Næringsfattige søer i Thy  

 
Lobeliesø Mange af søerne i Thy ligger på sandbund. Vandet er næringsfattigt, men meget klart og søerne kaldes lobeliesøer efter deres vegetation. Disse renvandede søer bliver desværre ofte brugt som badesøer, hvilket har en negativ effekt på plantelivet i søen og på vandkvaliteten. 
Søen på billedet kaldes Per Madses Kær, og man ser tydeligt den store mængde opskyllede planter, der ligger på bredden. Planterne er den meget sjældne Gulgrøn Brasenføde, der kun har få voksesteder tilbage i Danmark og næsten alle i Thy. Under badning optrampes bunden og vegetationen trædes itu. De næringsstoffer, som planterne indeholder flyder ud i vandet og kan tjene som næring for alger, der kan gøre vandet uklart. Bliver vandet for uklart, får Gulgrøn Brasenføde og andre vandplanter, der gror på dybt vand, for lidt lys og forsvinder. Lobeliesøerne er også meget sårbare overfor anden forurening som udledning af spildevand og udvaskning af næringsstoffer fra omgivende marker. I Danmark har vi kun få lobeliesøer tilbage. De ligger næsten alle i Vest-, Midt- og Nordjylland.

Tilbage til Danmarks natur og vegetation.

Tilbage til BVPs hjemmeside