Nyt om floraen i Østjylland

 
Spændende fund kan sendes til : Bents mail
Sidst opdateret 14. februar 2011.
Til Bent Vestergaard Petersens Hjemmeside.

 


Nyt fra 2010

Nyt fra 2009

Nyt fra 2008

Nyt fra 2007

Nyt fra 2006

Nyt fra 2005

Nyt fra 2004

Nyt fra 2003

Nyt fra 2002

Nyt fra 2001

Nyt fra 2000

Nyt fra 1999

Nyt fra 1998

Nyt fra 1997

Nyt fra 1996
NYT FRA 2001

Pilledrager i nygravede vandhuller

I et vandhul anlagt i 1992 blev det i sommers opdaget, at bunden ikke, som man måske kunne forvente, var dækket af trådalger, men derimod af en græsplæne af Pilledrager (rødlistet V) ! Lokaliteten ligger syd for Ring ved Brædstrup. Det må vel dreje sig om en spontan forekomst.
For øvrigt trives Pilledrager stadig på sit andet østjyske voksested, der også er et nygravet vandhul i den sydlige del af Bjerlev Hede.

Månerude-år ?
Botrychium matr
Kamillebladet Månerude (rødlistet E) er i sommers sensationelt opdaget i en meget stor bestand ved Billund (billedet). Arten er meget ustabil i sin forekomst og kan pludselig dukke op på en velegnet lokalitet for efter få år at forsvinde igen. For tiden kendes den kun fra enkelte lokaliteter i Danmark.
Alm. Månerude (gullistet) er fundet med 2 individer ved Grættrup nær Nørre Snede. Også nær Nr. Snede øst for Ulvemose Top ved indkørsel til hedeareal sammenhørende med Harrild Hede er den fundet med 20 eksemplarer voksende i midterrabat på græsdækket markvej i lav græsvegetation. Desuden er Alm. Månerude fundet i mængder på Randbøl Hede, bl.a. sammen med Spæd Mælkeurt.

Også Ensian-år ?

Bredbægret Ensian (rødlistet V) står ekstremt talrigt, måske op til et par tusinde, på Tågelund-overdrevet nær Egtved, så den må siges at have et godt år her. Skuffende er Bredbægret Ensian i skrivende stund i år endnu ikke set på det nyopdagede voksested på overdrevet ved Bjergskov nær Åbenrå. Men glædeligt er der et nyfund på Randbøl Hede, hvor arten er set med enkelte eksemplarer.

Tyndakset Star på nye lokaliteter

Tyndakset star (rødlistet R) er atter i år opdaget på en række nye lokaliteter i Vejle Amt. I Stenderup Sønderskov ved Kolding står den i hundredevis langs veje og grøfter i de kystnære dele. Nyt fund er også gjort i Stenderup Midtskov, hvor ca. 100 tuer fandtes ved grøfter langs veje i den sydlige del. I Stenderup Nørreskov blev Tyndakset Star fundet flere steder i mindre bestande ved grøfter langs vejene i den sydøstlige del. Arten blev i 1999 for første gang fundet i skoven, men helt mod nord og kun med få tuer.
Tyndakset Star er desuden fundet med få tuer på skovvej ved Eskebjerg nær Røde Mølle i Hedensted Kommune, i tætte bestande på ialt ca. 12 m2 i askevæld på nordsiden af Polsterbæk 350 meter vest for Grejsdalens kirke og endelig er den genfundet i Trelde Østerskov langs en grøft nær kystskrænten.
Endelig er Tyndakset Star genfundet mange steder i Fuglsangskoven ved Fredericia, hvor den blev opdaget i 2000, men fundet er først for nylig blevet indberettet her.  

Nye fund af Strudsvinge

Strudsvinge (rødlistet R) er fundet med 13 rosetter med fertile blade i askeskov på østsiden af Højen Bæk ca. 500 m syd for Gl. Koldingvej ved Stokbro ved Vejle. Forekomsten må betragtes som spontan, selv om det i nogle tilfælde kan være vanskeligt at afgøre det.
Et fund af Strudsvinge i en stor bestand med mere end 110 rosetter i en urørt sumpskov ud mod Engelsholm Sø, øst for Sødovervej 4 på søens nordvestside drejer sig om en naturaliseret bestand. Planterne stammer nemlig fra tidligere udlæsset kirkegårdsaffald fra Nørup Kirke på skræntfoden ned mod søen.

Ulvefods-planter

Otteradet Ulvefod (rødlistet R) blev glædeligt fundet sidste år i Lerbæk Skov ved Vejle. Der var ellers frygt for, at den var uddød i Vejle Amt. Det er nu heller ikke en art, der just springer i øjnene, og det var da også en stor overraskelse at opdage et enkelt individ med 6 sporehusbærende skud i en sidedal til Saltbæk-kløften ved Munkebjerg i en velkendt bevoksning af Bjerg-Mangeløv (rødlistet V). Otteradet Ulvefod er ifølge TBU-arkivet sidst set og samlet fra Munkebjerg-området i 1865. For øvrigt står Bjerg-Mangeløv tæt sammen med Tyndakset Star i en sumpet og ufremkommelig slugt i nærheden.
Der foreligger kun få nyere fund af Femradet Ulvefod fra Vejle Amt i litteraturen. I 2001 er den fundet i en bevoksning dækkende ca. 15 m2 mellem gran og birk i Højgård Skov ved Vejle 400 m NNV for Højgård og desuden i Nim Skov vest for Horsens.
Purpur-Gøgeurt ved Nørrestrand 

Purpur-Gøgeurt (rødlistet R) blev opdaget på De Vilde Blomsters Dag på en eng på vestsiden af Lindskov Knude ved Nørrestrand ved Horsens. De ca. 10 individer blev nydt og fotograferet (foto til højre af Gunnar Lund) af ca. 60 deltagere på turen.Den er sidst set her i 1970'erne, men forsvandt ved tilgroning af engen sammen med flere andre sjældnere planter. Den har siden været grundigt eftersøgt, men uden held indtil i år. Den er formentlig indvandret for nylig på det tidligere fåregræssede areal og ser ud til at trives fint nu da græsningen er mere ekstensivt og foretages af kreaturer. Sammen med Purpur-Gøgeurt vokser ca. 100 individer af Maj-Gøgeurt, der også er i spredning på engen. Ved Nørrestrand vokser Purpur-Gøgeurt i øvrigt i små bestande langs sydsiden af den østligste del. 
 

