Artslister fra turen til Polen 21. - 28. Juni 1997

Total liste over alle iagttagne og noterede plantearter fordelt på findesteder - suppleret med mine egne iagttagelser af fugle mm. Listen er sammenskrevet efter mine og Tove Ydes notater om floraen under turen. Den ville ikke have været så omfattende uden de mange iagttagelser og fund af planter forevist og meddelt undervejs af Stig Jeppesen og andre deltagere på turen. Plantenavne efterfulgt af "?" er vi af forskellige årsager ikke helt sikre på er korrekt navngivet.


Grubow, den gamle grænse mellem Øst- og Vesttyskland. I sandede lysåbne vejkanter omkring en rasteplads. 21/6.

pyramide-læbeløs
hedelyng
alm. stedmoderblomst
hunde-viol
rødknæ
alm. kongepen
skov-brandbæger
gyvel
fløjlsgræs

Hottellet
Vores hotel midt inde i Bialowieza-skoven i det østlige Polen.


Langs motorvejen Grubow - Berlin. 21/6.

toårig natlys
gyvel - nedfrosset
nikkende tidsel - også som ukrudt!
sandskæg
bidende stenurt
marker med alm. hør og gul lupin

rød glente 1
musvåge - mange
hvid stork 2


Omkring rasteplads på Berliner-ring. 21/6.

toårig natlys
kløvplade
stinkende karse
ørnebregne
kruset tidsel
gul reseda
slangehovede
glansbladet hæg
gul kløver
blæresmelde


Langs vejen Berlin - Fürstenwald - Frankfurt am Oder. 21/6.

toårig natlys
ungarsk vejsennep
kornblomst - alm.
bidende stenurt

Nikkende Tidsel
Nikkende Tidsel så vi mange steder i vejkanterne

Langs vejen Poznan - Warzawa. 22/6.

robinie alm.

hvid stork - mange


Omkring ratseplads nær Warta (Kolo?). 22/6.

pyrus sp. ?
askebladet løn - plantet
skov-fyr
tørst
alm. hyld
blodrød storkenæb
stinkende storkenæb
svaleurt
ørnebregne
løgkarse
skov-salat
nikkende limurt
blåhat
skive-kamille
hyrdetaske


Langs vejen Warta - Warzawa. 22/6.

læge-oksetunge
daglilje (Hemerocallis sp.)
skov-nælde

P-plads ved spisested 40 km vest for Warzawa. 22/6.

gåse-potentil
krybende potentil
hyrdetaske
vindaks
lav ranunkel
grøn/hvidmelet gåsefod
mur-gåsefod ?
bidende stenurt

sjagger  1


Rasteplads nær Brok. Blandskov på sand. 22/6.

skov-fyr
avnbøg
stilk-eg
brudurt
birk sp.
blåmunke
giftig kronvikke
finbladet vejsennep
bidende stenurt
sandskæg
toårig natlys
voldtimian
stinkende karse
tætblomstret karse
mark-bynke
have-malurt
grå-bynke
høgeskæg sp.
blodrød storkenæb
blåhat


Brok - Bialystok. Langs vejen er der meget, åben fyrreskov og meget høslæt 22.6.

alm. ene


Bialowieza. På tørre og fugtige enge udenfor reservatet i gammelt park-landskab. 23/6.

eng-klokke
blåtoppet kohvede
hjertegræs
trævlekrone
kødfarvet gøgeurt - enkelte
ræve-star - hyppig i en grøft
eng-gedeskæg (ssp. orientale = "orientalsk gedeskæg")
alm. knopurt
eng-havre
muse-vikke
gul fladbælg
gærde-vikke
dunet gedeblad
pibeved
alm. hundegræs
tofrøet vikke
eng-tidsel (Cirsium rivulare)
vellugtende agermåne
stor pimpinelle
majblomst
svaleurt
sød astragel
tormentil
ærtebusk
fjeld-ribs

engsnarre 1


Bialowieza. Selve det indhegnede reservat. Linde - avnbøg-skov på fladt terræn. 23/6.
Urskoven
Stemning fra Bialowieza urskoven


