Foreningen til Svampekundskabens Fremmes diplomprøve 1984.

Aktiviteter:
Kommentering af rødlistevurderingen af Danmarks Karplanter 2019 for DCE/Dansk Botanisk Forening 2019.
Rødlistevurdering af dele af Danmarks Karplanter for DMU/Dansk Botanisk Forening 2007 - 2010.
Bestyrelsesmedlem i Dansk Botanisk Forenings Jyllandskreds 1995-2004 .
Repræsentant for Østjysk Biologisk Forening i "Horsens Ren Fjord" 1994-2010.
Koordinator for og deltager i Dansk Botanisk Forenings florakortlægningsprojekt "Atlas Flora Danica" i Århus og Vejle amter 1991-2010 .
Bestyrelsesmedlem i Østjysk Biologisk Forening 1982-2010.
Repræsentant for Botanisk Forening i "Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken" 1996-2000.
Deltagelse i Feltbotanisk Klubs registrering af heder og overdrev 1985-89.
Deltagelse i Natur og Ungdoms padde- og krybdyrundersøgelse 1983-85.
Foredrags- og ekskursionsvirksomhed for flere foreninger, aftenskoler m.m.

Publikationer og artikler i uddrag:
"Rødlistede planter i Vejle Amt". Rapport for Vejle Amt, 2003. 
Bygholm Ådal. GEJRFUGLEN 2002-4, s. 5-37.
"Kvalitetsvurdering ved Hostrup Sø". Rapport for Sønderjyllands Amt, 2001.
Nim Skov. GEJRFUGLEN 2001-3, s. 1-16.
"Kvalitetsvurdering i Lindenborg Ådal". Rapport for Nordjyllands Amt, 2000.
"Vegetationen i bredzonen langs Skærsø". Rapport for Vejle Amt, 2000.
"Kvalitetsvurdering i Villestrup Ådal". Rapport for Nordjyllands Amt, 1999.
"Kvalitetsvurdering i Halkær Ådal". Rapport for Nordjyllands Amt, 1999.
"Overvågning af våde enge i Nordjyllands Amt - 1999". Rapport for Nordjyllands Amt, 1999.
"Naturforholdene i Hansted Ådal". Rapport for Vejle Amt, 1999.
"Overvågning af våde enge i Nordjyllands Amt". Rapport for Nordjyllands Amt, 1998.
"Kvalitetsvurdering i Østerådal." Rapport for Nordjyllands Amt, 1996.
"Projekt Heder og Overdrev". Rapport for Feltbotanisk Klub. Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen 1996.
Floraen på Horsens-egnen før og nu. Artikel for Naturhistorisk Forening for Horsens. 1996.
Hvornår er en lokalitet færdigundersøgt? GEJRFUGLEN 1996-1 s. 20-25.
Nørrestrand ved Horsens. URT 1995-2, p.48-49.
"Nørrestrand – vegetation og flora". Rapport for Vejle amt, 1994.
Projekt heder og overdrev. URT 1994-4, s. 105-113.
Orkideer på Horsensegnen. GEJRFUGLEN 1994-4, s.121-174.
Hvad en græsplæne gemte. GEJRFUGLEN 1994-1 s. 21-23.
"Sondrup - Uldrup - Åkjær - Plejeplan". Rapport for Århus amt, 1993.
Almindelig eller Slank Blærerod. GEJRFUGLEN 1992-1 s. 18-19.
Atlas Flora Danica. GEJRFUGLEN 1991-3 s. 92-96.
Sundet-Husodde (Botaniske lokaliteter på Horsens-egnen I). Gejrfuglen 1990, nr. 4, s. 150-160.
Purpur-Gøgeurt fundet som ny i TBU-distrikt 24. GEJRFUGLEN 1989-4, s. 136-140.
Floraregistrering i TBU-distrikt 24. GEJRFUGLEN 1988-4, s. 124-127.
Israel. GEJRFUGLEN 1988-3 s. 84-88.
Langtidsobservation af Tyndakset Gøgeurt (Orchis mascula) på en permanent prøveflade. GEJRFUGLEN 1988-1, s. 4-17.
Floraen på Horsensegnen før og nu. GEJRFUGLEN 1987-4 s. 127-131.
Hjerrisdal - en botanisk vandring. GEJRFUGLEN 1986-1 s. 22-25
"Vådområder i Hammel Kommune". Rapport udgivet af Danmarks Naturfredningsforening 1985
Guldsmede 2. del. GEJRFUGLEN 1984-1 s. 2-16.
Guldsmede 1. del. GEJRFUGLEN 1983-3 s. 82-87.
Nørrestrands vegetation. GEJRFUGLEN 1983-2 s. 53.
Vandkarse. GEJRFUGLEN 1983-1 s. 18-21.
"Populations-biologi hos Eng-Kabbeleje, Vandkarse og Sump-Kællingetand i et helo-rheokrent kildeområde". Speciale-afhandling ved Århus Universitet. 1982.
Bygholm Sø. GEJRFUGLEN 1982-1 s. 26-28..
Lille Vildmose. GEJRFUGLEN 1981-1 s. 2-8.
Siciliens flora. GEJRFUGLEN 1980-1 s. 26-29
Mere om Hansted Skov. GEJRFUGLEN 1979-1 s. 16-19.

Email: Bents mail


Sidst redigeret 4. marts 2021.

Tilbage til BVPs hjemmeside.