Nyt om floraen i Østjylland

 
Spændende fund kan sendes til : Bents mail
Sidst opdateret 15. februar 2011.
Til Bent Vestergaard Petersens Hjemmeside.

 


Nyt fra 2010

Nyt fra 2009

Nyt fra 2008

Nyt fra 2007

Nyt fra 2006

Nyt fra 2005

Nyt fra 2004

Nyt fra 2003

Nyt fra 2002

Nyt fra 2001

Nyt fra 2000

Nyt fra 1999

Nyt fra 1998

Nyt fra 1997

Nyt fra 1996


NYT FRA 2007

Bemærk at rødlistesystemet er blevet revideret - bl.a. er der indført nogle andre betegnelser. Blandt planterne er det endnu kun orkideerne, der har været behandlet efter det nye system og dette er fulgt i den følgende tekst. Læs mere om det nye rødlistesystem på DMU's hjemmesider.

Haaret Kartebolle
Håret Kartebolle har sorte støvknapper
Første sikre fund af Håret Kartebolle i Jylland

En bestand på ca. 50 blomstrende planter af Håret Kartebolle (rødlistet R) blev i sommers opdaget på en skygget vejskrænt nær en bæk ved Barritskov (Peder Nygaard Nielsen). Fundet er særdeles interessant, da det er det første sikre bevis på, at Håret Kartebolle vokser i Jylland. Der foreligger gamle, skriftlige angivelser uden belæg netop fra Barritskov og desuden fra Stouby og en skov ved Klakring (Barritskov ?). Desuden kendes et vegetativt belæg fra Sdr. Stenderup, men alle disse fund kan lige så godt dreje sig om den nærtstående Pindsvin-Kartebolle, der af og til ses forvildet, og som kun sikkert kan adskilles fra Håret Kartebolle i blomst eller frugt. For en ordens skyld må det lige nævnes at Håret Kartebolle for nyligt er fundet så tæt på Jylland som på Als.

Kronlos Springklap
Kronløs Springklap med den oprette vækstform

Kronløs Springklap i Østjylland

Kronløs Springklap (rødlistet R) er kendt fra en del fund i Østjylland, men langt de fleste fund er meget gamle. Glædeligt blev den i sommers fundet eller genfundet langs Skyttehusvejen i Vejle Nørreskov, hvor ca. 100 planter stod i vejkanten, på en gruset P-plads, i en grusbunke og på en skrænt i bøgeskov over for mindesmærket for Harald Kidde (Westy Esbensen). I Østjylland er der  nyere fund nær Katbjerg Odde og i Lindfald ved Rosenvold.

Nyt fund af Kæmpe-Rapgræs

Et nyt fund af Kæmpe-Rapgræs (rødlistet V) er gjort i Grejs Skov, hvor en bevoksning på et par m2 stod i en lavning på en skrænt i bøgeskov (Westy Esbensen). Kæmpe-Rapgræs har virkelig et kerneområde i Grejsdalen med 15 til 20 større og mindre bevoksninger spredt især i Lerbæk Skov og Højgård Skov.

Andre fund af rødlistede arter

Mellem graffittien klarer Rundfinnet Radeløv (rødlistet R) sig stadig fint mellem granitstenene, der danner fundament for betonbroen, der fører jernbanen over Århus A – lokalt kendt som Trebroer (Sten Porse). Bestanden blev opdaget i 1995 og der er talt omkring 30 individer.
Omkring 50 rosetter af Strudsvinge (rødlistet R) er opdaget ved Fløjstrup Bæk nord for Vejle, 500 m NV for Agersbjerggaard - muligvis spontan (Westy Esbensen).
I Vinding Skov ved Vejle, er der fundet omkring 150 tuer af Tyndakset Star (Rødlistet R) i to væld ved en bæk ca. 300 m NNV for Hørmøllen (Westy Esbensen).
Et par fund fra 2004 og 2005, der først nu er endelig verificeret fortjener også lige at blive omtalt. En art af vandstjerne blev fundet på De Vilde Blomsters Dag i 2004 på en sumpet eng ved Dybvadsbro ved Kolding. Den er nu endelig bestemt til Småfrugtet Vandstjerne (rødlistet E) (Tage og Annemarie Mogensen). Og nu kan et nyt voksested tilføjes for Spæd Kløver (rødlistet V), da den er fundet og et belæg verificeret fra en græsset eng ved Bøgeskov ved Fredericia (Tage og Annemarie Mogensen).
Asplenium
Voksested for Rundfinnet Radeløv ved Trebroer (Foto: Sten Porse)

Dårligt år for mange orkideer ?

