Nyt om floraen i Østjylland

 
Spændende fund kan sendes til : Bents mail
Sidst opdateret 14. februar 2011.
Til Bent Vestergaard Petersens Hjemmeside.

 


Nyt fra 2010

Nyt fra 2009

Nyt fra 2008

Nyt fra 2007

Nyt fra 2006

Nyt fra 2005

Nyt fra 2004

Nyt fra 2003

Nyt fra 2002

Nyt fra 2001

Nyt fra 2000

Nyt fra 1999

Nyt fra 1998

Nyt fra 1997

Nyt fra 1996
NYT FRA 2009

Bemærk at rødlistesystemet er blevet revideret - bl.a. er der indført nogle andre betegnelser. Blandt planterne er det endnu kun orkideerne, der har været behandlet efter det nye system og dette er fulgt i den følgende tekst. Læs mere om det nye rødlistesystem på DMU's hjemmesider.

Endnu et fund af Håret Kartebolle i Jylland

Omkring 200 planter af Håret Kartebolle (rødlistet R) er opdaget ved en skovvej i Grund Skov ved Vejle Fjord (Westy Esbensen). Det er det tredje sikre fund i Jylland af denne sydøstligt udbredte art. Håret Kartebolle kan kun bestemmes sikkert i blomst eller frugt. Ældre fund fra Jylland var enten vegetative planter eller skriftlige angivelser. Den blev første gang fundet med sikkerhed i Jylland ved Barritskov i 2007.

Nye fund af Kæmpe-Star

Der er tegn på at Kæmpe-Star (rødlistet R) er under spredning i Danmark. Den har længe været kendt fra 4 lokaliteter i Sydjylland, men er i de senere år fundet på et stigende antal lokaliteter – dels forvildet fra dyrkning, men også tilsyneladende helt vildtvoksende. Den igangværende klimaændring med stigende temperaturer og nedbør burde da også favourisere den. I det sydøstjyske er Kæmpe-Star fundet med en stor tue i en markkant langs en markvej et par hundrede m sydvest for Skærup syd for Vejle. Forvildet, men tæt på en ellesump, hvor den vel kunne vokse videre på mere naturlig vis (Bo Levesen). 10 til 20 tuer voksede i en sump ved et vandløb nær Grænseborgen i Vargård Skov syd for Kolding (Natur og Vand, Kolding Kommune). Planterne kan evt. oprindelig være udplantet eller spredt til stedet ved kørsel. Vokser nu helt naturligt sammen med arter som Tyndakset Star og Uldhåret Ranunkel. Og endelig er en mindre bestand opdaget i en sidedal i nordenden af Kobbelskov nær Strandhuse ved Kolding (Ole Stauning).

Andre fund af rødlistearter

Cypres Ulvefod (rødlistet V) - foto til højre - er opdaget på et nyt sted i Nørlund Plantage. En bevoksning på ca. 2 m2 voksede på gruset bund blandt spredte lyngbuske (Niels Peter Brøgger).
Tre flotte planter af Kongebregne (rødlistet R) er fundet i det udstrakte moseområde ved Hulsø syd for Salten Langsø (John Brandbyge).
Og så er der som sædvanlig nye fund af Tyndakset Star (rødlistet R), der nok slet ikke bør være rødlistet. Ca. 10 tuer voksede i sump ved vandløb nær Grænseborgen i Vargård Skov syd for Kolding (Natur og Vand, Kolding Kommune), over 500 planter stod langs våde skovstier og vandløb i Husby Sønderskov vest for Lerbækmøllevej ved Vejle (Westy Esbensen) og omkring 20 planter groede i ellesump i Brandbjerg Sønderskov umiddelbart vest for den gamle grænse mellem Jelling og Tørring-Uldum Kommuner (Westy Esbensen). Sidsnævnte lokalitet er for øvrigt meget fin - Westy har indenfor et par hundrede m2 tidligere bl.a. fundet Firefarvet Slørhat, Mørkviolet Slørhat, Vår-Fladbælg og Finger-Star.
Cypres-Ulvefod

