Nyt om floraen i Østjylland

 
Spændende fund kan sendes til : Bents mail
Sidst opdateret 14. februar 2011.
Til Bent Vestergaard Petersens Hjemmeside.

 


Nyt fra 2010

Nyt fra 2009

Nyt fra 2008

Nyt fra 2007

Nyt fra 2006

Nyt fra 2005

Nyt fra 2004

Nyt fra 2003

Nyt fra 2002

Nyt fra 2001

Nyt fra 2000

Nyt fra 1999

Nyt fra 1998

Nyt fra 1997

Nyt fra 1996NYT FRA 2005

Bemærk at rødlistesystemet for tiden er under revision - bl.a. indføres der nogle andre betegnelser. Blandt planterne er det endnu kun orkideerne, der har været behandlet efter det nye system og dette er fulgt i den følgende tekst. Læs mere om det nye rødlistesystem på DMU's hjemmesider.

Lidt om mine kilder

Jeg har ikke tidligere her nævnt hvem der oprindeligt står bag de fund og angivelser som jeg refererer og beskriver. Dette vil jeg fremover - fra 2005 - så vidt muligt indføre.
De uddybende bemærkninger om fundene skriver jeg ud fra egne tidligere iagttagelser og notater og diverse floraværker.Sump-Hullæbe genfundet i Vejle Amt

Et af de fund, der vakte størst opsigt, var da Sump-Hullæbe blev fundet ved Nørrestrand (LEH). Hvor Sump-Hullæbe er kendt fra en del lokaliteter i Århus Amt er den ikke meldt fundet i Vejle Amt i ca. 50 år og den var anset som uddød i amtet. Den har været eftersøgt på mange potentielle lokaliteter i amtet – også ved Nørrestrand -  men uden held. Så stor var glæden, da en bestand på ca. 65 blomstrende skud og nok lige så mange afbidte blev opdaget i et spændende kær ved Nørrestrand. I kæret voksede desuden store mængder af Eng-Troldurt (gullistet) og Djævelsbid sammen med bl.a. Skede-Star, Krognæb-Star, Blågrå Siv, Tvebo Baldrian og Vinget Perikon.

Andre gode ting ved Nørrrestrand

Opmuntret af fundet af Sump-Hullæbe blev andre potentielle voksesteder ved Nørrrestrand besøgt i løbet af sommeren. Sump-Hullæbe blev ikke fundet andre steder, men undervejs blev fundet de  interessante planter Knude-Firling, Elfenbens-Padderok og en stor bevoksning af Festgræs (BVP), der kun er kendt fra 10 – 15 lokaliteter i Østjylland.
Fra Nørrestrand må også nævnes en kæmpe bestand af Kødfarvet Gøgeurt, der i en noget høj rørsump vokser i titusindvis (JV, HA, BVP) for øvrigt sammen med en tusindtallig bestand af Maj-Gøgeurt – et flot syn !

Eoioactis palustris
Sump-Hullæbe ved Nørrestrand.

Noget om kobjælder

Ved Almind ådal nord for Kolding blev i foråret opdaget en lille bestand af Opret Kobjælde (gullistet, ansvarsart). De ca. 10 blomstrende planter stod på en overdrevsbakke i en granplantning (TAM). Opret kobjælde er nu kendt fra 2 lokaliteter i Vejle Amt – den anden bestand er i Bygholm ådal.
Nikkende Kobjælde (gullistet, ansvarsart) er genfundet vest for Ringgive (BOL, BVP), hvor den blev opdaget i 1994 (JV). Der blev talt 20 planter med i alt 30 blomster på et noget højtvoksende, artsfattigt overdrev sammen med en del rensdyrlav.

Addit grusgrav
Grusgrav ved Addit med masser af ulvefod (Foto : Lars Skipper)
otteradet ulvefod
Otteradet Ulvefod (Foto :Lars Skipper)
Masser af ulvefod

I en grusgrav nær Addit i Midtjylland er der fundet et rigtigt ulvefods-spiringssted (LJG, LS m.fl.). På et fugtigt, delvist kratbevokset sted i bunden af grusgraven vokser et imponerende skue med enkelte individer af Alm. Ulvefod, mindst 20 individer af Otteradet Ulvefod (rødlistet R) og Liden Ulvefod i mængde. Flere af individerne af Otteradet Ulvefod, var kun et par cm. høje. Der graves stadigt aktivt i grusgraven, men i området med ulvefødderne har der ikke været gravet i adskillige år.