Biblomst ved Horsens havde et dårligt år med blot 13 blomstrende individer set gennem sommeren (Lene Thomsen, Bent Vestergaard Petersen). Sidste år blev der talt 16 blomstrende, i 2005 ca. 25 og i findeåret – 2004 - ca. 50 blomstrende individer.
I Skærven ved Løsning er der set flere bestande af Ægbladet fliglæbe, men der synes færre end sidste år (Margaretha Liebmann).
Der er i det hele taget generelt meldinger om et dårligt år for mange orkidé-arter. F.eks. blev der i Marielund ved Kolding overhovedet ikke set et eneste eksemplar af Tætblomstret Hullæbe, hvor der i gode år kan tælles op mod 100 blomstrende skud (Jesper Ratjen, Bent Vestergaard Petersen).

Andre fund af orkideer

Et par fund af Tyndakset Gøgeurt er nye for disse sider : Mere end 20 planter heraf flere i blomst vokser på overdrev i Bygholm Ådal lige nord for Kørup Bro (Bo Levesen), 25 eksemplarer er fundet i en ahornbevoksning i den sydligste del af Gelballe Skov vest for Kolding (Jesper Ratjen) og omkring 25 stk er set i et ege/bøgeskovparti i den vestligste del af Fovslet Skov sydvest for Kolding (Jesper Ratjen).Rederod er fundet ved Højen Bæk nær Vejle, hvor den allerede var i blomst den 14.5. (Erik B. Andersen).
Følgende fund af Maj-Gøgeurt er gjort i det østjyske : På østsiden af Gesager Å ved Korning SV for Horsens var der 1 blomstrende i et væld og 500 m længere nordpå ca. 400 blomstrende på en vældpræget skråning den 22. maj (Peder Nygaard Nielsen), i en have i Erritsø i Fredericia har en beboer en naturlig bestand på mindst 50 planter i et fugtigt område i sin græsplæne (oplysning via Berit Borksted), i et væld på eng nord for Vingsted Skovvej i Vejle Ådal vest for Vingstedcentret blev der talt over 50 blomstrende skud sammen med én staude af engblomme den 7. juni (Peer Høgsberg), over 50 er set i væld i græsset eng vest for Runkenbjerg i Vejle Ådal (Peer Høgsberg), i et stærkt tilgroet vældområde ved bredden af Engelsholm Sø blev ca. 10 næsten afblomstrede skud fundet i den tætte bevoksning neden for P-pladsen og bålstedet på Søbakken ved søens østlige ende den 17. juni (Peer Høgsberg), og nær Kolding blev mindst 5 frugtstande af Maj-Gøgeurt fundet i høj vegetation på en  vældpræget overdrevskråning NØ for Stenvad Mølle den 8. juli (Jesper Ratjen).
Plettet Gøgeurt er set flere steder på Randbøl Hede. Ved den gamle studevej mod Vorbasse ved søen før Stoltenbjerg stien stod to blomstrende skud mellem stien og søen (Peer Høgsberg), på nordsiden af Stoltenbjerg ved en lille sti direkte mellem Hundeskoven og Stoltenbjerg stod også to blomstrende skud ved stien (Peer Høgsberg) og ved Morbanke øst for Kirstinelyst blev der talt ca 300 blomstrende planter (Allan Bech).
50 individer af Skov-Gøgelilje er fundet i en birkemoserest omgivet af græsplæne og græsmark på Højen Hede ved Ny Højen syd for Vejle den 8. juli (Mogens Sieron & Peter Wind). Ca. halvdelen havde blomstret.

Et vestligt fattigkær

Ved Jels syd for Kolding er der opdaget en mose, hvor der tidligere er blevet gravet tørv. I blåtopkær og pilekrat i mosen vokser mindst 10 blomstrende Plettet Gøgeurt, flere hundrede individer af Benbræk, Klokkelyng, Vestlig Tue-Kogeleaks, en mindre bestand af Pors og 5 indvider af Rundbladet Soldug. I et pilekrat var der 10 blomstrende Skov-Gøgelilje og flere vegetative individer og på et jorddige med blandet løvskov blev der set 3 individer af Skov-Hullæbe (Kaj Blom Nielsen & Peter Wind).

I en grusgrav ved Kolding

Ellesump i grusgrav
Naturen er rigtig ved at vandre ind i en grusgrav i Seest i Koldings vestlige udkant. Gravningen ophørte for 30 til 40 år siden og har efterladt sandede, tørre sletter og skrænter og et par vandfyldte lavninger og sumpe. Af mere interessante planter kan nævnes Bredbladet Timian i store mængder, Kornet Stenbræk, Liden Fugleklo, Vår-Vikke, Sølv-Potentil, Hare-Star og Bitter Bakkestjerne. I en ung ellesump har en bestand på ca. 10 Maj-Gøgeurt indfundet sig og i et af vandhullerne en stor bevoksning af kransnålsalger. I samme vandhul blev der i år set mange lille vandsalamander og en mindre snog nær ved (Jesper Ratjen, Bent Vestergaard Petersen,  Torben Aaby Nielsen).

