Sydøstjyllands skovbundsflora 
Skovbundsfloraen i de sydøstjyske kystskove er mange steder meget frodig, især hvor jordbunden er ler med en del kalk. På billedet til højre ses en sådan skovbund med arter som Blå Anemone, Firblad, Hvid Anemone, Ægbladet Fliglæbe og Tyndakset Gøgeurt. Desuden er der Fladkravet Kodriver og Dansk Ingefær - to arter med nordgrænse gennem Østjylland.

På billedet nedenunder ses Alm. Guldnælde, der også har sin europæiske nordgrænse gennem Østjylland. Den vokser i de fleste skove fra Vejle og mod syd, mens den hurtigt bliver sjælden nord for Horsens.
En noget kraftigere form af Guldnælde bliver dyrket i haver og kan ses som forvildet i mange skove ofte langs skovvejene.
Guldnælde
Skovbund

I den østjyske muldbundsflora er almindelige arter i øvrigt Liden Lærkespore, Gul Anemone, Desmerurt, Vorterod, Nyrebladet Ranunkel, Stor Fladstjerne, Alm. Lungeurt, Skov-Viol, Krat-Viol, Skovmærke, Skov-Salat, Haremad, Feber-Nellikerod, Stinkende Storkenæb, Skov-Galtetand, Bjerg-Ærenpris, Liljekonval, Stor Konval, Aks-Rapunsel, Skov-Star, Akselblomstret Star og græsserne Miliegræs, Enblomstret Flitteraks, Lund-Rapgræs, Kæmpe-Svingel og Skovbyg.
På skrænter og andre steder, hvor kalken bliver udvasket ses en morbundsflora med arter som Majblomst, Håret Frytle, Læge-Ærenpris, Skovsyre, Pille-Star og græsserne Bølget Bunke og Fåre-Svingel.
I den sydligste del af Jylland bliver nogle sydlige, varmekrævende  skovbundsarter hyppige. Tyndakset Star har sin danske hovedudbredelse netop her sammen med Skov-Svingel, Uldhåret Ranunkel og Tandrod. Strudsvinge, Taks, Kæmpe-Star og Vedvarende Måneskulpe forekomer også her, men her er det mere det fugtige, milde klima, der ligger til grund.

En lang række orkideer kan findes i de østjyske kystskove. Mest udbredt er Skov-Hullæbe, men knyttet til det plastiske ler optræder desuden Tætblomstret Hullæbe. Denne art har i Danmark kun enkelte voksesteder udenfor Østjylland.
Andre ret hyppige orkideer, man kan falde over er Tyndakset Gøgeurt, Ægbladet Fliglæbe, Rederod og  Skov-Gøgelilje. Sjældnere støder man på Skov-Gøgeurt og Nikkende Hullæbe og enkelte steder kan ses Stor Gøgeurt (billedet), Langsporet Gøgelilje og Sværd-Skovlilje.
Stor Gøgeurt


Tilbage til Kystskove i Sydøstjylland.

Tilbage til BVPs hjemmeside.