Nyt om floraen i Østjylland

 
Spændende fund kan sendes til : Bents mail
Sidst opdateret 14. februar 2011.
Til Bent Vestergaard Petersens Hjemmeside.

 


Nyt fra 2010

Nyt fra 2009

Nyt fra 2008

Nyt fra 2007

Nyt fra 2006

Nyt fra 2005

Nyt fra 2004

Nyt fra 2003

Nyt fra 2002

Nyt fra 2001

Nyt fra 2000

Nyt fra 1999

Nyt fra 1998

Nyt fra 1997

Nyt fra 1996
Nyt fra 2010

Tidsel-Gyvelkvæler i Hansted Skov


I 2009 fandt Peter Nielsen et ungt skud af en gyvelkvæler i Hansted Skov nord for Horsens, og i år blev den så identificeret som Tidsel-Gyvelkvæler. Den var ellers kun kendt fra Torup Krat på Fyn, men der var den ikke at se i 2010. Efter at fundet af Tidsel-Gyvelkvæler ved Hansted blev omtalt i Horsens Folkeblad, kom der et par henvendelser. Den er set sidste år i området flere steder og er udsået som et forsøg i 1993. I 1990'erne er der talt op til 23 skud i enkelte år, men bestanden led meget, da der blev lavet en del gravearbejde i forbindelse med omlægning af Lille Hansted Å.
Tidsel-Gyvelkvæler og Kål-Tidsel


Tidsel-GyvelkvælerTidsel-Gyvelkvæler snylter især på rødderne af Kål-Tidsel. Gyvelkvælerens frø er meget små og skal spire i nærheden af værtsplantens rødder for at etablere en forbindelse. Ud fra værtsplanttens næringsstoffer danner Gyvelkvælerens først et tykt rodlignende organ - et haustorie - hvor fra et eller somme tider flere blomsterskud dannes.
Kost-Nellike genfundet ved Vejle Fjord

Mindst 300 indvider af Kost-Nellike er fundet på på kystskrænten mellem Albækhoved og Dykær ved Juelsminde (Westy Esbensen). Et dejligt genfund af denne sjældne art, der sidst er meldt fra Vejle Fjord ca. 1900 af Knud Wiinstedt. Kost-Nellike er i nyere tid i Jylland kun kendt fra et par lokaliteter på kystskrænterne på Mols. Nær lokaliteten vokser desuden Lådden Perikon, en stor bestand af Ru Bittermælk og en tusindtallig bestand af Bakketidsel.
Kost-Nellike mellem Følfod
Kost-Nellike mellem blade af Følfod (Foto: Westy Esbensen)
Kost-Nellike
Kost-Nellike (foto: Westy Esbensen)

Andre fund af rødlistede arter

En ca. 1 m2 stor bestand af Kæmpe-Rapgræs er opdaget i kanten af en askeskov ca. 700 m vest for Grejsdal Kirke (Westy Esbensen). En helt ny lokalitet for arten, der i de sidste år er fundet mange steder i området.
Spæd Kløver trives stadig ved Stenderupstrand ved Kolding, hvor den blev opdaget med 10 planter i 2008. I år var der mindst 50 planter (Bent Vestergaard Petersen).
Plettet Kongepen er nu på rødlisten og den blev i 2010 set flere steder på Harrild Hede og ved Over Harrild (Niels Peter Brøgger (www.fugleognatur.dk)).
6 individer af Cypres-Ulvefod er fundet på et afskrællet hedestykke ved mergelvejen på Randbøl Hede (Westy Esbensen) og i nærheden voksede 3 individer af Alm. Ulvefod.