Nye fund af Lyng-Vikke

Lyng-Vikke (gullistet, ansvarsart) er fundet på en hidtil ukendt voksested - en syd-sydøst vendt skråning med Hedelyng og fin hede-overdrevsvegetation med en relativt stor bestand af Bakke-Soløje i Langddal ved Hald nord for Randers (John Brandbyge). Lyng-vikke blev i 2003 –2006 eftersøgt på tidligere voksesteder gennem NOVANA-programmets overvågning af ansvarsarter. Det er en art i tilbagegang og den blev ikke genfundet i Århus og Vejle Amter. Den er også meget glædeligt genfundet på en lokalitet nær Nørre Snede, hvor den ellers var frygtet forsvundet (Morten DD Hansen (www.fugleognatur.dk).

Skærsø har endnu en fin flora

Lobeliesøen Skærsø ved Egtved har i de sidste år fået en dårligere og dårligere vandkvalitet. Årsagen er ikke helt klarlagt, men kan muligvis skyldes en renafdrift af en nærliggende nåleplantage. Der er algevækst i søen og undervandsvegetationen er overvokset af algerne. Skærsø deles mellem Vejen, Vejle og Kolding kommuner, der sammen forsøger at forbedre forholdene i søen. På et besøg i foråret ved badestedet  på østbredden blev dog set nogle af de planter, som Skærsø er kendt for, bl.a. de gullistede Nåle-Sumpstrå, Tvepibet Lobelie, Hår-Tusindblad og Strandbo. Desuden blev en bestand på ca. 50 individer af Alm. Månerude (gullistet) fundet på et overdrev i Nørremosen øst for Skærsø (Lone Güldner Kolenda og Bent Vestergaard Petersen). Sidst på sommeren er der desuden set Brun Næbfrø, Liden Ulvefod, Klokke-Ensian og Benbræk (Peter Wind).

Nye fund af Fjer-Knopurt

Fjer-Knopurt
Fjer-Knopurt (gullistet, ansvarsart) - foto til venstre - blev målrettet eftersøgt på tidligere kendte voksesteder af amterne i 2003-2005 i forbindelse med NOVANA-programmet, men der dukker stadig nye voksesteder op især i Sydøstjylland.
Af nyfund er der fundet 10-20 planter på sydvestsiden af Sjølund Landevej mellem 25,5 og 25,6 km stenene lidt nord for Sjølund syd for Kolding (Bent Vestergaard Petersen), ca. 20 planter på vejskrænt ved motorvejsbroen over Østerskovvej nær Hylkedal ved Kolding (Bent Vestergaard Petersen og Hafa Asovic), i vejkanten langs Højenskovvej syd for Højen Skov ved Vejle (Keld Rasmussen) og en lille bestand langs Søbjergvej ved Hjarup i retning mod Søgård Sø, ca 200 m syd for vejens start ved Hjarup nær Kolding (Bent Vestergaard Petersen). Hertil kommer en meget stor bestand på mindst 500 planter fundet i højstaude-vegetation i lysning i skov - en tilgroet, tidligere græsset/afslået brakmark - ca. 50 m NØ for Hylkedal Rasteplads ved Kolding (Bent Vestergaard Petersen). Voksestedet var dyrket op til ca. 1970, da motorvejen blev bygget og har siden ligget brak, hvorefter Fjer-Knopurt efterfølgende må være indvandret.


