Nyt om floraen i Østjylland

 
Spændende fund kan sendes til : Bents mail
Sidst opdateret 14. februar 2011.
Til Bent Vestergaard Petersens Hjemmeside.

 


Nyt fra 2010

Nyt fra 2009

Nyt fra 2008

Nyt fra 2007

Nyt fra 2006

Nyt fra 2005

Nyt fra 2004

Nyt fra 2003

Nyt fra 2002

Nyt fra 2001

Nyt fra 2000

Nyt fra 1999

Nyt fra 1998

Nyt fra 1997

Nyt fra 1996


NYT FRA 2004


Bemærk at rødlistesystemet for tiden er under revision - bl.a. indføres der nogle andre betegnelser. Blandt planterne er det endnu kun orkideerne, der har været behandlet efter det nye system og dette er fulgt i den følgende tekst. Læs mere om det nye rødlistesystem på DMU's hjemmesider.

Lidt om mine kilder

Jeg har ikke tidligere her nævnt hvem der oprindeligt står bag de fund og angivelser som jeg refererer og beskriver. Dette vil jeg fremover - fra 2005 - så vidt muligt indføre.
De uddybende bemærkninger om fundene skriver jeg ud fra egne tidligere iagttagelser og notater og diverse floraværker.

Men så til botanikken, hvor vi lige starter med en række fund fra 2002 og 2003, der ikke tidligere er blevet omtalt.

Overdrev og kær på Århus-egnen

Atlas Flora Danica inventørerne kommer jo meget rundt på upåagtede steder. Her følger nogle fund fra overdrev og kær omkring Århus.
Nogle få individer af Engblomme (gullistet) er fundet i et fugtigt område ved Viborgvej lige udenfor Hasle i Århus.
På et overdrev langs Norring Møllebæk ved Sabro er der fundet Knold-Ranunkel, Lancetbladet Høgeurt og på fugtig bund Engblomme og Maj-Gøgeurt.
Langs tilløbet og på enge øst for Lading Sø er der fundet artsrige kær med bl.a. Maj-Gøgeurt, Tråd-Siv, Vand-Brandbæger og Vandpebberod.
I ådalen mellem Sabro og Lading er der fundet artsrige kær med bl.a. Maj-Gøgeurt, Langbladet Ranunkel, Vandpeberrod og Seline.
Liden Vintergrøn er fundet i mængder ved Skæring Hede.
På overdrev og enge på østsiden af Koldkær Bæk lige vest for Skejby vokser bl.a. Knoldet Mjødurt, Lav Tidsel, Stivhåret Borst, Lancetbladet Høgeurt, Vår-Star, Knold-Ranunkel, Blågrå Siv, Hjertegræs og meget mere.

Nogle interessante skove

I en lille skov lidt vest for Hvolbæk sydøst for Skanderborg er der fundet store bestande af Fladkravet Kodriver, Gul Anemone og Blå Anemone og desuden enkelte Tyndakset Gøgeurt.
I Stagsrode og nærliggende skove er der fundet Jordbær-Potentil, Hylster-Guldstjerne, Dværg-Perikon og Vinge-Pileurt.
Sophie-Amaliegård Skov nord for Århus indeholder en interessant flora. Der er bl.a. fundet Skov-Springklap, Aks-Rapunsel, Bredbladet Høgeurt, Småbladet Milturt, Smuk Perikon, Dværg-Perikon, Lund-Fredløs, Skov-Fuglegræs, Skov-Hullæbe, Vellugtende Agermåne og Voldtimian.
I Virup Skov sydøst for Hjortshøj nord for Århus er der set enkelte Lådden Perikon og mod sydøst i den lavere liggende del er der talt 35 Ægbladet Fliglæbe.
I Estrupbirke Skov nær Rosenholm nord for Århus er der mange Krans-Konval sammen med Skov-Springklap, Skov-Fuglegræs, Liden Vintergrøn og Småbladet Milturt.
I den lille skov Skjoldelev Bjerge nær Sabro er der fundet Krans-Konval flere steder.
På gamle skovdiger i Ustrup Skov og Harris Skov nær Lading vokser Nikkende Flitteraks.
En plet på ca. 1 m2 af Femradet Ulvefod er opdaget i Folby Enemærke. Her er der også set Skov-Storkenæb.
Jordbær Potentil og Hylster-Guldstjerne er fundet i Sønderskov ved Fredericia og på en eng nær skoven står der Skede-Star.

