Ådalene i Østjylland  - dalsiderne

Landskabet i Østjylland er karakteristisk ved, at det er gennemskåret af mange, mere eller mindre markante ådale, der nogle steder giver et stærkt kuperet terræn. Man kan få et fint overblik, når man kører ad den østjyske motorvej, der desværre de fleste steder er ført over ådalene på en dæmning. Vejdæmningerne bremser faunaes frie bevægelse gennem ådalene, der ofte huser en rig fauna og flora. I ådalene er opdyrkningen nemlig ikke så intensiv på grund af de stejle dalsider og den fugtige dalbund.
Bygholm dal Vest for Horsens ligger Bygholm ådal, der er vist på billedet. Store dele af ådalen er markant nedskåret og smal og flankeret af stejle skrænter. Størstedelen af dalbunden og -siderne er afgræsset, men der er også småskove. På de stejleste skrænter har det ikke været muligt at gødske og her kan findes en artsrig overdrevs-vegetation
Bygholm ådal er for nylig blevet udpeget som et  habitat-område, bl.a. på grund af de mange artsrige overdrev i dalen. På overdrevene vokser i øvrigt en lang række meget sjældne svampe indenfor vokshatte, rødblade og jordtunger.
I 2006 er en del af Byghom Å blevet genslynget i et projekt gennemført af Vejle Amt med støttte fra staten og EU. Samtidig blev der aftalt en græsning uden gødskning af tidligere dyrkede arealer i dalen hvilket sikkert vil gavne den rige flora og fauna.

Tilbage til Danmarks natur og vegetation.

Tilbage til BVPs hjemmeside.