Fund af andre gullistearter

Mark-Tusindgylden er fundet i adskillige eksemplarer på klinten ved Stouby Skov vest for Rosenvold ved Vejle Fjord (Westy Esbensen), ca 200 eks. stod på en sydvendt bakke på en brakmark nord for Hestehaven ved Assendrupvejen ved Tirsbæk (Margaretha Liebmann), ca. 10 eksemplarer groede på en overdrevslignende græsskråning ved Billenstensvej i Bredballe ved Vejle (Margaretha Liebmann), over 100 planter er set i den østlige del af Klejs Bakker ved Hedensted (Westy Esbensen) og mange eksemplarer er fundet på klinterne langs Fakkegrav, Stenhøj Strand og Barrit Skov (Westy Esbensen).
Eng-Troldurt er fundet i ekstremrigkæret ved Nybro på nordsiden siden af Alling Å nær Randers  (Jens Bjerring Poulsen og Pia Boisen Hansen) og den er også fundet i ekstremrigkæret samme sted, men syd for åen (Jens Bjerring Poulsen og Pia Boisen Hansen). Desuden er Eng-Troldurt set i  Læsten Kær (Pia Boisen Hansen).
7 blomstrende individer af Skælrod stod i nærheden af hasselbuske ved Ulbækhus nær Vejle. (Keld Rasmussen).
Kun 2 planter af Engblomme blev i år genfundet i ekstremrigkæret ved Nybro på nordsiden siden af Alling Å (Jens Bjerring Poulsen og Pia Boisen Hansen).
5 individer af Leverurt er fundet i moseområde ved Bølling Bæk (Jens Otto Hansen).
Guldblomme er set på overdrev ved Tågelund (Keld Rasmussen).
Vibefedt er fundet med mange individer i ekstremrigkæret ved Nybro på syd siden af Alling Å (Jens Bjerring Poulsen og Pia Boisen Hansen).

Fund af nogle lokalt sjældne arter

Få planter af Nikkende Limurt er fundet på en klint øst for Fakkegrav ved Vejle Fjord (Westy Esbensen). En sjælden plante i den sydlige del af Jylland, hvor dette fund er det eneste syd for Djursland i nyere tid.
Mange blomstrende planter af Slank Blærerod er set i en lille sø og vandfyldt lavning i Hestedalen i Frederikshåb Plantage (Allan Bech og Helle Kallehauge).
På en skrænt nær kysten i Vejle Nørreskov er der fundet 2 individer af Sort Fladbælg og ét individ af Bjerg-Perikon (Peter Wind).
Ca. 50 planter individer af Vellugtende Agermåne voksede langs Hoppesvej omkring Laven Bro nær Vonsild ved Kolding (Jesper Ratjen og Bent Vestergaard Petersen).
Tråd-Siv er fundet ved Pjedsted Spang nær Fredericia (Jesper Ratjen).
I tagrør-mose i Elbodalen kaldet "Taulov Sø" er der fundet Butfinnet Mangeløv og Butblomsteret Siv (Jesper Ratjen).
Samel er fundet på strandeng ved Gudsø nær Kolding Fjord (Jesper Ratjen).
En meget stor bestand af Tvebo Baldrian er opdaget i en stor sumpkilde nær Fakkegravvej ved Stouby sammen med 1000-vis af blomstrende Trævlekrone, der farvede området rødt (Miriam Holsegaard, Bjarke Horst Jensen og Peder Nygaard Nielsen).
En stor bestand af Bakketidsel er fundet på en kystskrænt ved Hejlsminde syd for Kolding (Bent Vestergaard Petersen). I Kolding Kommune er Bakketidsel i øvrigt kun kendt fra Skamlingsbanken og skrænter ved Kolding Inderfjord.
En mindre bestand af Strand-Salat med ca. 20 blomstrende skud voksede for foden af en kystskrænt ved Hejlsminde syd for Kolding (Bent Vestergaard Petersen). Den smukke Strand-Salat stammer oprindeligt fra Sydøsteuropa og er gennem flodsejlads indslæbt til Østersø-området, hvor den siden 1900 har bredt sig meget. I Danmark er den under fortsat spredning langs kysterne og de nordligste fund er nu ved Strib. I Kolding Kommune er den kendt fra ca. 10 lokaliteter langs Lillebælt-kysten.
En fin bestand af Vand-Klaseskærm voksede på en våd eng umiddelbart nord for Husvold ved Stenderup Sønderskov nær Kolding (Jesper Ratjen og Bent Vestergaard Petersen). På lokaliteten vokser også Blågrå Siv.
I Skals Ådal ved Ågård nær Randers er der set Spyd-Pil flere steder på arealet og desuden Loppe-Star (Henriette Bjerregaard, Mette Risager og Pia Boisen Hansen).
Hvid Næbfrø er fundet ved Norge vest for Sønderbæk nær Randers i sekundær aktiv højmose og i nærheden var der også Dynd-Star (Mette Risager og Pia Boisen Hansen).