En række spredte fund

Som det vel efterhånden er kendt af de fleste er der fundet en bestand af Enkelt Månerude (rødlistet E) på Djursland. I Danmark har den i øvrigt kun en større bestand i Saltbæk Vig.
8 små planter af Alm. Ulvefod er fundet på en markvej/skovvej på den nordlige del af Bjerlev Hede ved Jelling.
I en sø ved Gesager nær Hedensted er der fundet Hår-Tusindblad (gullistet).
Merian er fundet i vejrabat ved Stouby nær Vejle. Den er sjælden i Vejle Amt.
Hylster-Guldstjerne er fundet ved Vognkær Enge.
Vellugtende Agermåne er fundet på en hestegræsset mark i Toftum ved Børkop.
Tyndakset Star (rødlistet R) er fundet på en ny lokalitet i Kirkeskov på Trelde Næs.
Trekløft-Stenbræk bliver fundet flere og flere steder langs jernbaner. Den er bl.a. fundet som meget talrig på Fredericia Banegård og desuden Brejning Station.

Nogle fund af indslæbte arter

Liden Fingeraks er fundet som meget talrig på den ene perron på Langå Station.
En enkelt plante af Gul Lærkespore er fundet i Give Plantage under gran - et mærkeligt sted at finde den.
På en vejrabat ved Farre er der fundet Bølgekronet Storkenæb.
I et dalstrøg langs en bæk nord for Beder ved Århus er i et område med overvejende høj vegetation af græs og stauder fundet pæne bestande af Krat-Vikke og Sorthoved-Knopurt samt spredte eksemplarer af Rosen-Katost. Rosen-Katost er ny for TBU-distrikt 21, men alle arterne må her være forvildet fra haver eller udsået.
Blå Stegbælg (Galega orientalis) er begyndt at dukke op som forvildet rundt omkring. Den er bl.a. fundet i vejkanter øst for Give, ved Ringgive Kommuneplantage, på en vejrabat på Kollemortenvej overfor Vonge Planteskole og i en gammel grusgrav i Hedensted.
På affaldsjordbunkerne vest for Århus Kommunale Værker i Hasle er der fundet ikke mindre end 359 plantearter. Størstedelen er indslæbte og indførte arter, hvor der blandt de mere interessante kan nævnes Alpepileurt, Stinkende Gåseurt, Skønbægret Mælde, Tykbladet Mælde, Have-Mælde, Brebladet Mælde, Have-Betonie, Saflortidsel, Pyntegræskar, Vinge-Pileurt, Sand-Hanekro, Grøn Nyserod, Klaseurt, Forskelligbladet Karse, Kantbæger, Jomfru i det Grønne, Vinterglans, Hvid Reseda, Strand-Skræppe, Nat-Limurt og Stor Væselhale.
I en lavning med opskyl af tang på sandstranden ved Tålfor Strand ved Egå i TBU 22a er der fundet ét individ af Firkløft. Den er ny for Århus Amt. Arten har været på en lang rejse her til Danmark. Den er oprindelig indslæbt fra Sydafrika til Sydeuropa. Herfra er den ført videre med fugle eller mennesker til Danmark. Den træffes ofte på meget næringsrige lokaliteter netop som på opskyl af tang og ålegræs. Den klassiske lokalitet i Danmark er Harboøre Tange, hvor den længe har haft store bestande ved Cheminova !

Og så til foråret 2004

Den gullistede Skælrod er fundet i et hasselhegn ved Ulbækhus nær Vejle, flere nye steder i Bramdrup Skov og Kolding Skov, og ca. 200 blomstrende skud stod i et hassel-ellekrat syd for Bygholm Å, lige øst for broen, hvor Stationsvej/Lovbyvej krydser åen.
Allerede den 26. april i år blev der talt mindst 30 planter af Alm. Månerude (gullistet) ved Skærven nær Løsning.
Mindst 100 planter af Tyndakset Gøgeurt er fundet i skovbrynet og på diger langs skovvejen ned mod gården Stenderupstrand i Stenderup Midtskov den 16. maj 2004.
På sin sønderjyske lokalitet blev de første planter af Salep-Gøgeurt allerede set i blomst den 2. maj. Det står heldigvis ikke så dårligt til med arten, som tidligere nævnt. Godt nok graves en del af planterne op, men er man der på det optimale tidspunkt, kan der tælles op mod 100 blomstrende planter.
Salep-Gøgeurt er ikke længere rødlistet efter det nye system. Den er stadig sjælden i Danmark, men er ikke gået yderligere tilbage i de sidste 20 år især på grund af pleje mv. af dens voksesteder.


