Klitterrænet i Vendsyssel  

Hele den nordlige spids af Jylland nord for Frederikshavn kaldet Skagens Odde er dannet gennem landhævning siden slutningen af den sidste istid for 10.000 år siden. Landskabet er generelt fladt, men mange steder ses større eller mindre klitområder med store sandbanker. Området har tidligere været bevokset med skov og krat, men gennem menneskets rydning af skoven, udpining af jorden og afgræsning af de sandede arealer er sandet blevet blottet. Den kraftige vind i området har derpå resulteret i sandflugt og dannelse af klitter og de velkendte sandmiler.
Hulsig hede
På den fredede Hulsig Hede lige syd for Skagen kan man se et pragtfuld klitlandskab. Nogle af klitterne er 25 m høje og i lavninger ses fugtig bund eller stensletter. 
Desværre er den indførte Bjerg-Fyr et problem i området. Den er oprindelig blevet brugt i de store klitplantager anlagt for at dæmpe sandflugten. Men det nøjsomme træ trives fint i det barske klima og har spredt sig fra klitplantagerne ud i det åbne klitterræn og truer med at omdanne det åbne landskab til skov. En større bevoksning af Bjerg-Fyr kan ses midt i billedet i baggrunden. Gennem rydning og afbrænding forsøger man at begrænse dens udbredelse.

På Hulsig Hede yngler flere sjældne fugle som markpiber og hedelærke, og på de åbne arealer ses i træktiden ofte rastende ørne og andre rovfugle.
Generelt minder vegetationen om de vestjyske heder, men en række plantearter er særlig karakteristiske i dette klitterræn.
 
Tilbage til Danmarks natur og vegetation.

Tilbage til Bent Vestergaard Petersens hjemmeside.