Søer i Himmerland 
Voldsted Søerne i Himmerland er meget varierede. Der er næringsfattige søer som Navn Sø og Madum Sø og næringsrige søer som  Hørby Sø.
Små søer kan også være spændende og Voldsted Gadekær er særlig interessant.
I dag er de fleste gadekær i Danmark omdannet til regnvandsbassiner eller branddamme med stejle, stensatte eller murede sider. I Voldsted er gadekæret bevaret som et stort åbent areal midt i byen omgivet af græsningsarealer.
Vandstanden i gadekæret svinger meget og hen på sommeren er bredderne udtørrede. På den udtørrede og optrampede bred trives en særegen flora.

Tilbage til Danmarks natur og vegetation.

Tilbage til BVPs hjemmeside.