Uldhåret Ranunkel

Østjyden Uldhåret Ranunkel er fundet i Stenderup Sønderskov og Stenderup Midtskov som hyppig langs veje og i lysninger i store dele af skovene. Lokaliteterne er begge kendte. Desuden er den dukket op i Stenderup Nørreskov som hyppig langs vejene, men kun set i den sydøstligste del omkring Fensbjerg. Arten er ikke tidligere meldt fra skoven, og der er måske tale om en ny spredning.
Fra Vejle Amt er Uldhåret Ranunkel kun kendt fra Stagsrode Skov og Agersbøl Skov og ellers fra en del lokaliteter ved Kolding Fjord. Men bortset fra fundene i Stenderup-skovene og et fund fra Kolding Skov i 2000 er alle af ældre dato. Er der nogen, der har set den ?
I Århus Amt er Uldhåret Ranunkel fundet i Tingskoven og Pisselager Skov ved Tranbjerg og enkelte i et lille skovstykke nord for Kolt.

Nye fund af Jordbær-Potentil

I Nim Skov blev ca. 30 planter af Jordbær-Potentil fundet i kanten af skovsump syd for Fæbjerg. Den er tidligere fundet i den østligste del af skoven og kan nok findes andre steder. I Barrit Sønderskov fandtes ca. 30 planter langs en skovvej NØ for Store Teglværksplads, og desuden vokser den talrigt på de nordvendte skrænter ned mod Slotssøen ved Koldinghus i Kolding. Endelig må et fund fra Stenderup Nørreskov nævnes. Arten er nu blevet set på 10 lokaliteter i Vejle Amt indenfor de sidste 5 år. Den er givet noget overset, da den ligner en jordbær utroligt meget og vokser de samme steder som Skov-Jordbær. Den blomstrer dog ca. 1 måned tidligere, men adskilles nemmest fra jorbær, når den er med frugt. Jordbær-Potentil har nemlig små nødder i stedet for røde bær.

Nogle spredte fund

På en lokalitet ved Skadbjerg nær Egtved blev der i sommers fundet Mose-Troldurt (gullistet) mindst 100 planter, Vibefedt (gullistet), Bakke-Gøgelilje enkelte i knop, Maj-Gøgeurt >100 og Plettet Gøgeurt >100.
Vibefedt er desuden fundet i et mose- og engområde på nordsiden af Bølling Bæk også nær Egtved. Her blev der blot set en enkelt plante, der er kraftigt truet af tilgroning.

Ved Jennum ved Vejle er der set et enkelt individ af Opret Kobjælde. Det kan måske dreje sig om en udplantet plante.

Klatrende Lærkespore findes stadig nye steder. I sommers blev den fundet i en lille bestand i en nåleplantning ved en markvej øst for Bindeballevej på Høgsbjerg Hede syd for Bindeballe Sø nær Egtved.

Ansvarsarten Fjer-Knopurt vokser stadig ved Pøt Mølle nær Hammel.

Kæmpe-Rapgræs (rødlistet V) bliver ved at dukke op i Grejsdalen. I år blev en enkelt plante set ved en grøft i et askevæld ved stien mellem Brandbjerg Højskole og Hørup Station.

Trekløft-Stenbræk optræder nu hyppigere på sekundære voksesteder som jernbaneterræn mv. Nu er den også set på sandede brakmarker, således i tusinder på en mark ved Gl. Rye.

Spæd Kløver er genfundet nær Løver Odde, hvorfra den sidst er indberettet i 1927. Den er i øvrigt stadig ved Studsdal Vig og Trelde Næs, hvor den blev fundet i 2000.

Et eksemplar af Bjerg-Mangeløv er set i Fuglsangskoven ved Fredericia, og 7 individer er fundet på en  skovklædt skrænt i Gauerslund Skov vest for Vognkær Enge. Begge voksesteder har hidtil været ukendte. Bjerg-Mangeløv er desuden fundet i en ung granplantage sydøstligst i Andkær Skov, hvor den i øvrigt har store bestande i Saltbæk-kløften og dens sidedale.

En ny lokalitet med Kæmpe-Star er opdaget i et væld på en skovklædt skrænt vest for Vognkær Enge på sydsiden af Vejle Fjord (helt ud til strandbredden) kun få meter fra bestanden af Bjerg-Mangeløv. Her var også en lille bestand af Alm. Ulvefod på den samme skrænt.

Et superkær er opdaget ved Tinghuse nær Bråskov syd for Horsens. Fra kæret kan nævnes Vibefedt, Seline, Eng-Troldurt, Loppe-Star, Blågrøn Star, Djævelsbid, Trindstænglet Star, Tvebo Baldrian, Strand-Trehage, Kær-Trehage, Enskællet Sumpstrå, Alm. Sumpstrå, Blågrå Siv, Maj-Gøgeurt og Hjertegræs.