Skov-Gøgeurt
"Nyt fund" af Skov-Gøgeurt i Jylland

I juni opdagede Bente Møller Jessen en lille bestand af Skov-Gøgeurt i den nordlige ende af Vargårde Skov syd for Kolding. På et senere besøg er der talt 12 planter sammen med bl.a. Storblomstret Kodriver. Skov-Gøgeurt er aldrig tidligere blevet angivet fra Kolding Kommune og den er sjælden i Jylland. Det skal dog nævnes at bestanden var kendt af lokale, men er aldrig blevet publiceret. Skov-Gøgeurt er i Jylland kendt fra et par fund på Als, Trelde Næs, et par steder ved Vejle Fjord og spredte steder i kalkområderne på Djursland og i Himmerland.

Foto: Skov-Gøgeurt kendes fra den nærtstående Plettet Gøgeurt, bl.a. på, at midterlappen i blomstens læbe er længere end sidefligene.


Mange fund af Maj-Gøgeurt

Flere kommuner i Østjylland har i de sidste par år været i gang med en systematisk gennemgang af alle de naturområder, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Og det har resulteret i en lang række plantefund, bl.a af Maj-Gøgeurt.
I Fredericia Kommune er Maj-Gøgeurt fundet i mose ved Bredstruplund i Elbodalen (Jesper Ratjen), på en vejdæmningside ved Øsdals Bæk (Jesper Ratjen), i væld på dalside ved Tårup (Jesper Ratjen), i Elbodalen ved Højrup (Jesper Ratjen), på en eng i Elbodalen ved Højrup (Jesper Ratjen), i en eng i Elbodalen vest for Taulov (Jesper Ratjen), i en mose ved Holme Engsti (Jesper Ratjen) og på en ugræsset eng ved Skærbæk, hvor der taltes 55 planter i blomst (Jesper Ratjen).
I Hedensted Kommune er der talt over 100 Maj-Gøgeurt i et fint kær i Hesselballe Kær med en lang række andre gode arter (Peder Nygaard Nielsen).
I Kolding Kommune er Maj-Gøgeurt fundet i en ung ellesump i grusgrav på kanten af Hylkedal -  ca. 10 planter heraf 3 i blomst (Lone Güldner Kolenda og Bent Vestergaard Petersen), med 10-20 planter i væld nær kysten ca. midt mellem Rebæk og Løger Odde på sydsiden af Kolding Fjord (Birgitte Braae Andreasen), på vestsiden af Vester Nebel Å ca. 400 m nord for Elkærholm (Bente Møller Jessen og Søren Mikael Møller), 3 steder ved Vester Nebel Å mellem Vester Nebel og Dyndenge (Bente Møller Jessen og Søren Mikael Møller) og endelig stod ca. 50 planter i et nordvendt væld i Hylkedalen nær Hylkedal Rasteplads (Bent Vestergaard Petersen og Lone Güldner Kolenda).

