Nyt om floraen i Østjylland

 
Spændende fund kan sendes til : Bents mail
Sidst opdateret 14. februar 2011.
Til Bent Vestergaard Petersens Hjemmeside.

 


Nyt fra 2010

Nyt fra 2009

Nyt fra 2008

Nyt fra 2007

Nyt fra 2006

Nyt fra 2005

Nyt fra 2004

Nyt fra 2003

Nyt fra 2002

Nyt fra 2001

Nyt fra 2000

Nyt fra 1999

Nyt fra 1998

Nyt fra 1997

Nyt fra 1996NYT FRA 2006

Bemærk at rødlistesystemet for tiden er under revision - bl.a. indføres der nogle andre betegnelser. Blandt planterne er det endnu kun orkideerne, der har været behandlet efter det nye system og dette er fulgt i den følgende tekst. Læs mere om det nye rødlistesystem på DMU's hjemmesider.

Årets fund

Blomstersiv (Schenchzéria palustris L.) er genfundet i Århus Amt i en hængesæk i Salten Ådal vest for Salten Langsø.
Fundet skete i forbindelse med NOVANA-overvågningen i sept. 2006.
Blomstersiv var ellers erklæret uddød i Århus Amt i den regionale rødliste med seneste kendte lokalitet ved Uglesø i Silkeborg Østerskov.
Fundstedet er en meget fin sphagnum-hængesæk i kanten af dystrof sø med forekomst af dynd-star, hvid næbfrø, rundbladet soldug, kærmysse, tranebær, Sphagnum rubellum, Sphagnum magellancium, Sphagnum fallax. Bestanden af blomstersiv vurderes at til at være ret stor, over 100 individer (Henriette Bjerregaard).

Osmunda
Kongebregne i Svanemosen
Kongebregne i Svanemosen

Kongebregne (billedet, rødlistet R, fredet) er genfundet i Svanemosen ved Kolding (LB/www.fugleognatur.dk). Der var 4 skud formentlig fra den samme plante i fugtig birkeskov på tørvebund sammen med Blåtop. Kongebregne er sidst angivet fra Svanemosen i 1914 og det er den eneste kendte lokalitet i Vejle Amt. Kongebregne kendes fra spredte fund især i den sydlige del af landet.
I Svanemosen blev der desuden fundet Aflangbladet Vandaks og Spæd Pindsvineknop (JR, BVP).

Biblomsten i 2006

På lokaliteten med Biblomst (Ophrys apifera) nær Horsens blev der i år efter flere besøg optalt i alt 35 planter (BVP, JR, LT, PNN m.fl.). 16 af planterne havde sat blomsterstængel, heraf blev 2 afbidt - formentlig af rådyr og 2 knækket, formentlig af ivrige fotografer. Ved et besøg i maj, hvor man normalt kan se rosetterne, var der flere velkendte individer fra 2005, der ikke kunne findes. Enten har de ikke kunnet tåle det kolde forår, eller også ligger knolden og hviler under jorden.
I 2004 blev der set ca. 50 blomstrende og i 2005 ca. 25 - det blev altså et dårligt år, hvad vel også kunne forventes efter perioden med barfrost i det tidlige forår.

Stor Gøgeurt på Trelde Næs

I Vejle Amts overvågningsfelt med Stor Gøgeurt (rødlistet NT) på Trelde Næs var der i år 321 vegetative og 42 blomstrende planter den 4. juni (PNN, HLS). Det samlede antal på 363 planter var det laveste siden 1991, hvilket måske kan tilskrives det kolde forår – Stor Gøgeurt har sin europæiske nordgrænse ved Vejle Fjord. Den samlede bestand i Trelde Skov vurderes til at være på 2-3000 individer.

Mange nye fund af Maj-Gøgeurt

Maj-Gøgeurt er fundet på følgende fortrinsvis hidtil ukendte lokaliteter : 3 blomstrende på ret tilgroet eng nær skovbryn lige nord for Hesselvad Bro ved Åkær Å nær Lunderskov ved Kolding  (JR).
19 blomstrende sammen med utallige Hulkravet Kodriver i mosen bag Fælleskrematoriet i Bramdrupdam i Kolding (IKH).
Én plante på sandet, tør varig brakmark på hjørnet af Haugstrupvej/Mølgårdvej i Give (EBA).
Flere planter ved mose øst for Ålbækgård nær Give (EBA).
Flere forekomster på gammelt (værdifuldt), afgræsset overdrev ved Smidtrupvej 51, Farre ved Give (EBA).
En stor forekomst (1100-1200 blomstrende planter) i våd eng nær Mølholm Bæk i den centrale del af Sønderdalen nær Vejle. Spredte forekomster andre steder og der er spredning til varig brak (bortforpagtede kommunale arealer) op mod motorvejen (EBA).
95 blomstrende i Kolding Ådal i engen syd for åen nedenfor stiunderføringen af jernbanen (RL, JR). Nogle hundrede meter længere mod vest: 4 blomstrende eks (JR).
Mindst 100 planter ved Hørup Bæk nær Jelling (BL).
En del (de fleste er topkappet af Vejle Amts vejvæsen) på vejskråning øst for Daugård nær Vejle (EBA).
10 planter ved Nordbæk, 300 m NV for Glasbjerghus nær Egtved (WE).

