Nyt om floraen i Østjylland

 
Spændende fund kan sendes til : Bents mail
Sidst opdateret 14. februar 2011.
Til Bent Vestergaard Petersens Hjemmeside.

 


Nyt fra 2010

Nyt fra 2009

Nyt fra 2008

Nyt fra 2007

Nyt fra 2006

Nyt fra 2005

Nyt fra 2004

Nyt fra 2003

Nyt fra 2002

Nyt fra 2001

Nyt fra 2000

Nyt fra 1999

Nyt fra 1998

Nyt fra 1997

Nyt fra 1996
NYT FRA 1999

Århus Havn

Om den varme eftersommer har betydning vides ikke, men der blev i hvert fald gjort en lang række interessante plantefund på Århus Havn i eftersommeren. Havnearealer og andre ruderater er gode at besøge i september-oktober og man kan herved forlænge feltsæsonen og virkelig få set noget nyt.
De fleste af de eksotiske arter kommer til havnen under aflæsning af  sojafrø fra USA. Det er arealerne omkring Multiterminalen og Oliemøllen, der er de mest givtige. Her blot et lille udvalg af de mest spændende fra Multiterminalen: Blågrøn Skærmaks, Fabers Skærmaks, Amerikansk Hejre (Bromus wildenowii), Udspærret Hejre (Bromus squarrosus), Bynke-Ambrosie, Trefliget Ambrosie, Klaseurt (Iva xanthiifolia) – en buskagtig kurvblomst, Bastard-Sennep (Hirschfeldia incana), Småhaget Pigrø, Top-Amarant, Opret Amarant, Alm. Hirse, Alm. Hanespore, Kongekommen, Rank Gåsefod, Skræppe-Brodfrø, Stivhåret Vejsennep, Russisk Sodaurt, Ager-Rævehale, Kinajute, Sommercypres, Vild Durra og Artemisia scoparia – døbt Grenet Bynke – kun fundet 7 gange i DK. De fleste af arterne blev fundet indenfor hegnet, men også udenfor kan der gøres fund.
Flere af arterne stammer oprindeligt fra Sydeuropa eller Asien, men er først indslæbt til USA og derefter slæbt videre til Århus Havn. Interessant blev der også fundet Vinge-Pileurt, der her må have en indslæbt forekomst, da den jo er vildtvoksende i Danmark.
I vejkanter og langs sporene ved Oliemøllen blev der bl.a. fundet: Blodhirse, Sojabønne, Pensylvansk Pileurt, Purpur-Tragtsnerle, Småblomstret Katost og Glatbladet Hirse.
Andre steder er der fundet Rapunsel-Klokke - en sjælden art, der er ny for TBU 21.

Århus Banegård

Også arealerne omkring jerbaneterrænet i Århus kan fremvise eksotiske arter. I sensommeren blev der således fundet Liden Fingeraks og Liden Kærlighedsgræs, der begge er vildtvoksende i Sydeuropa.

Nyt fra Atlas Flora Danica-undersøgelsen

I 1998 blev den sjældne Klokke-Vintergrøn fundet i Skåde Skov syd for Århus. Det har nu vist sig, at iblandet presset materiale havde der indsneget sig nogle eksemplarer af den nærtstående art Grønlig Vintergrøn. Begge arter er sjældne i DK og nye for TBU-distrikt 21.

Af andre nyheder fra det østjyske kan nævnes Liden Guldstjerne og Tandrod i Boller Skov samt Børste-Kogleaks på en nordvendt fugtig strandskrænt ved Boller Strand.
Mattrup ådal 

Mange interessante fund er gjort i Mattrup ådal i 1999. 
På et overdrev ved Stigsholm sø (billedet) og i vældområder nedenfor vokser arter som Alm. Månerude, Lav Skorzoner, Skov-Gøgelilje, Vibefedt, Loppe-Star, Eng-Troldurt, Mose-Troldurt, Maj-Gøgeurt og Plettet Gøgeurt. 

Af andre gode fund i ådalen kan nævnes Vedbend-Vandranunkel, Tvebo Star, Kær-Fnokurt, Butfinnet Mangeløv, Tæppegræs, Høst-Vandstjerne og Guldblomme.


Hampen sø

Et par besøg i 1999 viste, at Hampen sø stadig er en fin lobeliesø med mange arter af vandplanter, selv om den er noget næringspåvirket at dømme ud fra mængden af alger ved bredden. Flere steder er der mulighed for at bade og her er bunden fuldstændig vegetationsløs, men udenfor badestederne er Strandbo bunddækkende. Sammen med Strandbo kan man pletvist i et bælte langs bredden finde en flot udviklet vegetation med Sekshannet Bækarve, Nåle-Sumpstrå, Høst-Vandstjerne, Liden Siv og Liden Vandaks og på lidt dybere vand et bælte af Hår-Tusindblad og længere ude Tvepibet Lobelie. I opskyllet, der er rigeligt af, er især Strandbo og Hår-Tusindblad hyppige, men der er også Sortgrøn Brasenføde og af mere almindelige arter Liden Siv, Vandpest, Tornfrøet Hornblad, Hjertebladet Vandaks og Kruset Vandaks. Hampen sø har også en fin bredzone med mange arter. Smalbladet Ærenpris er hyppig og en grundig gennemgang af de mange små eksemplarer af Kær-Ranunkel viste, at nogle af dem faktisk var Krybende Ranunkel. På optrampet, fugtig bred blev der desuden flere steder fundet Børste-Kogleaks.