avnbøg
stor fladstjerne
skovmærke
skovsyre
stor-konval
hasselurt
aks-rapunsel
uldhåret ranunkel
småbladet lind
bævreasp
rød-el
stilk-eg
vinter-eg - enkelte findes i skoven
rød-gran
vår-fladbælg
druemunke
blå anemone
sanikel
forskelligblomstret viol
akselblomstret star
haremad
skvalderål
ask
mistelten
forlænget star
krans-lilje
hvis anemone
tandrod
alm. guldnælde
vild kørvel
skov-salat
skov-galtetand
stor nælde
skov-nælde
lund-fladstjerne
vandrøllike
gul iris
ramsløg
majblomst
alm. ædelgran - enkelte findes i skoven
hulrodet lærkespore
liden steffensurt
pebertræ
lund-paddeerok
tredelt egebregne
firblad
skov-svingel
kær-svovlrod
alm. bingelurt
miliegræs
småblomstret balsamin - langs veje


Bialowieza. Park med søer udenfor reservatet. 23/6.

eng-klokke
skov-kløver
stakløs hejre
stor andemad
kløvplade
læge-oksetunge
skvalderkål
skov-kogleaks
høj sødgræs
figenbladet gåsefod ?
eng-gedeskæg (ssp. orientale)
alm. hundegræs
kær-galtetand
gul åkande
gul iris
sølv-potentil
alm. kællingetand
bugtet kløver
alm. bjørneklo
vild kørvel
alm. mælkeurt
segl-sneglebælg
blåhat

gulirisk 1 sy
gøn frø


Aftentur nær reservatet 23.6.

eng-.tidsel

flodsanger 1 sy
græshoppesanger 1 syTur med hestevogn langs skove og enge udenfor Bialowieza by. På flodenge med høslet. 24/6.
Vildsvin
Vildsvin er hyppig i Bilaowieza skoven - her fra en dyrepark i området


eng-tidsel (Cirsium rivulare)
kær-tidsel
kødfarvet gøgeurt
slangeurt (Polygonum bistorta)
ræve-star
eng-klokke
hjortetrøst
alm. mjødurt
gul snerre
trævlekrone
aften-pragtstjerne
gul fladbælg
muse-vikke
kornblomst
eng-nellikerod
blåhat
grå-bynke


Tur med hestevogn langs skove og enge udenfor Bialowieza by. Langs skovveje. 24/6.

hulrodet lærkespore
eng-tidsel (Cirsium rivulare)
eng-klokke
løgkarse
skvalderkål
skov-kogleaks
kronløs springklap
knoldet brunrod
alm. fredløs
skov-vikke
sort fladbælg
skarntyde
alm. bjørneklo
storblomstret brunelle
skov-fladbælg
småbladet lind
stilk-eg
bævreasp
stakløs hejre
småblomstret balsamin
eng-nellikerod
vellugtende agermåne
spids-løn
hasselurt
vår-fladbælg
uldhåret ranunkel
tandrod
alm. guldnælde
alm. fredløs
skov-kogleaks
knoldet brunrod
ørnebregne
tveskægget ærenpris


Dyrepark
Dyrepark i Bialowieza - her avles der europæisk bison og przwalski-heste

Bialowieza. Langs vejkanter i dyrepark. 24/6.

kvast-høgeurt
kløvkrone
skov-fladbælg

Bialowieza. Langs vejkanter i selve byen. 24/6.

gærde-kartebolle
eng-havre
dunet vejbred
kløvplade
svaleurt
have-malurt
pyrenæisk storkenæb
stakløs hejre
vindaks
spidskapslet star
håret star
rank surkløver
cypres-vortemælk
alm. humle
cikorie
læge-oksetunge
nøgleblomstret klokke


Bialowieza. Sandet brakmark lige vest for Bialowieza by. 24/6.

eng-klokke
alm. stedmoderblomst
trefliget ærenpris
mark-ærenpris
bitter bakkestjerne
håret høgeuert
læge-oksetunge
kantet perikon
rank potentil
Brakmark
Artsrig brakmark ved Bialowieza by

håret star
eng-havre
hvid okseøje
foder-vikke
bakke-nellike
aften-pragtstjerne
græsbladet fladstjerne
enårig knavel
draphavre
mose-bunke
alm. kongepen
læge-ærenpris
alm. knopurt
kornblomst
have-malurt
svaleurt
plettet kongepoen
fløjlsgræs
tveskægget ærenpris
grå-bynke
ager-padderok

markfirben 1


Bialowieza. Skov og skoveng lige vest for Bialowieza by. 24/6.

