Nyt om floraen i Østjylland

 
Spændende fund kan sendes til : Bents mail
Sidst opdateret 14. februar 2011.
Til Bent Vestergaard Petersens Hjemmeside.

 


Nyt fra 2010

Nyt fra 2009

Nyt fra 2008

Nyt fra 2007

Nyt fra 2006

Nyt fra 2005

Nyt fra 2004

Nyt fra 2003

Nyt fra 2002

Nyt fra 2001

Nyt fra 2000

Nyt fra 1999

Nyt fra 1998

Nyt fra 1997

Nyt fra 1996NYT FRA 2000

Spæd Kløver atter i Øst-Jylland

Spæd Kløver (rødlistet V) er gennem de sidste år blevet eftersøgt på de fleste af dens tidligere voksesteder i Øst-Jylland, men uden held. Mange af voksestederne havde helt ændret karakter. Den vokser typisk på myretuer og andre meget lavtvoksende partier på strandenge og strandoverdrev. I sommer 2000 blev den så sensationelt fundet på 2 lokaliteter i Vejle Amt. Det ene fund blev gjort på Trelde Næs i et hjulspor på nordkysten. Fra denne lokalitet foreligger der et gammelt fund fra 1935, så den er der altså stadig. Det andet fund blev gjort i Gudsø Vig ved Kolding, hvor den aldrig tidligere har været kendt fra. I Jylland kendes den iøvrigt fra Skallingen, men det er vist alt i det jyske. For øvrigt er den indenfor de sidste år fundet på et par lokaliteter i det syd-fynske område.

Kæmpe-Rapgræs har det fint i Grejsdalen

Ved målrettet eftersøgning er Kæmpe-Rapgræs (rødlistet V) nu kendt fra 15 adskilte væld i Grejsdalen. Det var ellers frygtet, at den helt var forsvundet fra Grejsdalen, jvf. Løjtnant og Worsøes ”Status over den danske flora”. De fleste af fundene er gjort i Lerbæk Skov, men også Højgård Skov rummer et par bestande. I Jylland er arten ellers kun kendt fra Nørlund Skov, og den har desuden nogle få voksesteder på Fyn og Sjælland.
I og omkring nogle af vældene i Grejsdalen er der for øvrigt fundet Finger-Star, Tyndakset Star, Vår-Fladbælg, Druemunke, Skov-Svingel, Tandrod, Skov-Hullæbe, Skov-Gøgelilje, Tyndakset Gøgeurt og Ægbladet Fliglæbe.

Bredbægret Ensian fundet ved Åbenrå

I forbindelse med en undersøgelse af vokshattene på Bjergskov Overdrev ved Åbenrå blev der i oktober 1999 fundet nogle få ekemplarer af Bredbægret Ensian (rødlistet V). I det østjyske vokser Bredbægret Ensian iøvrigt kun på et nordvendt overdrev ved Egtved, her med ca. 1000 planter, og ved Bryrup. På voksestedet i Kaldal ved Bryrup er den vist ikke set i de sidste år.

Nye fund af Tyndakset Star

Antallet af kendte lokaliteter i Vejle Amt med Tyndakset Star (rødlistet R) er blevet fordoblet inden for de sidste 10 år, så den nu kendes fra 20 skove i amtet. I år er den blevet fundet som ny i Marielund ved Kolding og i Lerbæk Skov i Grejsdalen. Desuden er den genfundet i Saltbæk-kløften ved Munkebjerg og i Koldingskov og Bramdrup Skov ved Kolding. Typisk er den set på fugtige, lerede skovveje, hvor den kan danne store bestande. Denne syd-østjyske art har nogle voksesteder på Århus-egnen med det nordligste i Rugård Sønderskov, men ellers synes den at mangle i et område mellem Juelsminde og Odder.

Otteradet Ulvefod genfundet i Grejsdalen

Otteradet Ulvefod (rødlistet R) har vokset på ca. 20 lokaliteter i Vejle Amt, men trods eftersøgning på mange af de tidligere voksesteder i de sidste år, er den ikke blevet genfundet. Den er nu heller ikke nem at opdage, da den ofte vokser sammen med arter af mosset Jomfruhår (Polytricum sp.), som den kan ligne en del. I sommer 2000 blev den så glædeligt genopdaget på en morbundsskrænt i bøgeskov i Lerbæk Skov i Grejsdalen. Planterne dækkede et par kvadrat-decimeter og havde fertile skud. I de sidste 50 år er Otteradet Ulvefod ellers kun angivet fra 2 lokaliteter i Vejle Amt, nemlig ved Vingsted nord for Kolding i 1978 og i Højlund Skov. I Højlund Skov groede den i 1980’erne på en nordvendt vejskrænt sammen med bl.a. Blåbær og Engelsød, men er siden forsvundet. På voksestedet i Lerbæk Skov er der for øvrigt også et par sterile skud af Femradet Ulvefod.