Skælrod og andre gullistede arter

Ved De Tre Broer over Århus Å er der set mere end 50 Skud af Skælrod (Jørgen Terp Laursen) og mindst 12 blomstrende skud er fundet nord for Herslev langs Gammelby Mølleå ved Fredericia (Jørgen Grundvad Nielsen). Endvidere er 5 visne skud set i et hasselkrat på sydøstsiden af Nørrestrand (Jesper Ratjen og Bent Vestergaard Petersen).
Omkring 100 stauder af Enblomme er opdaget på en eng ved Fløjstrup Bæk (Westy Esbensen) og Jørn Chemnitz Kristiansen skriver : ”Den 4.6. havde jeg sammen med Kurt Storgaard fornøjelsen af at se ca. 65 blomstrende Engblommer i et væld på vestsiden af Vester Nebel Å ved Kolding. Vældet ligger ca. 500 m sydvest for spejderhytten på Stubdrupvej. I samme væld blomstrer desuden ca. 40 Maj-Gøgeurt og mange andre gode sager”. 3 planter af Engblomme er set i et nylig ryddet kær ved den østligste ende af Ferup Sø vest for Kolding (Bent Vestergaard Petersen og Lone Güldner Kolenda) - lokaliteten er kendt, men har været under kraftig tilgroning. En anden kendt bestand ved Nybro ved Alling Å nær Randers, i et kær på nordsiden af åen er reduceret til to fundne individer (Jens Bjerring Poulsen og Pia Boisen Hansen).
Mark-Tusindgylden er genfundet ved Skamlingsbanken med ca. 50 planter på et artsrigt overdrev sammen med gode arter som Lav Tidsel, Engelsk Visse, Hjertegræs og Alm. Mælkeurt (Bent Vestergaard Petersen), og mange er set på kystskrænter mellem Albækhoved og Dykær (Westy Esbensen).
Vibefedt er glædeligt genfundet som fåtallig i Amstrup Enge ved Horsens Fjord sammen med Eng-Troldurt (Mikkel Frederiksen (www.fugleognatur.dk)) - Vibefedt er sidst set på denne lokalitet i 1960'erne.
Mark-Tusindgylden
Mark-Tusindgylden på Skamlingsbanken

Fund af sjældnere arter

76 planter af Håret Kartebolle er fundet i Ullerup Skov og en enkelt plante i Grund Skov ved Vejle (Westy Esbensen). Det første sikre fund af Håret Kartebolle i Jylland blev gjort i 2007 ved Barritskov og siden er den fundet 4-5 steder i skovene på nordsiden af Vejle Fjord.
Festgræs stod talrig i fuld flor i et velafgræsset kalkær på sydøstsiden af Nørrestrand ved Horsens (Jesper Ratjen og Bent Vestergaard Petersen), og arten er desuden set i Gudenåparken i Randers lige på nordsiden af stien et stykke øst for naturskolen (Jørgen Mejlsø, Rasmus Hansen og Pia Boisen Hansen) og i kær ved Nybro ved Alling Å, på nordsiden af åen (Jens Bjerring Poulsen og Pia Boisen Hansen).
Smalbladet Klokke er opdaget i kant af overdrev ved Paderup vest for Orionvej nær Randers (Pia Boisen Hansen).
En bevoksning af Tyndakset Star dækkende ca. 3-4 m2 er fundet ved en fugtig, tilgroet skovvej i Hørballehave, skoven mellem Grejsdalsvej og Lerbæk Mollevej ved Vejle (Westy Esbensen).
En lille bevoksning af Bakke-Jordbær er fundet på en kystskrænt med plastisk ler ved Pøt Strandby syd for Snaptun ved Horsens Fjord (Peder Nygaard Nielsen) - arten er sjælden i denne del af Jylland. På skrænten voksede også Bjerg-Perikon spredt.
Én klon af Hvas Avneknippe er fundet ved Glatved Strand i november (Kevin Klausen, Mats H. G. Gustafsson og Casper Fælled (www.fugleognatur.dk)). Det er et helt nyt voksested for denne i Jylland meget sjældne art. Ud over dette voksested er den i Jylland kun kendt fra Vessø ved Ry, Døjsø ved Skanderbog og Grønkær nær Haderslev.
Stor bestand af Hylster-Guldstjerne er fundet i skræntskov og på overdrev mellem Landbomuseet og Vester Nebel Å ved Harte Skov vest for Kolding (Jesper Ratjen og Bent Vestergaard Petersen). Den er næppe særligt sjælden, men overses ofte.
Almindelig Vadegræs og Tætblomstret Hindebæger er fundet i store bestande på strandeng ved Estrupholm på Norddjursland (Peter Wind).
55 individer af Nælde-Silke er set snyltende på Stor Nælde i randen af en mose nær Rostved på Syddjursland (Peter Wind).

Biblomst spreder sig


Biblomst (Ophrys apifera) - foto til højre - ved Horsens havde et forrygende år med 58 blomstrende individer og 30 vegetative rosetter (Viggo Mahler, Lene Thomsen, Jesper Ratjen, Line Ankjær og Bent Vestergaard Petersen). Efter en støt tilbagegang de sidste år, er bestanden nu eksploderet. De fleste planter står i felter, hvor tørven er skrabet af og den rå, meget kalkholdige mergel er blottet.
Det er glædeligt at den er under spredning i Danmark, da der i 2009 blev fundet et individ i en grusgrav nær København.


