Israel - natur og landskaber


Landet Israel

Israel er ret lille land, areal 27.000 km2 og af form som Jylland, dvs. 350 km fra nord til syd og ca. 100 km på det bredeste sted. På en dag kan man derfor nemt køre fra de snedækkede tinder på Mt. Hermon i nord til den bagende ørken ved Elat i syd.

Israel har en befolkning på ca. 8 millioner, der er koncentreret i den nordlige del af landet. Af større byer kan nævnes Jerusalem, Tel Aviv, Haifa, Beer Sheba og Elat.

Gamla
Udsigtspunktet Gamla med Genezereth sø i baggrunden


Israels natur

Selv om Israel er et lille land, er naturen og landskaberne afvekslende.

Langs middelhavskysten er landet fladt og klimaet er varmt og relativt fugtigt. Her ses den mest intensive opdyrkning med mange citrusfrugtplantager. Yderst langs kysten er der klitterræn og sumpede områder, der dog hovedsageligt er afvandet og opdyrket. Mod nord er der enkelte bjerge med oprindelig skov eller maki, f.eks. Karmel-bjerget ved Haifa.

Fra Middelhavet hæver landet sig jævnt op mod højlandet i øst, der ved Jerusalem ligger i 800 m højde og i nordøst går op i 2300 m på Mt. Hermon, det højeste bjerg i Israel. Højlandet er meget goldt efter 6000 års overudnyttelse og landskabet steppeagtigt. Enkelte steder er der dog anlagt plantager af diverse træarter. Kun omkring Genezereth Sø er der en frodigere vegetation.

Mod øst ligger Jordan-dalen, der i en stor del af sin længde ligger under havets overflade, således 200 m ved Genezereth Sø og 500 m ved Det Døde Hav. Den nordlige del af af dalen er frodig og stort set opdyrket, mens den sydlige del er halvørken med ekstremet ved saltørkenen omkring Det Døde Hav, hvor der pga. den lave beliggenhed er tropiske temperaturer, men meget tørt.

Fra Det Døde Hav og sydpå hæver dalen sig langsomt op til havniveau ved Elat, den sydligste by i Israel. Samtidig går halvørkenen gradvist over i ægte ørken ved Elat med 20 mm regn om året og op til 45 graders varme.

Negev-ørkenen udgør den sydlige halvdel af Israel og ligger i gennemsnit ca. 500 m over havet med højere bjerge rundt omkring. Mod nord og nordvest går ørkenen gradvist over i halvørken og til sidst middelhavsklima. I den vestlige del af Negev ligger et fladt steppeområde bestående af sand sammenblæst fra Sinai-ørkenen.

Klippegrævlinger
Foto: Klaus Mortensen
Flere steder ved Genezereth Sø så vi klippegrævlinger. De ligner gnavere, men er beslægtet med elefanter !
Fauna og flora i Israel

Israel ligger mellem de 3 kontinenter Europa, Afrika og Asien. Floraen og faunaen er derfor meget artsrig og varieret med både europæiske, afrikanske og asiatisk-arabiske arter.

Af planter er der i Israel kendt ca. 2800 arter, hvoraf 500 er endemiske for Negev-ørkenen.

Af pattedyr regnes 116 arter som oprindelige i Israel.

Israel har 163 arter af ynglefugle, hvoraf 72 er trækfugle. Der er i alt set ca. 500 arter af fugle i landet og der opdages hele tiden nye tilfældige gæster.

Krybdyr-faunaen er rig med hele 97 arter, mens det tørre klima og mange års dræning af vådområder kun giver plads til 7 arter af padder.

At se på fugle i Israel

Israel er et godt land at se på fugle i, da der er kort afstand mellem de enkelte fuglelokaliteter.
Beliggenheden gør, at landet i forårs- og efterårsmånederne passeres af store mængder af trækkende fugle på vej mellem Afrika og Europa eller Asien. Endvidere yngler der nogle asiatiske og afrikanske arter i området, ligesom en del fuglearter overvintrer der.

Den bedste tid at se på fugle i området er derfor i forårsmånederne februar til april, hvor både vintergæster, trækfugle og ynglefugle kan ses. Om foråret er klimaet desuden behageligt.

Det kan lige nævnes, at vi på turen på 14 dage så 240 arter.

Tilbage til "Rejser i udlandet"

Tilbage til BVPs hjemmeside