Tætblomstret Hullæbe

Tætblomstret Hullæbe (rødlistet R) er ikke specielt sjælden i Vejle og Århus amter, men kendes iøvrigt kun fra få lokaliteter på Fyn og Sjælland. Alene i Vejle Amt er den i øjeblikket kendt fra ca. 30 lokaliteter. På en leret skrænt i Marielund ved Kolding blev der i august fundet ca. 50 blomstrende planter. Her i blandt var der et enkelt skud med ikke mindre end 15 blomsterskud ! Arten har måske et godt år i år? Læserne opfordres hermed til at indberette optællinger af denne ægte østjyde.

Liden Åkande også i Blidsø

I 1999 blev Liden Åkande (rødlistet R) set i Oversø, Rødesø og en lille sø nordvest for Rødesø. Her i 2000 er den nu også fundet i Blidsø øst for Oversø. Syd for Salten Langsø ligger der mange småsøer, så Liden Åkande har måske flere voksesteder i området.


Vedvarende Måneskulpe er stadig i Grejsdalen 

Vedvarende Måneskulpe (rødlistet R) regnes som spontan i Grejsdalen, på Bornholm og måske enkelte andre steder. I 2000 blev den atter set i Grejsdalen i en askeskov nær Grejs Å i Grejsdal Skov. Der var mindst 100 planter bl.a. sammen med Skov-Storkenæb. 

 


Foto: Westy Esbensen

Rundfinnet Radeløv ved Trebroer

Rundfinnet Radeløv (gullistet) har haft et par gode år ved Trebroer i Århus. Bestanden er nærmest fordoblet siden de første 10 eksemplarer blev opdaget i 1995. Det kunne være interessant at finde ud af, hvilken underart det drejer sig om, men hvem vil lægge krop til forsøget? For nye læsere af af Gejrfuglen kan det bemærkes, at de små bregner gror på en nordvendt bropille ca. 3 m over Århus Å, og de kan med kikkert beundres fra træbroen midt i åen.

Nyt fund af Eng-Klaseskærm i Øst-Jylland

Den sjældne Eng-Klaseskærm er fundet som voksende hist og her i Seljum nord for Stenderup Sønderskov. Arten er især fundet i den sydlige del af landet og ved Limfjorden og på Læsø. I Øst-Jylland foreligger et gammelt fund fra Palsgård i Sandbjerg Vig, men ellers er den kun fundet længere mod syd, især ved Haderslev Fjord.
Sammen med Eng-Klaseskærm groede også Liden Tusindgylden og Samel i tusindvis. Samel blev set i Seljum på en ekskursion med Dansk Botanisk Forening i 1985, og den kendes fra Vejle Amt i øvrigt kun fra Studsdal Vig og Gudsø Vig.

Nogle spredte fund

Alm. Månerude (gullistet) er set på Harrild Hede, nærmere bestemt mellem Kvindebæk og Holtum Å.
Mark-Tusindgylden (gullistet) bliver fundet mange steder på kulturpåvirkede lokaliteter og fortjener måske ikke at være gullistet. I sommeren er den fundet talrig på vejskrænter, langs grusveje og selv på sandede brakmarker i Midt- og Øst-Jylland.
Fjer-Knopurt (gullistet som ansvarsart A) er fundet syd for Kolding i få eksemplarer i et strandkrat syd for Stenderup Sønderskov. Arten kendes i nyere tid kun fra spredte fund i Jylland og en stor del af fundene er gjort i vejkanter. Den bliver måske også dyrket ?
Under tilsyn med Bruskbæger (rødlistet E) på den velkendte lokalitet i lavningen i Ringgive Kommuneplantage blev der fundet Fin Bunke (R). I Vejle Amt er Fin Bunke i nyere tid kun set på Øvre på Endelave og ved Skærsø, hvor den dog ikke er genfundet i de sidste år.
Snylterod er fundet med 7 blomstrende skud under bøg på skrænt nær P-pladsen ved Munkebjergvej i nærheden af Børkop og desuden er der fundet 2 små bestande med ca. 50 meters mellemrum i Højgård Skov.

Skov-Hullæbe som haveplante

I blot lidt ældre haver kan man være heldig at finde Skov-Hullæbe. I et ejendomskompleks, Skovparken, i Koldings udkant vokser mindst 100 planter i de ca. 20 år gamle busketter og beplantninger. Skov-Hullæbe er desuden fundet i en egebevoksning langs Lærkevej og på Nordre Kirkegård, også i Kolding.