Foto: Ung ellesump med Maj-Gøgeurt i 30 år gammel grusgrav.

En lang række fund af karsporeplanter

Alm. Månerude er fundet med 5 stk – heraf 4 nedtrådte – eksemplarer i Skærven ved Løsning den 11.6. (Tommy Kaae), ca. 100 eksemplarer er set i Nørlund Plantage på sydsiden af Fruergårdsvej (Niels Peter Brøgger), ca. 45 eksemplarer er fundet i Nørlund Plantage ved Harrild Dambrug syd for Holtum Å (Niels Peter Brøgger) og også i Nørlund Plantage er ca. 20 eksemplarer fundet på østsiden af Midtervej langs afdeling 517 (Niels Peter Brøgger).
I Svanemosen ved Kolding er der fundet 2 klynger af Femnradet Ulvefod mod NØ i udkanten af det nyligt ryddede område (Jesper Ratjen). Femradet Ulvefod er også fundet flere steder i Nørlund Plantage : Afdeling 676 allerøstligste del øst for Ikastvej, dækkende over 20 m2 og Afdeling 517 vest for Midtervej 100 m syd for Stjernen, dækkende over 20 m2 (Niels Peter Brøgger).
Også Almndelig Ulvefod er set flere steder i Nørlund Plantage : Afdeling 648 grusgrav, dækkende over 10 m2 og på sydsiden af Voulundgårdvej  - afd, 601 - på skrænt ved brandbælte, dækkende over 10 m2 (Niels Peter Brøgger). Alm. Ulvefod er desuden opdaget i en ca 1 m2 stor bevoksning i Frederikshåb Plantage ved Randbøl Hede på den nordvendte skrænt i Hestedalen ca 50 m øst for bålpladsen (Peer Høgsberg).
En snes klynger af Butfinnet Mangeløv er fundet på sphagnum hængesæk i et fattigkær ved Houens Oddevej nær Kolding (Jesper Ratjen).

Strand-Salat i det østjyske

Strand-Salat kan nu findes hist og her op gennem Lillebælt med de nordligste fund mellem Snoghøj og Skærbæk på den jyske side og ved Strib på den fynske. Nye fund i Jylland er : 100-200 individer på tilgroet strandvold på stranden ud for Stenderup Midtskov (Bent Vestergaard Petersen), enkelte planter på tilgroet strandvold på kysten ca. 700 m NV for Stenderup Hage (Bent Vestergaard Petersen), 10 til 20 planter på strandvold på Stenderup Hage (Bent Vestergaard Petersen og Jesper Ratjen) og over 100 planter på kysten ved den sydøstligste del af Stenderup Sønderskov (Bent Vestergaard Petersen). Strand-Salat er ret ny i den danske flora, indslæbt med ballast-sand fra Sortehavs-området og naturaliseret i Østersø-egnene, hvorfra den spreder sig mod vest og nord. Det  er en meterhøj plante med blå kurvblomster ligesom Cikorie. Den formerer sig med udløbere og er bestandsdannende på grusede strandvolde. Strand-Salat vil formentlig sprede sig yderligere mod nord, så hold øje med den !

Fund af gullistede arter

Skælrod (foto til højre) er set mange steder i foråret. Af ”nye fund” kan nævnes tre forskellige steder med i alt 55 blomstrende skud i Højen ådal ved Vejle lige nord for Kildevældsvej samt et par steder syd for Gl. Koldingvej/stokbro (Allan Bech). Desuden er Skældrod fundet på 3 lokaliteter på jorddiger i nordvestlige del af Gejsing Skov ved Lunderskov (Jesper Ratjen) og 40 blomstrende skud er talt ved Farbror Svend Gård i Børkop under tjørn (Bo Levesen). Skælrod er desuden set ved Kromanns Planteskole i Sønderskov nær Fredericia ved foden af et birketræ (Annemarie og Tage Mogensen).

