Nyt om floraen i Østjylland

 
Spændende fund kan sendes til : Bents mail
Sidst opdateret 14. februar 2011.
Til Bent Vestergaard Petersens Hjemmeside.

 


Nyt fra 2010

Nyt fra 2009

Nyt fra 2008

Nyt fra 2007

Nyt fra 2006

Nyt fra 2005

Nyt fra 2004

Nyt fra 2003

Nyt fra 2002

Nyt fra 2001

Nyt fra 2000

Nyt fra 1999

Nyt fra 1998

Nyt fra 1997

Nyt fra 1996NYT FRA 2002   

Den milde vinter 2002

Den milde vinter har fået Hassel og El til at blomstre allerede i de første dage af februar og ved Vejle blev Hvid Anemone set i blomst midt i februar.
I Stenderup Sønderskov ved Kolding blev en ny lokalitet for Jordbær-Potentil (billedet) opdaget den 16. februar, hvor enkelte planter endda var i blomst ! Arten er lettere at kende fra jordbær lige nu p.g.a. den tidligere blomstring og de vidt adskilte kronblade. Den er nu kendt fra 11 nyere fund i Vejle Amt.

 

Genfund af Hvid Sækspore og Kortskaftet Skeblad i Århus Amt 

Et enkelt individ af Hvid Sækspore er glædeligt fundet på en lokalitet ved Mariager, og Kortskaftet Skeblad er fundet i en pæn bestand i Fussing Sø. Begge fund er nærmere omtalt i Dansk Botanisk Forenings tidsskrift URT.  Et enkelt individ af Hvid Sækspore er glædeligt fundet på en lokalitet ved Mariager, og Kortskaftet Skeblad er fundet i en pæn bestand i Fussing Sø. Begge fund er nærmere omtalt i Dansk Botanisk

Vår-Kobjælde breder sig endelig på Randbøl Hede 

Mårettet naturpleje omkring de 3 store planter af Vår-Kobjælde på Randbøl hede har endelig givet resultat. I år blev der i april optalt 4 blomstrende planter og 9 vegetative småplanter. De nye småplanter etablerer sig tilsyneladende kun lige omkring moderplanterne og ser ikke ud til at sprede sig til et større nærliggende areal, hvor lyngetørven er blevet afskrabet. Nær kobjælderne vokser for øvrigt Guldblomme og mindst 6 kloner af Lyng-Star. 

Rundfinnet Radeløv ved Trebroer 

Bestanden af Rundfinnet Radeløv på bropillen ved Trebroer over Århus Å har det stadig fint. Den har bredt sig over et større areal de sidste år og der er omkring 40 planter heraf mange store. Da den blev opdaget i 1995 var der ca. 10 individer. Det er den eneste kendte bestand i Østjylland (Århus og Vejle amter). 

Kær-Fnokurt

Den ubestandige og gullistede Kær-Fnokurt er set med 2 individer i Uldum Kær. I nyere tid er den i det østjyske kun set ved Mattrup Å og Stenvad Hede. 

Vår-Ærenpris

Vår-Ærenpris er kendt for at have flere voksesteder omkring vestenden af Mossø. Den er nu også opdaget på Djursland, idet omkring 100 individer stod sammen med typiske følgearter såsom Mark-Ærenpris, Liden Museurt, Blåmunke og Flerårig Knavel i en vejkant i sommerhusområdet ved Krakær et par km nordøst for Femmøller. 

Skælrod set på mange lokaliteter

Den gullistede Skælrod er i foråret set mange steder, hvoraf kan nævnes adskillige fund i Kolding Skov og Marielund ved Kolding. Den er desuden set nær Vejle ved Højen Å, i en park i Børkop, i Brakør skov ved Horsens og endelig i en askesump i Nim Skov. 

Jordbær-Potentil endnu engang

I den sydlige del af Østjylland ser Jordbær-Potentil ud til at være ret så hyppig, mens den bliver sjældnere mod nord. Omkring Kolding har den således mange voksesteder og i store bestande som i Marielund, Kolding Skov, Bramdrup Skov og Stenderup-skovene. 

Et nyt fund af Ræve-Star i Østjylland

To tuer af den sjældne Ræve-Star er fundet ved vandhullet nedenfor parkeringspladsen ved Moesgård Museum. Hvordan er den dog kommet hertil ? I Østjylland er den indenfor de sidste 20 år kendt fra fund nær Skjød, ved Stavns Fjord og ved Eskelund ved Århus. Alle lokaliteter er ved vandhuller og kun med få planter. 

En stor bestand af Hylster-Guldstjerne

Adskillige hundrede planter af Hylster-Guldstjerne er fundet ved voldstedet "Husvold" i Stenderup Sønderskov. I litteraturen er den i øvrigt kun nævnt fra 7 lokaliteter i Vejle Amt, men formentlig er den noget hyppigere, da den vel overses eller forveksles med Alm. Guldstjerne. 

Trekløft-Stenbræk langs jernbaner

Trekløft-Stenbræk blev i foråret set som talrig langs sporene og andre steder nær banen ved Kolding Banegård. I litteraturen er den fra Vejle Amt kun kendt fra Tørring og Børkop baneterræn, men den kan sikkert findes mange steder langs jernbaner og på stationer i amtet. Den ses  i stigende hyppighed ved jernbaner i de sidste år formentlig på grund af ændring i pesticid-sprøjtningen på baneterræner. Fra Århus Amt foreligger 10 fund, dels fra baneterræner, vejkanter og brakmarker og dels fra mere naturlige voksesteder som de sandede skrænter på Djursland. 

En stor bestand af Tyndakset Gøgeurt

En stor bestand på ca. 3000 individer af Tyndakset Gøgeurt er fundet i Stenderup Sønderskov ved Kolding. Planterne vokser i større og mindre grupper på og omkring det nordlige skovdige mellem voldstedet "Husvold" og P-pladsen NV herfor. Tyndakset Gøgeurt er desuden opdaget med en mindre bestand på 16 planter ved Gesager Å ved Merringgård.