Skærsø

Lobeliesøen Skærsø vest for Egtved har fået det skidt. Vandet er blevet uklart, og der er en del slam på bunden og på vandplanterne. Søen rummer dog stadig de typiske arter Sortgrøn Brasenføde, Tvepibet Lobelie, Strandbo, Sekshannet Bækarve, Hår-Tusindblad og Svømmende Sumpskærm. Langs søen er der nogle steder en interessant hedemose med arter som Brun Næbfrø, Liden Soldug, Rundbladet Soldug, Klokke-Ensian, Benbræk, Liden Ulvefod, Mangestænglet Sumpstrå, Aflangbladet Vandaks og Liden Blærerod. I år er der desuden fundet Spæd Mælkeurt langs en sti.

Ensidig Hønsetarm vokser flere steder på Mols

I referatet af ØBF’s tur til Helgenæs i maj i år blev der nævnt, at Ensidig Hønsetarm var ny for Mols. Den er dog også fundet i et AFD-kvadrat ved Knebel indenfor de sidste år.

Uldhåret Ranunkel i Øst-Jylland

Uldhåret Ranunkel er i år fundet i Kolding Skov sammen med bl.a. Lund-Fredløs, Småbladet Milturt, Smuk Perikon og Bredbladet Klokke. På TBU-kortet er der afsat en prik ved Kolding, så det drejer sig nok om et genfund.
Uldhåret Ranunkel har en underlig udbredelse i Øst-Jylland. Den er kendt fra nogle skove omkring Århus og derefter er der et spring mod syd til Agersbøl Skov og Stagsrode Skov (de to eneste fund på Vejle-egnen) og dernæst et par fund på Kolding-egnen og videre syd, hvor den bliver hyppigere, især ved fjordene.
De sikre fund i Århus og Vejle amter er Havreballe Skov, et par småskove syd for Brabrand Sø, Stagsrode Skov, Agersbøl Skov nord for Vejle, Slette Skov ved Eltang, Kolding Skov, Stenderup Midtskov og Stenderup Sønderskov (Seljum Have). Kender læserne andre fund ?

Tørve-Viol

Her i foråret blev det endelig fastslået, at det ér Tørve-Viol, der vokser i en stor bestand ved Urup. I 1997 blev fundet første gang registreret, men der herskede tvivl om det var den rene art eller en krydsning med Eng-Viol. De to arter kan være vanskelige at adskille udenfor blomstringen og en hybrid er helt umulig. Allerede Knud Wiinstedt nævner i en artikel i Botanisk Tidsskrift fra 1915, at Tørve-Viol vokser ved Urup, så det nye fund kan altså dreje sig om et gefund af denne rødlistede og akut truede art.

Kæmpe-Star

I de sidste par år er Kæmpe-Star (rødlistet R) blevet grundigt eftersøgt i bækkløfterne omkring Munkebjerg ved Vejle Fjord. Velkendt er bestanden nedenfor Munkebjerg Hotel i kløften med rensningsanlægget. Kæmpe-Star er imidlertid også fundet i Ibæk-kløften mod vest og desuden i en kløft længere mod øst (”Kløften med Villa Solskin”). De 3 adskilte bestande er alle små med 10 til 20 planter. I år er et enkelt blomstrende individ for nylig fundet i den nederste del af Saltbæk-kløften længere mod øst for øvrigt sammen med Tyndakset Star.

Nørrestrand

På sydøst-siden har en bestand af Ægbladet Fliglæbe i en lille kratskov et godt år med 30 blomstrende og 20 vegetative skud. Sidste år blev der talt 20 skud, heraf 2 i blomst.
Ved Sundet er der stadig tusinder af Maj-Gøgeurt på et areal, hvor vegetationen holdes forholdsvis lav ved rørskær. Interessant er det, at Kødfarvet Gøgeurt spreder sig kraftigt eller har haft et rigtigt godt år. Der blev ved en kort gennemgang talt mindst 100 i blomst og flere hundrede vegetative. I 1997 er der ved grundig optælling talt 50 blomstrende.