hasselurt
majblomst
alm. guldnælde
maj-gøgeurt
trævlekrone
alm. mjødurt
hjortetrøst
eng-nellikerod
mose-bunke
rød-el
ask
avnbøg
småbladet lind
stilk-eg
bleg star
skov-star
eng-tidsel (Cirsium rivulare)
kær-tidsel
gul star ?
kær-høgeskæg
benved
krybende læbeløs
alm. brunelle
hvid anemone
stor fladstjerne
skov-salat
miliegræs
skovsyre
eng-rævehale
skov-jordbær
vellugtende agermåne
knoldet brunrod
stor nælde
skvalderkål
alm. bjørneklo
angelik
kær-svovlrod
vild kørvel
hejrtegræs
lund-padderok
lund-fladstjerne
tørst
tormentil
sværtevæld


Hajnowka. Ved vandrehjemmet hvor vi boede. 24/6.

kløvplade
foder-vikke
mistelten i poppel-art


Langs vejen Hajnowka - Grudky. 25/6.

kors-snerre ?
eng-klokke
toårig natlys
have-malurt
akeleje
blodrød storkenæb
blåhat
tjærenellike
klinte
sort fladbælg

hvid stork - ca. 100
lille skrigeørn 1


Grudky. Kirkegård. 25/6.

smalstråle
stor pimpinelle
asparges
kløvplade
sølv-potentil
sæbeurt


Tatar-by (Kruszyniany) nær Hviderusland. Stengærde og vejkanter omkring byens moske. 25/6.

bægerbregne
mark-ærenpris
håret hjertespand
stakløs hejre
døvnælde
kommen
tårnurt


Tatar-by (Kruszyniany) nær Hviderusland. Sandede græsmarker nær moskeen. 25/6.

sølv-potentil
bitter bakkestjerne
cikorie
have-malurt
skov-salat
prikbladet perikon
alm. pimpinelle
rød svingel
alm. rapgræs
vindaks
blød hejre
hvid-kløver
aften-pragtstjerne
græsbladet fladstjerne
trefliget ærenpris
mark-ærenpris
vild kørvel
ager-snerle
mælkebøtte
stor nælde
mark-forglemmigej
alm. kvik
alm. røllike
lav ranunkel
ager-stedmoderblomst
grå-bynke
mark-bynke
foder-vikke
tveskægget ærenpris
dusk-syre
sølv-potentil
gul snerre
alm. hønsetarm

Vejkanter og marker mellem Bobrowniki (grænseby) og landsbyen Chomontowco nær Hviderusland. 25/6.
Chomontowco
På vandretur i Grænsebyen Chomontowca


tjærenellike
eng-klokke
dunet vejbred
eng-tidsel (Cirsium rivulare)
blæresmelde
kornblomst
korn-ridderspore
kløvplade
mangegrenet knopurt
sand-vikke
håret hjertespand
slangehovede
læge-oksetunge
ager-gåseurt
have-malurt
kommen
fladstrået rapgræs
cikorie
gul snerre
blåhat
hestebønne
finbladet vejsennep
segl-sneglebælg
svaleurt
eng-storkenæb

lille skrigeørn 1


Siemienowka-reservoiret. Sø, søbred og fyrreplantage. 25/6.
Siemienowka
Ved bredden af Siemienowka - reservoiret


gul evighedsblomst
salamons lysestage
tætblomstret karse
alm. markarve
sandskæg
toårig natlys
kløvplade
vejbred-skeblad
enkelt pindsvineknop
sumpstrå sp.
rørgræs
knippe-star
gifttyde
billebo-klaseskærm
stor andemad
frøbid
glinsende vandaks
kær-guldkarse
lav ranunkel
alm. skjolddrager
sandkarse
alm. torskemund
håret star
mose-bunke
fladstrået rapgræs
sand-astragel (Astragalus arenarius)
mark-ærenpris
violet kongelys (Verbascum phaeniceum)
gipsurt-art (Gypsophila muralis)
læge-baldrian
kær-svovlrod
langbladet ærenpris
tigger-ranunkel
smalstråle
sværtevæld
sideskærm
vandrøllike
knæbøjet rævehale
smalbladet dunhammer
vand-mynte
knoldet brunrod
tadder-vikke

rørhøg
havørn
sort stork
klokkefrø - flere hørt
grøn frø - flere set og hørt


Puszcza Kurpiowska mellem Lomza og Myszyniec. Fyrreskov på sandet morbund. 26/6.