Addit-søerne
 
I 1980’erne var de små søer syd for Salten Langsø – kaldet Addit-søerne – et fast punkt på Østjysk Biologisk Forenings dengang årlige Midtjyllands-tur. Det var især Rødesø og to mindre søer vest for denne, der blev besøgt – især for grøn frø og snog. – og evt. med en afstikker til Oversø. Der var sjældent tid til en nærmere undersøgelse af floraen, men Liden Åkande blev dog noteret fra Rødesø. 
Et besøg her i 1999 viste, at floraen er meget spændende. Liden Åkande blev fundet både i Rødesø, Oversø og den lille sø lige vest for Rødesø (billedet), hvor den må have etableret sig for nylig, da den ikke blev set på turene i 1980’erne. Af andre spændende arter kan fra Oversø nævnes Smalbladet Pindsvineknop, Spæd Pindsvineknop, Tvepibet Lobelie og Strandbo. I et hedekær langs vestbredden af Rødesø blev der fundet Aflangbladet Vandaks, Tråd-Siv og Liden Blærerod i mængder.

Bjerg-Mangeløv

Der foreligger mange ældre fund af Bjerg-Mangeløv i Vejle Amt, og arten har været intenst eftersøgt de sidste år. I dele af Grejsdalen skulle den endda have været hyppig. I 1999 lykkedes det at genfinde den flere steder. I Tønballe Skov nær Snaptun blev der fundet 25 planter i en skovkløft, og i Munkebjerg-området blev den fundet i 2 bækkløfter med 2 planter i Ibæk-kløften og over 200 i Saltbæk-kløften. På alle voksestederne groede den sammen med Dunet Egebregne og i Saltbæk-kløften desuden Ensidig Vintergrøn og mængder af Kambregne.
Er nogle interesseret i bregner kan det for øvrigt anbefales at besøge Ibæk-kløften, da der gror følgende: Bjerg-Mangeløv, Strudsvinge, Dunet Egebregne, Tredelt Egebregne, Kambregne, Engelsød, Ørnebregne, Fjerbregne, Alm. Mangeløv, Bredbladet Mangeløv og Smalbladet Mangeløv.

Jordbær-Potentil

Denne i Jylland sjældne art blev også i år fundet, eller rettere genfundet, et nyt sted. I Hansted skov blev den dels fundet i kanten af en skovvej nær en nyplantning af nål i midten af skoven og desuden på skovskrænter i nordenden nær Tolstrup Mølle. I 1970’erne groede den på kratskrænter ned mod Vandværkssøen, men den er nu forsvundet herfra.

Et super-kær ved Boller Strand

Dette kær er kendt for at have huset den sidste forekomst af Melet Kodriver i Jylland og det er stadigt meget artsrigt. Indenfor blot 100 x 50 m blev der noteret over 90 plantearter og her i blandt følgende: Maj-Gøgeurt, Kødfarvet Gøgeurt, Purpur-Gøgeurt, Tæppegræs, Dunet Havre, Hjertegræs, Festgræs, Butblomstret Sødgræs, Blågrå Siv, Butblomstret Siv, Tue-Star, Krognæb-Star, Vand-Brandbæger, Kær-Fladbælg, Vinget Perikon, Tvebo Baldrian, Eng-Troldurt og Gul Frøstjerne.

Spredte fund

Vår-Ærenpris er i de sidste år blevet fundet flere steder omkring vestenden af Mossø, og i 1999 blev en lille bestand opdaget mellem en brakmark og en nåleplantning lige øst for Fåresø.

En stor bevoksning af Langklaset Vikke er fundet på et opfyldt areal på Horsens Losseplads. Det må dreje sig om en indslæbt eller forvildet forekomst af denne sydøstligt udbredte art. I starten af dettte århundrede blev den fundet på det nærliggende godsbaneareal så måske er det efterkommere af dennne bestand ?

Flydende Kogleaks og Liden Soldug blev fundet i 1999 i en lavning i sydenden af Bjerlev Hede. Her er tidligere desuden fundet Svømmende Sumpskærm, Strandbo og Pilledrager.

Samel har i flere år været kendt fra Studsdal Vig, og den er nu også fundet i en stor bestand i den nærliggende Gudsø Vig.