Gudenå-dalen

Vejle Amt foretager i øjeblikket en undersøgelse af naturforholdene i den nederste del af Gudenå-dalen. Af bedre fund kan nævnes:
Butfinnet Mangeløv blev fundet flere steder i Springbjerg Mose. I Vejle Amt er den i øjeblikket ellers kun kendt fra et stort kær ud for Tranholm Plantage i Mattrup Ådal. I en tørvegrav i mosen var der for øvrigt Butbladet Vandaks.
I et kær over for Bredkær ca. 1 km syd for Voervadsbro er der fundet bl.a. Vibefedt, Skede-Star, Loppe-Star, Maj-Gøgeurt, Eng-Troldurt, Mose-Troldurt, Lancetbladet Høgeurt, Leverurt, Rundbladet Soldug, Trindstænglet Star, Fåblomstret Kogleaks og den rødlistede svamp Tørvemos-Vokshat. Vibefedt og Skede-Star er sjældne planter i Vejle Amt. Ud over dette kær er Skede-Star inden for de sidste år kun fundet ved Stigsholm Sø, mens Vibefedt er kendt fra 3 lokaliteter, nemlig Stigsholm Sø (her i mængder), Hvidkilde på Hjarnø og den er netop i år opdaget på endnu en lokalitet ved Skadbjerg vest for Egtved.
I en dal nord for Gantrup er der set Loppe-Star og Smuk Perikon.
Syd for Birknæs er der set Dværg-Perikon, Maj-Gøgeurt og Tvebo Baldrian.
I Fyel Mose gror på en eng Seline. I Vejle Amt er den ellers kun kendt fra Porsemosen ved Nim.
På et hedeareal i den nordøstlige del af Vængmose er der fundet 20 eksemplarer af Alm. Månerude. I et fugtigt pilekrat groede der for øvrigt ca. 100 Ægbladet Fliglæbe.
Endelig er en stor bestand af Dynd-Star fundet ca. 500 m syd for Vilholt Mølle. Dette er i øjeblikket den eneste kendte bestand af denne efterhånden sjældne art i Vejle Amt.

Studsal Vig

I Studsdal Vig i Kolding Fjord er der i år fundet en bestand på ca. 300 Slangetunge. I Vejle Amt er den indenfor de sidste år i øvrigt kun set på Øvre på Endelave og i Sandbjerg Vig ved Juelsminde. Af andre gode arter er der i Studsdal Vig indenfor de sidste år fundet bl.a. Butblomstret Siv, Samel, Strand-Kvan, Eng-Troldurt og Leverurt.

Spredte iagttagelser

En del planter af Vandportulak er fundet på en næsten bar sandbred samt på lavt vand i nygravet (1998) sø ca. 300 m stik syd for Damhøje ved Hundshoved i Nørre Snede Kommune. I øjeblikket er denne art i Vejle Amt ellers kun kendt fra vestenden af Tøsby Sø, en lavning i Ringgive Kommuneplantage og i et udtørrende vandhul nær Lund ved Horsens.
Vinterportulak optræder som ukrudt i gartnerier og kan herfra spredes især i beplantninger. Den er for nylig fundet i et busket i Ry og er ny for TBU-distrikt 20.
Vestenden af Jenskær syd for Silkeborg kan byde på så interessante arter som Dynd-Star, Hjertebladet Fliglæbe, Trindstænglet Star, Plettet Gøgeurt, Femradet Ulvefod, Smuk Perikon, Tue-Siv og Kær-Mangeløv.
Under et besøg i Skærbro Kær ved Ry blev der set en enkelt Hjertebladet Fliglæbe, 100 Ægbladet Fliglæbe og over 1000 Tvebo Baldrian foruden flere eksemplarer af Butfinnet Mangeløv, Tråd-Star, Knippe-Star, Liden Vintergrøn, Butblomstret Siv, Blære-Star og Langbladet Ranunkel.
Vest for Knudsø ligger en dejlig græsset vældpræget eng med bl.a. Grøn Star, Krognæb-Star, Hirse-Star, Blågrøn Star, Hjertegræs, Tvebo Star, Stjerne-Star, Stor Skjaller, Maj-Gøgeurt, Plettet Gøgeurt, Tvebo Baldrian og Leverurt. Mærkeligt nok er området ikke omtalt i "Oversigt over botaniske Lokaliteter".
Den lille skov lige nord for Tirstrup på Djursland er fyldt med Krans-Konval. Arten er sjælden uden for de østjyske, bakkede, ”atlantiske” skove.

Nyt fund af Lysitichon americanus
 
Fund af denne underlige amerikanske art blev sidst beskrevet på denne side fra 1998
I marts i år fandt Lilian Petersen og Thomas Brandt-Pedersen 
Lysichiton americanus voksende i en skovsump i Gudenådalen ved Langå (billedet). 
Planterne blomstrede med store, gule og stinkende, typiske "Kalla-blomster", der viser slægtsskabet til vor hjemlige Dansk Arum.
Nyt om Vellugtende Agermåne

Vellugtende Agermåne er ikke særlig sjælden omkring Langå. Således vokser den langs markvejen ved Langå Søgård, flere steder mellem Granslev og Skjød og ved Kællinghøl mellem Ulstrup og Bjerringbro.