Biblomst
Stor Gøgeurt havde et godt år

Generelt meldes om et godt blomstringsår hos mange orkidebestande. Stor Gøgeurt er set med flere planter og flere blomstrende individer end set de seneste 5 år i Stagsrode Skov og på Trelde Næs (Dorthe Aaboer og Peder Nygaard Nielsen). I Staksrode Skov har 13 ud af 23 blomstrende planter i et tællefelt sat frugter i år - endda rigtig mange kapsler. Normalt har arten en meget ringe bestøvningssucces. Det lover godt for de kommende år (Miriam Holsegård og Peder Nygaard Nielsen). I Staksrode Skov blev der i øvrigt set to blomstrende skud af Nikkende Hullæbe.

Orkideer ved Nørrestrand

I silende regn blev nogle orkidébestande på sydøstsiden af Nørrestrand tilset. Skov-Gøgelilje på overdrevet i "Djævlekløften" havde et godt år og der blev talt 23 vegetative og 20 i (Jesper Ratjen og Bent Vestergaard Petersen). Der er tidligere talt op til 25 planter, så en god fremgang. De kan også have været overset, da arealet på besøgstidspuntet denne gang ikke var græsset. At lade arealet hvile et års tid er måske en god ide, da kreaturerne trådte lige kraftigt på en nordvendt skrænt, men arealet er ellers rigtig fint afgræsset.
Ægbladet Fliglæbe i et hasselkrat stod med 19 vegetative skud og 1 i knop. Bestanden har lidt en del efter en udtynding i krattets vestenden, dog er antallet af skud nu de samme som tidligere, men planterne blomstrer meget lidt.
På grund af det sene forår var der ikke så meget at se i kærene langs Nørrestrand. Maj-Gøgeurt var der med over 100 i begyndende blomstring sammen med nogle få Kødfarvet Gøgeurt. En stor del af kæromådet langs den sydøstlige del af Nørrestrand afgræsses nu eksemplarisk af Skotsk Højland, så det bliver spændende at følge hvad der sker !

Andre fund af orkideer

I et væld på et flot overdrev syd for Lynggård i Vester Nebel Ådal ved Kolding stod ca. 200 blomstrende Maj-Gøgeurt sammen med bl.a. Tvebo Baldrian, Vinget Perikon, Tandet Sødgræs og Hjertegræs (Jesper Ratjen og Bent Vestergaard Petersen). Det omgivende overdrev er også godt med 2 Skov-Gøgelilje, mængder af Hjertegræs, Stivhåret Borst, Alm. Mælkeurt, Stribet Kløver og Hulkravet Kodriver.
Maj-Gøgeurt er i øvrigt set med ca. 20 blomstrende planter på eng i østranden af Uhre Skov lige nord for Ferup Skov vest for Kolding (Bent Møller Jessen og Lone Güldner Kolenda), mellem 5.000 og 10.000 på skråning ved Højen Tang - et flot syn ! (Keld Rasmussen) og over 3000 eks. på eng ved Fløjstrup Bæk (Westy Esbensen).
Et eksemplar af Skov-Gøgeurt er fundet i Grund Skov ved Vejle Fjord (Westy Esbensen). Den er sjælden i Østjylland, hvor Vejle Fjord er et af dens kerneområder.
Mindst 10 blomstrende individer af Tyndakset Gøgeurt er fundet på en skrænt ca. 700 m nord for planteskolen ved Skarre Odde på sydsiden af Kolding Fjord (Jakob Blauenfeldt Leonhard).
Skov-Gøgelilje på Skamlingsbanken
En kæmpe bestand af Skov-Gøgelilje

En tusindtallig bestand af Skov-Gøgelilje vokser på et overdrev ved Skamlingsbanken (Bente Møller Jessen, Lone Güldner Kolenda og Bent Vestergaard Petersen). Hoverdparten af planterne stod meget tæt og ellers rundt omkring på de tilstødende arealer.
Skov-Gøgelilje er ellers set med en i blomst i ædelgranplantagen v. V. Skovvej, Staksrode (Margaretha Liebmann), 11 blomstende eks. på overdrev ved Ulbæk  (Keld Rasmussen), 3 blomstrende individer på nordvendt overdrev syd for Troldhedestien ud for østenden af Ferup Sø ved Kolding (Bent Vestergaard Petersen og Lone Güldner Kolenda) og omkring 20 eks. på overdrev i Hørup Skov (Westy Esbensen).

Fund af nogle indslæbte arter

Nogle få planter af Kæmpe-Turt er fundet i kanten af Grund Skov syd for Vejle Fjord Center (Westy Esbensen).
Perlekurv er fundet i græsland på Nørreklint på Tunø, distriktsny for D. 23 (Peter Wind).
Smalstråle er set på en vejskrænt ved E45 afkørslen ved Mundelstrup, Århus. Her blev den også set i 2009 samt i Mundelstrup By (Peter Wind).