skov-fyr
tørst
alm. ene
birk sp.
hedelyng
blåtop
håret frytle
lav skorzoner
blåbær
tyttebær
mose-bølle
skovstjerne
alm. star
femradet ulvefod
korbær
gipsurt-art (Gypsophila fastigiata)
voldtimian
læge-ærenpris
alm. kohvede
bølget bunke
sand-nellike (Dianthus arenarius)
nikkende kobjælde ? eller evt. åben kobjælde (Pulsatilla patens)


Omkring rasteplads ved en sø nær vejen mod Elblag-kanalen. 26/6.

hjertebladet vandaks
høj sødgræs
bittersød natskygge
grå-pil
vand-mynte
sværetevæld
alm. humle
kløvplade
hyrdetaske
læge-oksetunge
tveskægget ærenpris
lav ranunkel.


Elblag-kanalen. Bøgeskov ved anløbsbro. 26/6.

bøg
stilk-eg
avnbøg
småbladet lind
ahorn
spids-løn
alm. hyld
skov-vikke
skov-star
uldhåret ranunkel
skvalderkål


Elblag-kanalen. I selve kanalen. 26/6.

krebseklo
stor andemad
frøbid
pilblad
høj sødgræs
kalmus
gul iris
vand-skræppe
gifttyde
lådden dueurt
tigger-ranunkel
liden andemad
glinsende vandaks
hjertebladet vandaks
kruset vandaks
vandpest
hornblad-art
dværg-nøkkerose
kors-andemad
tagrør
sø-kogleaks
bittersød natskygge


Elblag-kanalen. Langs bredderne. 26/6.

bleg pileurt
eng-storkenæb
kær-svinemælk
rejnfang
kvan
angelik
eng-klokke
læge-kulsukker
følfod
alm. humle
kål-tidsel
alm. pengeurt
alm. mjødurt
hyrdetaske
rød-el
mistelten - talrig i popler


Druzno. Lavvandet sø med rørskov nær Elblag. 26/6.

svømmende vandaks
gul åkande
hvid åkande
dværg-nøkkerose
glinsende vandaks
krebseklo
bredbladet dunhammer
smalbladet dunhammer
brudelys
pilblad
sø-kogleaks

sortterne ca. 50
rørhøg 10
drosselrørsanger enkelte
savisanger 1 sy


Braniewo. Græsmark ved hotel Warmia. 27/6.

dunet vejbred
foder-kulsukker
alm. hundegræs
tveskægget ærenpris
skvalderkål
hyrdetaske


Gdansk. 27/6.

Rundtur i byen


Mellem Lebork og Stubsk ved restaurant ved floden Lupowa. Vejskrænter. 27/6.
Gdansk
Inden vi forlod Polen var vi på rundtur i Gdansk ved Østersøen


bugtet kløver
muse-vikke
hare-kløver
gul kløver
stor knopurt
kornblomst
grå-bynke
have-malurt
skarntyde
toårig natlys
vild kørvel
foder-vikke
alm. hundegræs
glat vejbred


Karlino. Ruderat nær krat ved benzintank. 27/7

hulsvøb
burre-snerre
skvalderkål
småblomstret balsamin


Szczecin. Ruderat ved hotel Arkona. 28/6.

ungarsk vejsennep.
toårig natlys


Szczecin - Berliner-ring. Omkring benzintank /rasteplads. 28/6.

nikkende tidsel
ungarsk vejsennep
blød hejre
ærtebusk
have-malurt
toårig natkys
misteltenTilbage til "Rejser i udlandet"

Tilbage til BVPs hjemmeside