Andre fund af orkideer

Et eksemplar af Tyndakset Gøgeurt er set på en overdrevsskrænt ved Rugbjerg nær Tørring (JR),  og et eksemplar er set under ask i Gelballe skov ved Lunderskov (JR). På den kendte lokalitet i elle/askesump vest for P-plads ved Runkenbjerg nær Egtved blev der i år talt i alt 214 blomstrende Tyndakset Gøgeurt (PD, MWJ).
Skov-Gøgelilje er set med 2 eks. i Fovslet Skov ved Kolding under ask med hassel (JR) og med 11 eks. under ask og hassel i Gelballe skov nær Lunderskov (JR). Ved Hørup bæk nær Jelling er der talt mindst 200 planter af Skov-Gøggelilje (BL), og endelig er der set 32 blomstrende eksemplarer  på kreaturgræssede overdrevsskrænter nær Kobberbæk sydvest for St. Lihme nær Egtved (2 nord for bækken, 30 syd for bækken) (PD, MWJ).
Plettet Gøgeurt er fundet i en fugtig lynghede øst for Lindet Kratvej (syd for P14 i Kollemorten Krat), sammen med bl.a. Benbræk, Tue- og Smalbladet Kæruld, Hedelyng og Klokkelyng, Tormentil, Revling og Tyttebær (EBA), og over 850 planter er talt ved Morbanke, Randbøl Hede ca. 250 meter vest for Kirstinelyst (WE).
I en gammel frugtplantage ved Ødsted Skov vest for Vejle er der i år talt 2 vegetative eksemplarer af Ægbladet Fliglæbe (ABL). Anne Birgitte Levisen.

Status for nogle sjældnere arter ved Nørrestrand

Ved Nørrestrand er nogle af de sjældnere arter og deres voksesteder blevet tilset gennem 2006. Sump-Hullæben blomstrede atter flot i år, og der er nu genindført græsning på arealet med støtte fra Vejle Amt og ”Connies milliard” (BVP m.fl.).
Den lille bestand af Ægbladet Fliglæbe – i år 20 vegetative skud - i kratskov på sydøstsiden har ikke blomstret de sidste år (BVP m. fl.). Formentlig trives planterne dårligt efter en rydning af krattet umiddelbart vest for, hvilket har udtørret skovbunden. Ved et besøg sidst i okotober blev det konstateret, at der er også er ryddet ind i selve bestanden.
Skov-Gøgelilje på den nordvendte skrænt i Djævlekløften på sydøstsiden havde et fint år med 6 blomstrende skud (JR m.fl.). Horsens Kommune har nu fået etableret græsning med kvæg, der allerede nu tydeligt har fået et gunstig virkning på lokaliteten. Arealet blev tidligere afgræsset af heste, der var for hårde ved vegetationen. Voksestedet for Jordbær-Potentil er nu i samme hegning og trives også fint.
Purpur-Gøgeurt (rødlstet R) trives derimod dårligt. Voksestederne er under kraftig tilgroning og en anden trussel er hybridisering med Maj-Gøgeurt. Voksestedet ved Lindskov Knude blev ikke besøgt på det rettte tidspunkt så status her er ukendt (BVP m.fl.).
Den enorme bestand af Kødfarvet Gøgeurt på vestsiden af Sundet blomstrede med 10 – 20.000 planter i år – i forhold til masseblomstringen sidste år, var der i år altså kun 1/10 af planterne over jorden og i blomst (BVP m.fl.).
Og som noget meget glædeligt blev der set 3 blomstrende planter af Kødfarvet Gøgeurt på sydøstsiden af Nørrrestrand på et meget sumpet, lavtvoksende, mosrigt areal sammen med arter som Eng-Troldurt, Vinget Perikon, Festgræs og Knude-Firling (BVP m.fl.). Kødfarvet Gøgeurt er ikke set her i nyere tid og er formentlig nyindvandret fra den store bestand ved Sundet – hvornår dukker Sump-Hullæben op her ?

Sepstrup Sande er et besøg værd

På Sepstrup Sande blev der i sommers fundet Benbræk dækkende et område på størrelse med en halv fodboldbane (LS). Liden Soldug voksede i 10.000-vis på blottede dyndflader ved vandhullerne i den vestlige del af området sammen med enkelte Liden Ulvefod. Lidt længere mod sydøst voksede store bestande af Hvid Næbfrø og en pæn bestand af Brun Næbfrø, der ligeledes havde en enkelt "tot" ved førstnævnte område. Det udtørrede område var ydermere fint randet af Mangestænglet Sumpstrå. Der er kun publiceret enkelte nyere fund af Mangestænglet Sumpstrå, Liden Ulvefod og Brun Næbfrø i Århus Amt.

