Nyt om floraen i Østjylland

 
Spændende fund kan sendes til : Bents mail
Sidst opdateret 14. februar 2011.
Til Bent Vestergaard Petersens Hjemmeside.

 


Nyt fra 2010

Nyt fra 2009

Nyt fra 2008

Nyt fra 2007

Nyt fra 2006

Nyt fra 2005

Nyt fra 2004

Nyt fra 2003

Nyt fra 2002

Nyt fra 2001

Nyt fra 2000

Nyt fra 1999

Nyt fra 1998

Nyt fra 1997

Nyt fra 1996


NYT FRA 2008

Bemærk at rødlistesystemet er blevet revideret - bl.a. er der indført nogle andre betegnelser. Blandt planterne er det endnu kun orkideerne, der har været behandlet efter det nye system og dette er fulgt i den følgende tekst. Læs mere om det nye rødlistesystem på DMU's hjemmesider.

Flad og andre ulvefod i Nørlund Plantage

Otteradet Ulvefod
Niels Peter Brøgger fortæller : "Den 6. juni var vi 6 personer som samme dag så 6 forskellige arter af ulvefod i Nørlund Plantage. Benjamin Øllgaard fra Århus Universitet og Iben Jacobsen fra Miljøcenter Ringkøbing, som har skrevet speciale om ulvefødder med Benjamin Øllgaard som vejleder, var i Nørlund Plantage i fredags. Desuden var der 2 studerende fra Universitet og min kone og jeg. Medens jeg viste dem Cypres-Ulvefod, som der er rigtig mange af, opdagede vi også et par bevoksninger med Flad Ulvefod (rødlistet E) og begge eksperter var sikre på at det var den rene vare og ikke hybrider".
Nyere fund af Flad Ulvefod er i øvrigt kun gjort i Tingskov ved Fjerritslev, Utoft Hede ved Grindsted, Dejbjerg Hede ved Skjern og Tihøje Hede ved Holstebro ("Overvågning af rødlistede planter 1999". Danmarks Miljøundersøgelser. 2000). Bestandene ved Utoft og Dejbjerg er muligvis krydsninger med Cypres-Ulvefod.
I januar fandt Niels Peter Brøgger 3 små bestande af Otteradet Ulvefod (rødlistet R) dækkende ca. 1m2 i en gammel grusgrav i Nørlund Plantage (foto til venstre) og i marts fandt han så 5 adskilte bestande/skudsamlinger af den sjældne Cypres-Ulvefod (rødlistet V) i samme plantage.
Sidste år fandt Niels Peter Brøgger Alm. Ulvefod og Femradet Ulvefod flere steder i samme område og i de åbne, fugtige partier Liden Ulvefod.

Nye fund af Spæd Kløver

Spæd Kløver (rødlistet V) er fundet med mindre bestande flere steder langs kreaturstier på det statsejede, kystnære overdrev ved Stenderupstrand på Stenderuphalvøen ved Kolding (Bent Vestergaard Petersen og Jesper Ratjen) - se mere om fudnet på FugleogNatur. På overdrevet var der også Stivhåret Ranunkel og i krat Vinge-Pileurt. Spæd Kløver er desuden fundet på Trelde Næs på den græssede fenne øst for naturskolen, hvor den optræder sammen med Fin Kløver (Peter Wind).
Denne sjældne, lille plante er i de senere år fundet på Skarre Odde og ved Skærbæk i Kolding Fjord, på Trelde Næs, på Halk Hovede og på Føns. Den er nok noget overset og kan bedst spottes gennem maj på de æggegule, små blomster i modsætning til de andre blegere gulblomstrede kløverarter.

Endnu et nyt fund af Bjerg-Mangeløv

Til de mange genfund af Bjerg-Mangeløv (rødlistet V) i det sydøstjyske kan nu tilføjes et fund af omkring 30 planter i Højgård Skov nord for Højgård (Westy Esbensen) i Grejsdalen. Der er nu nyere fund af arten i Andkær Skov, i Salbæk-kløften og Ibæk-kløften ved Munkebjerg, Gauerslund Skov, Tønballe Skov ved Snaptun og Fuglsangskoven ved Fredericia.

