Floraen på Himmerlands kalkskrænter 
På en kalkskrænt i Himmerland kan træffes et par af de sjældneste plantearter i Danmark.
Bakke-Gøgeurt (billedet til højre) er nu kun kendt fra to lokaliteter, begge i Nordjylland.
På den ene nordjyske lokalitet lider den under tilgroning, for den lille plante er helt afhængig af en let græsning, da den ellers vil blive overgroet af højtvoksende planter. En anden trussel er de mange besøgende, der kommer for at fotografere den. De ivrige fotografer glemmer at se, hvor de træder, og mange små planter af Bakke-Gøgeurt bliver trampet i stykker. På grund af en målrettet pleje er den dog steget i antal de sidste år, så den vil nok kunne klare sig.
Afbidt Høgeskæg


Fruesko


Bakke-Gøgeurt

På kalkskrænten vokser også en bestand af Afbidt Høgeskæg (billedet til venstre). Den findes kun få andre steder i Danmark. Det er en kraftig, ca. 1 m høj plante med bleggule kurvblomster.
Den nordjyske specialitet Bakke-Fnokurt er der også sammen med den sjældne græs Dansk Kambunke.
Af andre arter specielt knyttet til kalkbund gror der desuden Stivhåret Kalkkarse, Bakke-Soløje og Smalbladet Klokke. Af andre mere hyppige arter kan nævnes Trenervet Snerre, Lav Tidsel, Opret Kobjælde, Dunet Vejbred, Eng-Havre, Hjertegræs og Lancetbladet Høgeurt.
Underligt nok gror der også en række arter, som man normalt træffer på næringsfattig sandbund. Det er kalkbundens lave kvælstofindhold, der er årsag til dette. Af sandjordsarter kan nævnes Lav Skorzoner, Ene, Håret Høgeurt og Smalbladet Timian.Det tredje botaniske klenodie på kalkskrænten er Fruesko.
En bestand af Fruesko har længe været kendt fra Buderupholm Bjergeskov - en del af Rold Skov i Himmerland. På grund af plukning og opgravning - det er jo en prangende plante - blev det hurtigt nødvendigt at indhegne bestanden i et antal træbure. I dag er der etableret parkering og med skiltning vist, hvor burene er. I de sidste år er bestanden af Fruesko i burene blevet mindre, formentlig på grund af en øget skygning og en manglende bestøvning og frugtsætning.
Det var derfor en stor sensation, da Frueskoen blev opdaget på en åben kalkskrænt et andet sted i Himmerland. Her trives den fint og har spredt sig kraftigt, men igen udgør de besøgende et problem ved nedtrampning af de unge planter.
Fruesko har formentlig for mange år siden vokset på Møns Klint, men ellers kendes den kun fra de to voksesteder i Himmerland.

 

 


Tilbage til Himmerlands kalkskrænter.

Tilbage til BVPs hjemmeside.