Fattigkær i Vejle Amt

Fattigkærene i Vejle Amt er i løbet af sommeren blevet registreret. Særligt spændende var et stort næringsfattigt område mellem Stilbjerg og Båstlund (JER, KAW, BVP). Området består af gamle tørvegrave og tørveskrab af forskellig dybde og tilgroningsgrad og med vidt forskellige fugtighedsforhold og en ret så varieret flora. Af arter kan nævnes Klokke-Ensian, Liden Ulvefod, Strandbo (gullistet), Liden Soldug, Rundbladet Soldug, Hvid Næbfrø, Brun Næbfrø, Mangestænglet Sumpstrå, Mose-Troldurt, Liden Blærerod og Benbræk.
Af andre spændende nyfund (alle af JER) fra fattigkærene kan nævnes Dynd-Star i Kongsø Plantage, ved Kulsølejren nær Give og i Rødemose i Vork Bakker nær Egtved. Alle fund er gjort i hængesæk ved næringsfattige søer. Liden Ulvefod er fundet 2 steder ved Moselund nær Give og Liden Blærerod i Dulmose ved Egtved. Mose-Troldurt blev fundet ved Gabsø og i Linderup Mose nær Tørring og i en sø i Tørrild Mose ved Egtved blev der set Hår-Tusindblad (gullistet). Svømmende Sumpskærm (gullistet) er set ved en sø i Fuglrisdam nær Brædstup, i Linderup Mose ved Tørring, og en underlig forekomst var på en tidvis oversvømmet, græsdomineret eng umiddelbart vest for Rands Fjord. Den ret sjældne Butfinnet Mangeløv blev fundet ved en sø i Øster Torsted Plantage ved Egtved og endelig er Vandportulak (gullistet) fundet i et vandhul ved Tøsby ved Give, i Dyndmose ved Egtved og hertil kan lige nævnes et fund gjort af WE af samme art ved et vandhul ved Hvejselvej ca. 500 fra vejens start i Givskud.

Litorella baastlund

En græsplæne af Strandbo studeres ved Båstlund (Foto : Jesper Ratjen)
Ophrys apifera
Biblomst (Ophrys apiera) (Foto : Jan Vesterholt)

Noget om orkideer


Den nyopdagede bestand af Biblomst (Ophrys apifera) i Vejle Amt havde et dårligt år. Der var kun det halve antal blomstrende eksemplarer i forhold til de ca. 50 i 2004. Formentlig skyldes det den kolde periode i det tidlige forår, idet der ved et besøg i maj sås mange svedne rosetter (BVP, PNN m.fl.).
Hvid Sækspore (rødlistet CR) dukkede i år atter op på sine to lokaliteter i Østjylland, men kun med få eksemplarer  (JBR, RFF).
Salep-Gøgeurt klarer sig stadig på Endelave, hvor der blev talt en plante i knop (SH).
Den overvågede bestand af Stor Gøgeurt (rødlistet NT) på Trelde Næs havde en dårlig blomstring i år. Der blev i overvågningsfeltet optalt 380 eksemplarer, heraf kun 18 blomstrende. Dvs. under 5 % blomstrende skud, hvilket er det næstlaveste siden overvågningsstarten i 1987. Der har ikke været et rigtigt blomstringsboom siden 1995. Det totale antal optalte planter har vist et let fald de senste par år (DAA, PNN).