Foto: Jan Vesterholt


Foto : Lars SkipperNyt voksested for Hvid Sækspore

Hvid sækspore (rødlistet CR) er sensationelt opdaget på et overdrev i Vejle Amt. Der er talt 3 blomstrende eksemplarer. Den er kendt fra en anden lokalitet i amtet, men her er den ikke set blomstre i flere år. Det er dog velkendt, at Hvid Sækspore kan springe over blomstringen gennem flere år, så den findes formentlig stadig på lokaliteten.

Eng-Skær genfundet i Østjylland

En hidtil ukendt bestand af den gullistede Eng-Skær er fundet på Hyby Fælled ved Fredericia. Det er det første fund, der er gjort i Vejle Amt nogensinde, og det er vel nu den eneste bestand i Jylland. Eng-Skær har altid været meget sjælden i Jylland, hvor den bl.a. er kendt fra gamle fund ved Årslev Skov ved Åbenrå og Kasted Mose ved Århus. Den er i det hele taget i kraftig tilbagegang i Danmark. På Hyby Fælled vokser Eng-Skær i hundedevis i en spændende vegetation med bl.a. Seline, Vellugtende Agermåne og Rubladet Rose.

Stor Gøgeurt havde et dårligt år

Vejle Amt tæller årligt på en delbestand af Stor Gøgeurt (rødlistet NT) i Treldeskovene. Sidste år var bestanden rekordstor med 431 planter på 200 m2 skovbund. Den 6. juni 2004 kunne der kun tælles 382 eksemplarer, heraf kun 33 blomstrende. Det dårligste resultat siden 1990. Ud over øget trafik af gående og derfor øget slitage, er der ingen påviselig årsag. Der må ligge klimatiske faktorer bag. På andre lokaliteter ser det også dårligt ud med arten i år.

Nogle fund af gullistede arter

Engblomme er fundet i et kær syd for Bredvad Mølle. Der blev talt 11 blomstrende skud. Engblomme er endvidere opdaget i et kær under tilgroning med høje stauder og Rød-El lidt vest for Dybvadsbro ved Kolding. Der stod omkring 10 tuer for øvrigt sammen med nogle Maj-Gøgeurt.
På østsiden af Midtvejen i Nørlund Plantage er der fundet en lille bestand af Alm. Månerude. Der var omkring 10 individer.
Fjer-Knopurt er fundet i en bestand af ca. 15 individer på en vejskrænt mellem høje stauder og græsser lige ved bænken, hvor Sletteskovvej krydser jernbanen nord for Nørre Bjert ved Kolding.
Få planter af Nåle-Sumpstrå er fundet på lavt vand nær badestedet på østbredden af Skærsø. Den er ikke tidligere registreret fra Skærsø og er i nyere tid i Vejle Amt kun fundet ved Hampen Sø.

Nogle spredte interessante fund

Almindelig Ulvefod er fundet i en vejkant i Nørlund Plantage nord for Gåsedam. Der var 2 - 3 m2. Arten er for øvrigt også set på Harrild Hede med en måtte på 10-12 m2 i et brandbælte og på et overdrev ved Tågelund nær Egtved.
Liden Soldug er fundet i en enorm bestand på udtørret søbund i en hedesø I Nørlund Plantage. Bestanden blev skønnet til at dække ca. 4 ha med 10.000-vis af planter, der farvede søbunden rød. Også Brun Næbfrø blev set i en bestand på ca. 2 ha og desuden mange eksemplarer af Mangestænglet Sumpstrå, der for øvrigt også er set med mange tuer langs de vestligste dele af de temporære søer i Frederikshåb Plantage.
Dynd-star er fundet syd for Salten Langsø i en tørvemose 700 meter NNV for Rødesø. Den blev i 2000 opdaget i en fugtig lavning lidt nordøst herfor. Dyndstar er desuden fundet med ca. 50 skud i hængesæk ved Sønderhaleengen i Palsgård Skov. Arten er i Vejle Amt i øvrigt kun kendt fra nyere fund ved Åsbæk Å og nær Gudenåen syd for Vilholt Mølle. I Århus Amt er den kendt fra ca. 5 nyere fund.
På en kystskrænt lige syd for Barrit Tykke vokser der Bjerg-Perikon i mængder sammen med Kransbørste og formentlig en krydsning mellem Fjer-Knopurt og Alm. Knopurt. Skrænterne her ser rigtig gode ud, men er under tilgroning med Kæmpe-Bjørneklo. En pleje i form af græsning er under planlægning. Samme dag blev der fundet et blomstrende eksemplar af Tætblomstret Hullæbe i Barrit Tykke.
Et eksemplar af Tætblomstret Hullæbe er fundet i Hannerup Skov ved Fredericia.
Butblomstret Siv kan undertiden træffes på andre lokaliteter end kalkkær. I sommers blev den således fundet i en grusgrav ved vester Nebel nær Kolding.
På Dysbjerg ud til Horsens Fjord ved Glud vokser bl.a. Stivhåret Kalkkarse, der synes at være ret så sjælden i Vejle Amt. På samme lokalitete blev desuden fundet den sjældne Rubladet Rose og tæt her ved Pindsvin-Kartebolle.


