De dyrkede marker 
Størstedelen af Danmarks areal er udnyttet af landbruget som dyrkede marker. Det danske landskab er et resultat af menneskets udnyttelse af naturen siden stenalderen.
Billedet viser det velkendte danske landskab med marker med forskellige afgrøder, markskel, grøftekanter, levende hegn, spredte træer og småskove.
Faunaen og floraen i agerlandet er også i vid udstrækning bestemt af hvordan jorden udnyttes. Sker der en ændring i udnyttelsen, kan der samtidig ske en ændring i forekomsten af bestemte dyr og planter.
Velkendt er det jo, at den hvide stork nu ikke yngler mere i Danmark. Den fandt sin føde på høsletarealer, enge mv., der nu næsten er opgivet. Generelt er mange dyr i tilbagegang på grund af intensiveringen indenfor landbruget f.eks. agerhøne, hare, vibe, gråspurv og alle vore padder.

Også agerlandets flora har ændret sig. Tidligere var markerne rige på ukrudstarter, men mange er nu forsvundet gennem sprøjtning og bedre rensning af de udsåede frø. Mange arter af vilde planter kunne klare sig i markskel og grøftekanter, men antallet af arter er i dag markant lavere end tidligere.
Men der vil dog altid være nogle uønskede ukrudtsarter til stede blandt de dyrkede afgrøder.
Nordfyn


Tilbage til Danmarks natur og vegetation.

Tilbage til BVPs hjemmeside.