En kæmpe bestand af Kæmpe-Star

En stor bestand (skønnet over 200 tuer) af Kæmpe-star (rødlistet R) er opdaget langs en bæk og i væld 4-500 m syd for ”Solskin” i Munkebjerg Strandskov (Westy Esbensen). Dette fund firedobler antallet af kendte individer af Kæmpe-Star i Munkebjerg-skovene !
I Stenderup Nørreskov er der nu 5 tuer af Kæmpe-Star på en nordvendt skrænt i bækkløft (Bent Vestergaard Petersen). Forhistorien til fundet er følgende : I 1989 blev Kæmpe-Star set fremspire i mængder på flis samlet i Stenderup Nørreskov i en have nær skoven. Fundet blev indberettet til Botanisk Museum. I 1997 blev Kæmpe-Star så fundet i skoven og voksestedet meddelt Vejle Amt, der genfandt det i 1999, hvor der blev set én meget stor tue. Det kan være denne ene store tue, der nu er spilttet op i 5 mindre.

Eng-Skær genfundet i Kasted Mose

I Kasted Mose er Eng-Skær (gullistet) genfundet efter 45 år (Peter Wind) ! På en eksursion i 1963 med Dansk Botanisk Forening blev Eng-Skær fundet på et overdrev i mosen. Men trods intens eftersøgning gennem årene - ikke mindst af ØBF - er den ikke blevet genfundet før i år. I 2008 blev fundet en enkelt meget stor plante med 20 blomstrende skud. I Jylland er der kun kendt ét andet nyere fund - på Hyby Fællled ved Fredericia, hvor en større bestand af Eng-Skær blev fundet i 2004. I Kasted Mose vrimler det desuden med Pile-Alant, der heller ikke har mange voksesteder i Jylland.

Status for sjældnere arter ved Nørrestrand

Enkelte Kødfarvet Gøgeurt er set i kalkkæret i den sydøstligste ende af Nørrestrand (Bent Vestergaard Petersen og biologer fra Fredericia Kommune). Horsens Kommune har i år hegnet arealet og påbegyndt en afgræsning med kreaturer - det bliver spændende at følge udviklingen på denne super-lokalitet. Samme sted voksede der desuden spredte Eng-Troldurt (gullistet), Vand-Klaseskærm, Vinget Perikon og en del Butblomstret Siv.
På en nærliggende nordvendt skænt i "Djævlekløften" klarer Skov-Gøgelilje sig fint. Der var ca. 30 planter, hvoraf 12 blomstrede. Det er en vældig stigning af antallet af planter, da der normalt er talt 5-10 stk - måske et første resultat af, at græsningen her - iværksat af Horsens Kommune - nu ikke længere foregår med heste, men med kvæg ? På skrænten stod desuden en fin bestand af Lancetbladet Høgeurt på et par kvadratmeter - en art, man ikke ser så tit, og den vokser kun på rigtig gode overdrev med lang kontinuitet.
Mere ærgerligt er det, at bestanden af Ægblaet Fliglæbe i en lille skovholm ikke blev set. I 2005 blev der foretaget en rydning af krattet lige vest for skovholmen og også ind i voksestedet for orkideerne så skovbunden blev udsat for en kraftig udtørring. I 2006 sås blot vegetative planter og i år er bestanden nu formentlig helt  forsvundet på grund af udtørring af dens voksested.

Gode fund i Stenderupskovene

Over 100 planter af den sydligt udbredte Tandrod er fundet på skovdige og langs skovveje nær P-pladsen i nordenden af Stenderup Sønderskov og over 1000 planter på skovdiger og langs veje ca. 200 m S for Skovridergården i Stenderup Midtskov (Jesper Ratjen og Bent Vestergaard Petersen).
Stenderupskovene er i det hele taget et godt sted, hvis man vil se sydligt udbredte arter. Almindelige er Tyndakset Star, Uldhåret Ranunkel, Alm. Guldnælde, Lådden Perikon, Jordbær-Potentil og Dansk Arum, og langs kysten vokser Strand-Salat flere steder på strandvoldene og Stivhåret Ranunkel, Samel og Smalbaldet Kællingetand på strandenge og strandoverdrev. Og i markerne rundt om skovene kan man finde Liden Torskemund, Spydbladet Torskemund og Ager-Galtetand.


Seljum
Strandengen Seljum ved Stenderup Sønderskov med blomstrende Stivhåret, Bidende og Lav Ranunkel. Her er desuden Samel og Eng-Klaseskærm. Foto : Hafa Asovic.

