Østjyske ådale - kærene i dalbunden

I Østjylland er jordbunden ofte leret og næringsrig, og hvor jordbunden er fugtig af højtliggende grundvand udvikles rigkær. Særlig hyppig er rigkær i de mange ådale, der gennemskærer det østjyske landskab.
Tidligere blev rigkærene - i flæng kaldet enge og moser - brugt til græsning og høslet. Herved blev vegetationen holdt lav og ofte var floraen særdeles artsrig.
Men i dag er det nemmere for landmanden at holde sine dyr på stald end fragte dem ud på græs, og rigkærene gror mange steder til i høje urter og pilekrat. De mange lavtvoksende plantearter bliver skygget og forsvinder,  og floraen bliver efterhånden mere artsfattig og ensformig.
Billedet (foto af Hafa Asovic) viser en udsigt over et rigkær i det tidlige forår, hvor vegetationen endnu ikke rigtig er kommet i gang. Man ser tydeligt de markante tuer af Lyse-Siv og til venstre resterne af Tagrør.
Rlgkær


Tilbage til Danmarks natur og vegetation.

Tilbage til BVPs hjemmeside.