Fund af nogle sjældne arter

Mindst 500 eksemplarer af Klæbrig Limurt er optalt på Odden på Hjarnø. Blomsterstanden var afbidt på en stor del af bestanden (harer ?), og der blev blot set ca. 50 med blomster (BVP, ASF). Efter at have haft nogle voksesteder omkring Juelsminde er Hjarnø nu det sidste sted den findes i det jyske. Den har sydøstlig udbredelse i Danmark.
En bestand paa mindst 40 tuer af Fin Bunke (rødlistet R, ansvarsart) er fundet spredt over den sydlige del af lavningen i lysningen i  Ringgive kommune Plantage (BVP). Den blev første gang opdaget på lokalitet i 2000.
I 2003 blev Fjer-Knopurt (gullistet, ansvarsart) fundet på ca. 25 lokaliteter i Vejle Amt. I år er den fundet på nogle nye lokaliteter. Ca. 25 planter stod i vejkanten nær Høgsbjerg syd for Bindeballe og enkelte nærmere byen (BVP). Ca. 15 planter voksede langs kanten af cirkuspladsen paa hjørnet af Tvedvej og Kløvervej i Kolding (BVP, HA). Flere individer stod i vejkanten mellem Fovsletgård og den sydlige P-plads i Fovslet Skov, samt nogle få planter i kanten af den centrale sti (Storvej?) i lysninger i Fovslet Skov (PNN). Endelig er der fundet 30-40 planter ved Potkærvej ca. 100 m syd for Bindeballe-Randbøldalvejen (WE).
En stor bestand af Tyndakset Star (rødlistet R) er fundet i Vejlskov ved Herslev i Fredericia Kommune (TAM). Ud over det sydøstlige Jylland er arten nærmest manglende i Danmark.Svalerod er genfundet i Stavns Fjord på Samsø (HB) efter sidst at være meldt fra øen i 1936. Svalerod er en østlig art, der kun findes på Øerne, hvor den er hyppigst omkring Isefjord og på Bornholm.
Nogle få eksemplarer af Eng-Klaseskærm er fundet i Uggelhuse ved Randers Fjord (JBP). Ud over dette fund kendes kun ét sikkert voksested i det østjyske - Seljum ved Kolding. Den meget lille bestand ved Brigsted i Horsens Fjord er ikke set de sidste år (PNN).

Smalbladet Brandbæger i Vejle Havn

Under et kort besøg på Vejle Havn, blev der fundet et eksemplar af Smalbladet Brandbæger (BVP). Det er en ret ny plante i den danske flora, da den første gang blev fundet i 1988 på baneterrænet i København. Det næste fund blev gjort på Århus godsbaneteræn i 1992 (omtalt i Gejrfuglen 29. årg, nr. 2). I det fynske er den nu kendt fra Nyborg i 1996, Rudkøbing i 1997 og dukkede op på remiseområdet i Odense i 2000 (Fynsk Natur, 2000). Siden er den fundet i Svendborg og i Sønderjylland på Bramming og Tønder Stationer (Fynsk Natur, 2002) og i 2005 er den fundet på Silkeborg baneterræn (BKS, HT).
Smalbladet Brandbæger er en sydafrikansk art, der indslæbes med uld til England og Skotland, og er her fra spredt videre med skibe og tog. Det kan forventes at denne letgenkendelige art vil dukke op andre steder langs den østjyske jernbane i de kommende år. Hvem finder den i Horsens, Fredericia, Skanderborg og Kolding ?

Andre indslæbte planter

I et fattigkær ved Østerhoved nær Give er der fundet en stor bevoksning af ”Storfrugtet Tranebær” (Vaccinium macrocarpon) fuldt naturaliseret (JER). Arten stammer fra Nordamerika og dyrkes i surbundsbede herhjemme. Den kaldes også ”Amerikansk Tranebær”. Fugle spiser bærrene og i England og Skotland kendes arten som spredt med fugle og naturaliseret i tørvemoser. Der er ikke i øjeblikket kendskab til andre fund af Vaccinium macrocarpon som naturaliseret i Danmark.
Strudsvinge, der i det østjyske kan findes vildtvoksende lang skovbække fra Vejle-egnen og sydpå, optræder jævnligt som forvildet fra haver. Et nyt fund af 10-15 veletablerede planter er gjort på en søbred i den vestlige del af Pilkmose ved Give (JER).
En mindre bestand af Giftig Kronvikke vokser på en vejskrænt lige uden for Egtved (BVP, JER).
På et brakareal nord for Hornstrup Mølleby ved Vejle er der fundet Smalbladet Klokke (EBA). Forekomsten må anses som indslæbt eller forvildet fra dyrkning.
Et kort besøg på Vejle Losseplads gav følgende eksotiske arter (BVP): Bynke-Ambrosie, Drejeblomst, Kanariegræs, Kantbæger, Monbretia, Have-Stokrose, Ungarsk Vejsennep, Solsikke og så kunne der plukkes kilovis af modne tomater !