Fund af andre orkideer

Skov-Gøgelilje er fundet i en fin bestand på 25 planter, heraf én i knop, på skovsti nær kysten i Stenderup Sønderskov ved Kolding (Jan Bygebjerg m.fl.), ét blomstrende eksemplar stod på overdrev ved Ulbæk ved Vejle, hvor der også er Alm. Mælkeurt, Engelsk Visse, Djævelsbid m.m. (Keld Rasmussen), en snes i blomst og et tilsvarende antal rosetter er set i Børup Skov nær Fredericia (Line Ankjær og Jesper Ratjen) og bestanden af Skov-Gøgelilje i Djævlekløften ved Nørrestrand ved Horsens talte i år ca. 20 skud, heraf eet blomstrende - planterne lider måske lidt af en for hård græsning for tiden (Tur på De Vilde Blomsters Dag).
3 blomstrende Ægbladet Fliglæbe er fundet i en gammel frugtplantage i Ødsted Skov ved Vejle (Anne Birgitte Levisen) og ca. 20 vegetative skud blev talt i en lille skov på sydøstsiden af Nørrestrand ved Horsens (Tur på De Vilde Blomsters Dag). Bestanden ved Nørrestrand lider meget efter en voldsom udtynding og fælding af krat vest for skovstykket i 2006 pga. udtørring af skovbunden. Der er i flere år ikke set planter over jorden og ingen har blomstret siden 2005.
Enkelte Tyndakset Gøgeurt er set i Agtrup Skov ved Kolding (Ida Lyng).
I Trelde Skov ved Fredericia er der talt en snes Langsporet Gøgelilje i blomst og et tilsvarende antal rosetter, og af Stor Gøgeurt blev det noteret, at et halvt hundrede havde blomstret uf af i alt 200-300 rosetter (Anton Vestergaard og Jesper Ratjen).
Mange blomstrende eksemplarer Bakke-Gøgelilje stod på overdrev ved Tågelund nær Egtved sammen med mange andre overdrevsarter sidst i juni (Keld Rasmussen).
4 planter Rederod er set i Højgård Skov lige øst for Grejsdalsvej ved Vejle (Westy Esbensen).
Tætblomstret Hullæbe er set med 4 planter i Grund Skov ved Vejle Westy Esbensen).
Mellem 1000 og 5000 individer af Kødfarvet Gøgeurt blev i år talt i en rørsump på vestsiden af Sundet i Nørrestrand ved Horsens (Tur på De Vilde Blomsters Dag). Der blev talt ca. 5 planter pr m2 over et areal på 20 x 50 m. I superåret 2005 blev der på samme areal talt mellem 100 og 150 planter pr. m2 !
Sump-Hullæbe er set i Læsten Kær (Pia Boisen Hansen) og flere steder i Skals Ådal ved Ågård på et areal under en forgæves eftersøgning efter Rust-skæne (Henriette Bjerregaard, Mette Risager og Pia Boisen Hansen).

Fund af nogle indslæbte arter

Sand-Vikke er fundet ved Dybbøl i en kornmark. Der var desuden Klinte på en mark mellem Dybbøl og Sønderborg, juni (Ib Clausager via Peter Wind).
Gærde-Kørvel er fundet voksende ved Hagenør voldsted nær Fredericia. Desuden var der en stor bestand af Skarntyde (Jesper Ratjen).
Rug-Hejre er fundet flere steder i hvedemarker syd for Fovslet Skov ved Kolding (Jesper Ratjen og Bent Vestergaard Petersen) - læs mere på www.fugleognatur. Rug-hejre var tidligere et besværlig ukrudt i rugmarker, men bedre frørensning har resulteret i at den stort set var udryddet i Danmark. I de senere år er den dog tiltaget i hyppighed, og i 2009 er den set flere steder i hvedemarker - for øvrigt ofte sammen med andre hejre-arter.
Figenbladet gåsefod er fundet i en lavning i kanten af en kornmark nær Ødis Kroge ved Kolding (Jesper Ratjen og Bent Vestergaard Petersen). En indslæbt art under kraftig spredning herhjemme - måske pga. et varmere klima.
Knippe-limurt er fundet med et eksemplar ved Vejle Å lige vest for DGI-huset/sti til Rosborg og ved broen over til det gamle deponi voksede endnu et individ ved det N/S-løbende vandløb (Margaretha Liebmann).
10 - 20 planter af Filtet Burre er set i vejkanten langs Alleen syd for Dalby ved Kolding (Jesper Ratjen og Bent Vestergaard Petersen). Filtet Burre er sjælden i Jylland - hyppigst i den sydøstlige del. På Øerne er det ret hyppig.
En enkelt plante af Marietidsel er opdaget voksende på en jordbunke ved Stepping syd for Kolding (Bent Vestergaard Petersen m.fl.). En sjælden forvildet plante, men vel kommet til stedet sammen med jordbunkerne. Der var også Pigæble på bunkerne.