Fund af nogle gullistede arter

Stivtoppet Rørhvene er med rette gullistet. Det er sjældent man hører om fund af den. Den er i år fundet på en dyndeng ved Fladbro ved Randers (Peter Wind). I Østjylland er der i øvrigt kun publiceret et nyere fund ved Silkeborg Langsø.
Et enkelt eksemplar af Alm. Månerude er set på et overdrev ned mod bæk ved Amhedevej syd for Skærbæk Banke (Mette Homann Keseler List).
Engblomme er fundet i en ugræsset eng neden for et vældområde med Trævlekrone og Maj-Gøgeurt ca 1 km vest for Vingstedcentret, syd for Vejle Å neden for Vingsted Skovvej. Engen er under tilgroning og på hele engen er der kun set én, dog ret flot og kraftig staude (Peer Høgsberg). I  Omme ådal ved Ringive øst for Ringivevej blev ca. 450 planter registreret i forbindelse med en optælling den 13.5 (Bo Levesen og Anne Drøgemüller) og i Omme ådal ved Ringive vest for Billundvej ca. 10 planter (Bjarne Moeslund og Bo Levesen).
En større bestand af Vandportulak er fundet i et udtørret vandhul på Sønder Kollemorten Mark mellem Tørring og Give (Westy Esbensen).
Skælrod er fundet ved sti under Hassel på Vingsted Sø ved Vingstedcentret i Vejle Ådal (Peer Høgsberg) og ved Fårup Sø´s nordvestlige ende, ved sti øst for dambruget ved Fårup Mølle, ved den offentlige sti – under Hassel (Peer Høgsberg). Ca. 50 skud i forskellige adskilte grupper er set i  Hansted skov nær sandfanget ved Tolstrup Å (Peter V. Nielsen) - de blev beundret på ØBF's forårstur. Skælrod er desuden set med mindst 30 blomstrende planter i hasselhegn ved Slelde Dambrug (Bo Levesen), ca. 10 skud under tjørn nær Overgaden 37 i Børkop (Bo Levesen) og ved Troldhedestien i Kolding Skov under Rød-El (Jesper Ratjen).
Ca. 100 eksemplarer af Mark-Tusindgylden blev set på et ugræsset, men nyafslået overdrev nær Højrupgård ved Vester Nebel Å (Offentlig tur med Kolding Kommune og Dansk Botanisk Forening), og Mark-Tusindgylden er også set på et græsareal lidt nord for Ulbækhus, hvor den har vokset flere år i træk (Keld Rasmussen).
Fjer-knopurt er fundet flere steder i mindre bestande langs Sletteskovvej mellem Birkemosevej og Sandagergård øst for Lilballe Skov ved Kolding (Ole Stauning).
 
Orkideerne

Biblomst havde atter et dårligt år ved Horsens. Der blev talt 8 planter i blomst ! 4 af planterne stod i et af de felter, hvor tørven forsøgsvis er blevet afskrabet for at give frisk, nøgen jord til etablering af planterne (Lene Thomsen). Det er nemlig blevet iagttaget at planterne fortinsvis vosker på den mere åbne bund på skrænter og langs slidte stier i området. Planterne var små i år vel pga. frost i april og tørke gennem maj.
Et formodet fund i 2006 af Purpur-Gøgeurt på en lokalitet nær Billund er nu endelig verificeret. I år blev der talt over 2.000 individer i fin blomst sammen med andre spændende planter som Benbræk, Smalbladet og Tue-Kæruld, Rundbladet og Liden Soldug, Vibefedt, Mose-Troldurt m.fl. (Erik B. Andersen).
Maj-Gøgeurt er set med et enkelt afblomstret eksemplar i et kær i en græsset sidedal til Rohden Å. Da arealet i det tørre forår er blevet græsset meget hårdere af end sædvanligt, kan en del være overset p.gr.a. afbidning (Peder Nygaard Nielsen). Den 3.6. blev der talt 8 blomstrende Maj-Gøgeurt på et overdrev ejet af CEU Kolding på sydsiden af Kolding Å opstrøms Ejstrup. Onsdag d. 4.6. var de ædt af fårene, der blev sat på arealet umiddelbart efter planterne blev fundet (Mette List, Jørn Chemnitz Kristiansen og John Christensen). Maj-Gøgeurt er desuden fundet med mere end 500 planter i Omme ådal ved Ringive øst for Billundvej (Bo Levesen og Anne Drøgemüller) og ved  Højen Tang på begge sider af Højen Å var der i alt 3 områder med hhv. ca. 100, ca. 200 og mere end 2000 blomstrende planter (Keld Rasmussen).
Tyndakset Gøgeurt er fundet med mindst 10 planter langs dige i vestvendt skovbryn i Stenderup Midtskov ca. 350 m SØ for Fensbjerg (Bent Vestergaard Petersen) og ca. 100 blomstrende - heraf mange afbidt af rådyr - på dige i det sydvestlige skovbryn af Stenderup Sønderskov (Bent Vestergaard Petersen og Jesper Ratjen).
Rederod er fundet på Trelde Næs med 4 skud  (Peter Wind) og 15 eksemplarer er set i Højen Skov ved Vejle (Lene Egtved Andersen). Desuden er der talt 7 blomstrende skud på kystskrænten under bøg i Stenderup Midstkov øst for skovridergården ved Stenderupstrand (Bent Vestergaard Petersen og Jesper Ratjen), og i Munkebjerg Strandskov er 1 skud set ved viadukten nord for ”Solskin” (Westy Esbensen) og 5 eks. på skrænt mod Saltbæk-kløften (Westy Esbensen).
33 blomstrende skud af Skov-Gøgelilje er optalt på den vestligste, mest fugtige del af en lille afskrabet trekant, der skal sikre udkørselsudsyn fra kommunevejen Rodalvej ved udkørslen på amtsvejen Billundvej mellem Vejle og Billund. Arealet er råjord, der aldrig er gødet, og det slås én gang hvert år uden fjernelse af afslået materiale. Arealet har henligget siden etablering i 20-30 år. Der er tidligere registreret blomstrende skud af Skov-Gøgelilje der, men kun 3-5 eksemplarer. Det vil måske være en ide at  iværksætte en senere slåning af den vestligste del (Peer Høgsberg).
I "Skærven" ved Løsning er der kun set få eksemplar af Ægbladet Fliglæbe i år - de er forsvundet hurtigt (Margaretha Liebmann) - måske pga. det tørre forår ?