Benbræk
Benbræk på Sepstrup Sande (Foto : Lars Skipper)
Liden Soldug
Liden Soludg på Sepstrup Sande (Foto : Lars Skipper)

Nogle fund af rød- og gullistede arter

Tyndakset Star (rødlistet R) er fundet i tusindvis langs leret skovvej i Stenderup Nørreskov fra kysten ved Rønshoved og mod nordvest (BVP). Arten er tidligere set i denne skov, men kun i små bestande.
Flere hundrede planter af Guldblomme (gullistet) er fundet nord for mergelsporet 0-1 km SSØ for
Kongenshøj, Randbøl hede (WE). Desuden er der set en del planter på Randbøl Hede langs Frederikshåb- Fittingvejen (WE).
I en lille tilgroet birkemose umiddelbart vest for containerpladsen i Vejles vestlige udkant er der set 20 planter af Vibefedt (gullistet) sammen med Rundbladet Soldug (AB). Det kniber med at få arealet afgræsset med de får, der i øjeblikket har adgang, men formentlig vil den kommende NyVejle kommune sørge for en mere permanent pleje af dette spændende sted.
En stor bestand af Vandportulak (gullistet) er set på en mudderflade ved et vandhul ved 26,2 km stenen på Billund-Egtved-vejen (WE).
Engblomme (gullistet) er fundet med en stor bestand (flere hundrede blomster på 100 m2) i en sump ved et tilløb fra vest til Gudenåen, Tinnetvej 62 (EBA).
I en ret nyanlagt sø i et haveanlæg 200 m syd for 26 km-stenen på Billund-Egtved vejen er der fundet en pæn bestand af Hår-Tusindblad (gullistet) (WE).
I Tørrild Mose nær Egtved er der opdaget en meget stor bestand af Krans-Tusindblad (gullistet) (WE).

Fund af andre sjældnere arter

I et område med stormfældede graner dækkede Klatrende Lærkespore flere hundrede kvadratmeter i Skovsbøl Krat 400 m øst for Skovsbøl Søndergård ved Give (MWJ).
Femradet Ulvefod er opdaget med en bevoksning på ca. 2 kvadratmeter umiddelbart øst for Kikhøjvej i Klitterne i Frederikshåb Plantage (PD, MWJ), og enkelte planter stod i lyng i ved et nygravet vandhul i Rævlingmose, Vorslundevej 74 (EBA).
I Engelsholm Sønderskov er Skov-Svingel fundet i mængder (PNN, TP).
I en lille strandsump ved Tirsbæk er der fundet enkelte planter af Strand-Kvan (BVP, ASF).
Den sydligt udbredte Tandrod er jo ret så spredt i Århus Amt, men i Vejle Amt begynder den at blive hyppigere. Der er nye fund i krat med skavgræs nær Ravningbroen i kanten af Engelsholm Sønderskov (PNN, TP), i sydenden af Fovslet Skov syd for Kolding (JR), mange blomstrende planter stod ved Birkelund vest for Sovkrog ved Vejle Å (PD, MWJ), og mange blomstrende planter voksede langs Spjarupvej ved Egtved samt i skovbund vest for vejen (PD, MWJ).
Et enkelt individ af det formentlig vildtvoksende, men sjældne, Pebertræ er set i Grund Skov under Bøg (MWJ).

Et par indslæbte/indførte arter

Den i Jylland sjældne Tornet Tidsel er fundet ved Randerse (KD/www.fugleognatur.dk). Arten har østlig udbredelse og bliver hyppigere helt mod øst på på Øerne.
Et enkelt flot eksemplar i blomst af den gamle have/lægeplante Hjertebladet Slangerod (Aristolochia clematitis) er fundet på Kolding Slotsbanke (JR).Lidt om mine kilder

Jeg er blevet bekendt med de omtalte fund især gennem indberetninger til Vejle Amt, Dansk Botanisk Forening,  Østjysk Biologisk Forening eller personlig kontakt. De uddybende bemærkninger om fundene skriver jeg ud fra egne tidligere iagttagelser og notater og diverse floraværker.

Kilder : Lars Bruun (LB), Jesper Ratjen (JR), Rita Larsen (RL), Bent Vestergaard Petersen (BVP), Bo Levesen (BL), Anne Birgitte Levisen (ABL), Lars Skipper (LS), Thomas Larsen (TL), Allan Bech (AB), Westy Esbensen (WE), Peder Nygård Nielsen (PNN), Marian Würtz Jensen (MWJ), Per Delphin (PD), Erik B. Andersen (EBA), Lene Thomsen (LT), Henriette Lang Sørensen (HLS), Tina Pedersen (TP), Alex Sand Frich (ASF),  Inger Kvistgaard Hansen (IKH), Margaretha Liebmann
(ML), Kirsten Damgård (KD).