Strand-Salat i Østjylland

Strand-Salat er nu en del af den østjyske flora. Planten stammer oprindeligt fra Vestasien og området omkring Sortehavet. Herfra er den ført med ballast-sand i skibe til Østersø-egnene, hvor den er fundet som naturaliseret spredt langs kysterne. Det første fund i Sverige var ved Kalmar i 1915, og den er nu hyppig på Gotland. I Danmark er den især fundet på kysterne af de sydøstlige Øer, men er i den sidste tid under spredning mod nord op gennem Lillebælt. Strand-Salat er for nylig truffet ved Strib på Fyn, ved Skærbæk i Kolding Fjord, syd for Stenderup Hage og i Mosvig nedenfor Skamlingsbanken. Strand-Salat er en meterhøj plante med blå kurvblomster ligesom Cikorie. Den formerer sig med udløbere og er bestandsdannende på grusede strandvolde. En plante der skal holdes øje med på sin færd længere mod nord.


Nogle andre indslæbte arter

Langklaset Vikke (til højre) vokser ved den gamle Højgård Station, hvor Lerbæk Møllevej skærer jernbanen. Den er i nyere tid kendt fra enkelte fund spredt i Østjylland. Ligesom dette nye fund regnes alle fundene som indslæbte eller spredte fra dyrkning.
Tue-Siv er set i mængder langs skovveje i Frederikshåb Plantage og Nørlund Plantage.
Hvem finder Kronløs Firling ? Den er åbenbart ikke så sjælden endda i Østjylland med fund flere steder mellem fortovsfliser i Søvind og i Fredericia.
Og er der nogen, der ser Stortoppet Rapgræs ? Den kan findes på ruderater, men den er desuden fundet flere steder sent på sommeren i den højtvoksende bredzone langs Brande Å, Vejle Å og Vester Nebel Å mellem bl.a. Høj Sødgræs - ikke et sted man normalt kommer så sent.


Foto: Westy Esbensen

Sidst på året

Et eksemplar af Tætblomstret Hullæbe er fundet i Hannerup Skov ved Fredericia.
Butblomstret Siv kan undertiden træffes på andre lokaliteter end kalkkær. I sommers blev den således fundet i en grusgrav ved Vester Nebel nær Kolding (TAM).
På Dysbjerg ud til Horsens Fjord ved Glud vokser bl.a. Stivhåret Kalkkarse, der synes at være ret så sjælden i Vejle Amt. På samme lokalitete blev desuden fundet den sjældne Rubladet Rose og tæt her ved Pindsvin-Kartebolle (TAM, JER m.fl.).
Hvem finder Kronløs Firling ? Den er åbenbart ikke så sjælden endda i Østjylland med fund flere steder mellem fortovsfliser i Søvind og i Fredericia (TAM).
Og er der nogen, der ser Stortoppet Ragræs ? Den kan findes på ruderater, men den er desuden fundet flere steder sent på sommeren i den højtvoksende bredzone langs Brande Å, Vejle Å og Vester Nebel Å mellem bl.a. Høj Sødgræs – ikke et sted man normalt kommer så sent.


Kilder : Tage og Annemarie Mogensen (TAM), Jesper Ratjen (JER).