Fund af nogle mindre almindelige arter

Fra tidligere at være en ret sjælden plante på strandenge og strandvolde, har Dansk Kokleare nu spredt sig langs motorvejsnettet, hvor den hovedsageligt vokser i den sandede og salte midterrabat.
I foråret blev den set blomstre i enorme mængder i midterrabatten af motorvejen i et næsten ubrudt bælte mellem Kolding og Hobro. Den var mere spredt på stykket mellem Århus Vest og Randers Syd (Jesper Ratjen og Bent Vestergaard Petersen). Andre standplanter som Strand-Vejbred og Engelskgræs er også almindelige langs motorvejene.
Dansk Kokleare er desuden fundet mere "naturligt" med mindre bestande på de ydre dele af Seljum ved Stenderup Sønderskov og på strandoverdrev ved Stenderup Hage nær Kolding (Jesper Ratjen og Bent Vestergaard Petersen).
Nikkende limurt er fundet med 10-15 planter på en kystskrænt ved Tirsbæk (Westy Esbensen) - den er vel ikke kendt fra andre nyere fund i Østjylland mellem Århus og Kolding ?
Butblomstret siv er set på en dyndeng ved Fladbro ved Randers (Peter Wind) og i Kasted Mose (Peter Wind).
I en græsset sidedal til Rohden Å blev der den 13. juni 2008 fundet en lille bestand (<10) af Børste-Kogleaks på åbne okkermudderflader på et rigtig fint hestegræsset knoldkær (Peder Nygaard Nielsen).
På spidsen af halvøen Borret i Horsens Fjord vest for Snaptun er fundet (10 -15) vilde Asparges på sandodden - en enkelt tog stadig kampen op inde midt i en stor Rynket Rose bevoksning (Peer Høgsberg).
Almindelig Ulvefod er set ved Kighøjvej i Frederikshåb Plantage. Bestanden dækkede 2-3 kvadratmeter og der sad talrige sporehusaks fra sidste år på planten (Allan Bech).

Nogle indslæbte arter

I en hvede-stubmark ved Ebeltoft er der set Ager-Løvemund (distriktsny for 22a - belæg samlet), Ager-Galtetand og Kiddike (Peter Wind).
Store mængder af Musehale voksede på en gruset sti på strandoverdrev ved Stenderup Hage nær Kolding (Jesper Ratjen og Bent Vestergaard Petersen). Det er egentlig ikke en særlig sjælden plante, men man ser den ikke så tit.
Flere eksemplarer af Smalbladet Brandbæger blev først i oktober set blomstre langs veje og åbne arealer i den indre by i Fredericia (Jesper Ratjen og Bent Vestergaard Petersen). En nylig indslæbt art, der oprindeligt stammer fra Sydafrika. Den spredes kraftigt langs jernbaner og motorveje og er nylig set helt oppe i Vendsyssel.