Floraen på overdrev 
Tidligere blev navnet "overdrev" anvendt om den del af en landsbys jorder, der ikke blev dyrket. Datidens overdrev blev anvendt som græsgange til bøndernes dyr og omfattede enge, tørre græsmarker, krat og skov. I dag bruges "overdrev" til at kendetegne en lysåben, lav vegetation på tør bund. Et bedre navn for denne vegetationstype er "græsland", der anvendes i udlandet og vel efterhånden vinder indpas i Danmark.
Overdrevene kan kun bevares ved fortsat græsning og mange er forsvundet ved tilgroning, opdyrkning, beplantning eller gødskning. Nogle overdrev har været græsset i århundreder og her kan man træffe en meget rig flora.
Allerede i det tidlige forår blomstrer de første planter på overdrevet. Det er enårige arter som Vår-Gæslingeblomst, arter af Forglemmigej og Ærenpris mm., men snart blomstrer Knold-Ranunkel (billedet) og Kornet Stenbræk og farver overdrevet gult og hvidt.
KnoldRanukel
LavTidsel Gennem sommeren kan træffes mange arter som Alm. Kongepen, Græsbladet Fladstjerne, Håret Høgeurt, Blåhat, Alm. Syre, Alm. Røllike, Alm. Knopurt, Lancet-Vejbred, Alm. Mælkeurt, Bredbladet Timian, Djævelsbid og græsser som Rød Svingel, Vellugtende Gulaks, Alm. Kamgræs, Alm. Hvene, Eng-Rapgræs og Fløjlsgræs.
På overdrev på kalkholdigt ler, som i Bygholm Ådal kan desuden ses Knoldet Mjødurt, Hjertegræs, Vild Hør, Stivhåret Borst og Lav Tidsel.
Mange af arterne på overdrevet er tilpasset græsningen som f.eks. Lav Tidsel (billedet), dels ved at stikke og dels ved at blomstre i jordoverfladen.
Andre typiske overdrevsplanter, der ses ind imellem de mere almindelige er Vår-Star, Eng-Havre, Dunet Havre, Lancetbladet Høgeurt, Tandbælg, Hulkravet Kodriver og sjældnere Tyndakset Gøgeurt.


Tilbage til Ådalene i Østjylland.

Tilbage til BVPs hjemmeside.