Flere spændende fund på Syddjursland

Som nye for TBU distrikt 22a er der på Dejret Øhoved fundet Udspilet Star, Klæg-Siv, Strand-Krageklo og Ensidig Hønsetarm foruden Stilket Kilebæger flere steder og få eksemplarer af Spidshale (PW). Distriktsny for 22a er også Klit-Kambunke ved Ebeltoft Færgehavn (Eva Meyer, verificeret af PW) og Alm. Guldnælde i Ringelmose Skov ved Rønde (PW). På Ahl Hage er der fundet ca. 50 individer af Smalbladet Hareøre og ved Øer 2 m2 af Gul Rævehale.
Eng-Guldstjerne (rødlistet R) er opdaget på kirkegården ved Tved Kirke, og på strandoverdrevet ved Jernhatten vokser stadig Liden Sneglebælg (rødlistet R) og Klæbrig Hønsetarm (HT).

Nogle spredte fund


Den ret sjældne Skede-Star er fundet på lokaliteter i Egtved ådal (HLS) og ved Halle Sø (KPR).
Vår-Ærenpris (gullistet) er set på et alvarlignende sandmarksområde umiddelbart syd for Salten Langsø (østenden) (LS).
Den ret sjældne Vellugtende Agermåne er fundet på overdrev ved Skadbjerg vest for Egtved, hvor ca. 40 skud dækkede 4 m2 (HT). Arten er også fundet i en vejrabat ved Herslev nær Fredericia (TAM) og ved Brabrandstien (lidt øst for Brabrandhallen) (HC).
En bestand af Alm. Guldnælde er opdaget i Sønderskov ca. 1 km SV for Slåensø.(LS). Den er sjælden så langt mod nord.
Enkelte planter af Strandbo (gullistet) er fundet i et vandhul ved Gammel Tingvej nær Give (WE).
Bakke-Jordbær blev i 2005 fundet på skrænter i Bjergfald Skov (PNN) og enkelte eksemplarer blev set på frådsten/kildekalk ved Hestedamshoved i Grejs ådal (WE). Bakke-Jordbær er sjælden i Vejle Amt og de to nævnte fund er faktisk de eneste der er kendskab til i nyere tid.
Klatrende Lærkespore er set under gran på Bjerlev Hede nær Jelling (WE).
Tandrod er talrig i Vesterby Skov ved Egtved, hvor den vokser i et stykke askeskov (ABL). Desuden er der fundet enkelte planter i den vestlige del af Ødsted Skov (ABL).
Stortoppet Rapgræs er fundet ved Skærsø ved Egtved (TAM). Arten kan også optræde som indslæbt og er fundet på baneterrænet i Silkeborg (HT) og lossepladsen i Skanderborg (HT,BKS).
Børste-Kogleaks findes spredt, men sjældent over det østjyske. Et nyt fund er gjort ved Dybdal nær Børkop. I samme område voksede for øvrigt Skov-Gøgelilje (TAM).


Kilder : Lars Eg Hoppe (LEH), Bo Levesen (BOL), Jesper Ratjen (JER), Tage og Annemarie Mogensen (TAM), Alex Sand Frich (ASF), Jan Vesterholt (JV), Peder Nygård Nielsen (PNN), Hafa Asovic (HA), Bent Vestergaard Petersen (BVP), Lars Jørgen Grønbjerg (LJG), Lars Skipper (LS), Henning Christensen (HC), Karsten Wandall (KAW), John Brandbyge (JBR), Rasmus Fuglsang Frederiksen (RFF), Søren Højager (SH), Dorthe Aaboer (DAA), Erik B. Andsersen (EBA), Westy Esbensen (WE), Henriette Lang Sørensen (HLS), Kirsten Primdal (KPR), Anne Birgitte Levisen (ABL) Bo K. Stephensen (BKS), Henrik Tranbjerg (HT), Henriette Bjerregård (HB), Peter Wind (PW), Jens Bjering Poulsen (JBR).