Nyt om floraen i Østjylland

 
Spændende fund kan sendes til : Bents mail
Sidst opdateret 14. februar 2011.
Til Bent Vestergaard Petersens Hjemmeside.

 


Nyt fra 2010

Nyt fra 2009

Nyt fra 2008

Nyt fra 2007

Nyt fra 2006

Nyt fra 2005

Nyt fra 2004

Nyt fra 2003

Nyt fra 2002

Nyt fra 2001

Nyt fra 2000

Nyt fra 1999

Nyt fra 1998

Nyt fra 1997

Nyt fra 1996NYT FRA 1997

Vinter-botanik

Hvem siger man ikke kan gøre spændende plantefund om vinteren. I december 1996 blev der i et lille kær lige vest for Horsens fundet de visne rester af blomsterstande af Butblomstret Siv. Denne sjældne art er karakteristisk i ekstremrigkær, eller kalkkær som de bør kaldes. Kalkkær er efterhånden blevet sjældne i Danmark og denne kærtype kan rumme sjældne og endda meget sjældne plantearter.
Med spænding blev den pågældende lokalitet da også genbesøgt i sommeren 1997, men foruden nogle temmelig urolige kvier, blev der af interessante plantearter blot fundet få individer af Vinget Perikon. Kæret var domineret af græsser of starer og ret ensformigt og uinteressant.

Nye fund af Jordbær-Potentil

I januar blev der gjort et par fund af Jordbær-Potentil, der er sjælden i Jylland. I den spændende Elling Skov ved Ejer Bavnehøj blev den fundet i en lysning, og den groede desuden på en vældpræget overdrevsskrænt nær ved.
I det østlige hjørne af Nim Skov blev en mindre bestand fundet i juni 1997 i en pyntegrøntplantning. Bemærkelsesværdig var desuden nogle meget store eksemplarer af Kristtorn langs øst-brynet af skoven.

Godt år for Hullæber

Både Tætblomstret Hullæbe og Skov-Hullæbe har i Århus-skovene haft et kanonår med mange blomstrende skud. Det forlyder desuden at også Hvid Sækspore i hvert fald i Himmerland havde et godt år i 1997.

International flora på Århus Havn

Er der blevet for langt mellem fund af spændende danske planter, kan det anbefales, at tage en tur til Århus Havn. I vejkanter, langs banelegemer og ved industrierne kan der findes et eksotisk udvalg af indslæbte plantearter.
På grund af den varme sommer kunne der på en tur i september findes mange blomstrende underlige arter, hvoraf en del gav store bestemmelsesproblemer. Arterne er nævnt i Dansk Feltflora, men det er ikke altid muligt at nøgle sig frem til dem, hvorfor man er nødsaget til at bruge flere udenlandske floraer. I Dansk Botanisk Forenings Tidsskrift URT kan man finde nogen hjælp gennem bestemmelsesnøgler og ekskursionsreferater. 

Fra turen på Århus Havn kan der fra arealer omkring Oliemøllen nævnes Hanespore, Grøn Skærmaks, Blodhirse (billedet), Kolbehirse, Svinesennep, Småhaget Pigfrø, Mangefrøet Gåsefod, Rundskulpe og Tomat med modne frugter.

På kulterminalen blev der fundet Russisk Sodaurt, Svinesennep, Kinajute (Katost-familien) med blomster og frugter, Durra, Hanespore, Egernhale-Byg og et væld af de amerikanske Amarant-arter, der er vanskelige at bestemme. Af andre amerikanere blev der fundet en Bøffelburre-art (Solanum sisymbrifolium) og en underlig forveddet stikkende urt fra Katost-familien, der heldigvis stod med små orangegule blomster og lod sig bestemme til Sida spinosa.
Mange af de nævnte arter er kommet til Århus Havn ved import af fuglefrø eller soya-bønner.

Nordligt voksested for Guldnælde

Først i januar blev der fundet Alm. Guldnælde i Lillerup Skov lidt syd for Ejer Bavnehøj. Fundet må være et af de nordligste i Jylland. Arten er hyppig i skovene omkring Horsens, hvor den mange steder er helt bunddækkende. Den tynder kraftigt ud længere mod nord og kun enkelte små bevoksninger er kendt omkring Århus. Den nærtstående noget kraftigere Have-Guldnælde ses dog ofte som forvildet fra dyrkning i haver f.eks. i Lillering Skov vest for Århus.

Fund af Vinterportulak

Det er ikke så tit man støder på den gamle køkkenurt Vinterportulak. Den kan findes som “ukrudt” ved gartnerier og planteskoler. Den dukkede op i mængde for et par år siden på en åben vejskrænt i forbindelse med udvidelse af Nørrebrogade i Århus. I april i år blev den fundet på en vejskrænt ved Hørslev Krat.

Musehale ved Tolstrup Kirke

Den uanselige Musehale overses nemt, men kan findes hist og her på urolig bund. I maj blev den opdaget på kirkegårdsdiget ved Tolstrup Kirke nord for Horsens. Diget er et fornemt eksempel på hvordan vore kirkegårdsdiger bør behandles gennem nænsom pleje. På digetoppen, mellem stenene og langs digefoden gror et væld af forskellige planter, dels plantede og forvildede og dels spontane. Af den rige flora kan ud over Musehale nævnes Ensidig Klokke, Blå Anemone, Hvid Stenurt, Rød Stenurt, Alm. Guldstjerne, Vorterod, Krat-Viol, Alm. Dvær-gløvefod, Krat-Ærenpris, Engelsød, Alm. Mangeløv, Håret Høgeurt, Blåhat og Alm. Røllike.