Engblomme er fundet med 2 store busketter i ugræsset væld på vestsiden af Gesager Å ved Korning vest for Horsens (Peder Nygaard Nielsen), ved Omme Å ved Ringive, hvor 200 - 250 busketter voksede på en græsset og to ugræssede engstykker (Bo Levesen), og i et væld på en ugræsset eng nord for Vingsted Skovvej i Vejle Ådal vest for Vingstedcentret stod en stor kraftig staude sammen med Maj-Gøgeurt (Peer Høgsberg).
Skælrod

På indlandsklitterne på Randbøl Hede, hvor den gamle studevej mod Vorbasse skærer klitterne, stod tre blomstrende Guldblomme den 20. juni 2007 (Peer Høgsberg) og en mindre bestand voksede lidt syd for Morbanke øst for Kirstinelyst også på Randbøl Hede (Allan Bech).
10-20 eksemplarer af Mark-Tusindgylden er fundet på en lille fin skrænt med bl.a. Vild Hør, Skov-Fladbælg, Kransbørste og hugorm! lige over for Albuen på Tirsbæk Strandvej (Westy Esbensen) og  100 eksemplarer er fundet på et ugræsset overdrev ved Vester Nebel Å, NØ for Højrup (Jesper Ratjen).
Ansvarsarten Fjer-Knopurt er fundet med ca. 100 store, blomstrende individer på et afslået areal, i vejkanter mm. omkring gravhøj vest for Sdr. Stenderup på hjørnet af Stenderupvej og Thygesmindevej øst for Kolding (Bent Vestergaard Petersen) og adskillige klynger stod i grøft ved og NØ for rutebilstoppested på Hylkedalsvej ved Møllevang SV for Kolding (Jesper Ratjen).

En række spredte fund

I Svanemosen ved Kolding er der fundet Kærmysse i et vandhul i den nordvestlige del. I nærheden blev der opdaget Femradet Ulvefod dækkende flere kvadratmeter og Rosmarinlyng i kanten af en gammel tørvegrav (Bo Levesen og Jesper Ratjen).
5 skud af Snylterod er fundet i Brandbjerg Sønderskov ved Vejle ved skovvejen ned ved højspændingsledningerne, fra Brandbjergvej, oven for sti i tæt bøgeskov (Peer Høgsberg), et skud er set i en lysning i bøgeskov ved Tirsbæk ved Vejle (Margaretha Liebmann) og desuden er Snylterod fundet to steder i Nørlund Plantage :  på østsiden af Midtervej, 100 m N for Stjernen stod 7 planter på ca. 10 cms højde (Niels Peter Brøgger) og i Afdeling 552 øst for Ikastvej stod ca. 5 planter, meget høje - 30 - 40 cm. (Niels Peter Brøgger).
Tandrod er set et par steder vest for Sortebanke, Sønderkær i Vejle Ådal (Allan Bech).
Tykskulpet Brøndkarse er fundet i et vandhul ved opstemmet væld på overdrev vest for Dybvadbro NV for Kolding (Jesper Ratjen), og et par m2 groede i kanten af Vejle Å, 100 m øst for broen over åen ved Ravning (Westy Esbensen).
Børste-Kogleaks, som man ikke ser så tit, groede på en vandhulbred ved et opstemmet væld på overdrev vest for Dybvadbro NV for Kolding (Jesper Ratjen).
Klatrende lærkespore er set ved klithusbrandlinie i Frederikshåb Plantage med en fin bestand, som dækkede nogle kvadratmeter (Allan Bech).
Slank Blærerod er fundet i tusindvis i en brunvandet tørvegrav i den nordligste del af Svanemosen ved Kolding (Jesper Ratjen).
Stortoppet Rapgræs er fundet ved søen ved Dalby Mølle i udkanten af Kolding (Annemarie og Tage Mogensen).
Hvor Jordbær-Potentil er ret så sjælden i den nordlige del af det østjyske bliver den ret hyppig længere syd. Nye fund i den sydlige del er i Gejsing Skov ved Lunderskov, hvor store bestande er fundet langs en sydvendt grøftside i nordvestlige del (Jesper Ratjen) og ved Christinero i Smedeholm nær Chrisitansfelt (Miljøområdet, Kolding Kommune).

Fund af nogle indslæbte arter

Hjertekarse er set på en kystskrænt ved lystbådehavnen ved Kolding Fjord (Annemarie og Tage Mogensen).
Tætblomstret Karse er fundet på Kolding banegårdsterræn ved "Godset". Samme sted vokser Trekløft Stenbræk (Annemarie og Tage Mogensen).
Mangefrøet gåsefod er fundet i antal i en sommerudtørret lavning i eng på nordsiden af Skjold Å, 1 km vest for Møgelkær Statsfængsel (Peder Nygaard Nielsen).
Høj Skjolddrager er set på et ruderat for enden af Thyrasgade i Vejle. Stod sammen med en række "mystiske" bregner, så den er sikkert indført med disse (Paul Landsfeldt).
2 eksemplarer af Tvebo Galdebær er fundet ved Bredballestrand ved Vejle bl.a. overvoksende Rynket Rose. De voksede i fugtig jord helt nede ved strandkanten S for Jeppes Kilde (Margaretha Liebmann).
Spydbladet Torskemund er hyppig på flere marker ved Mørkholt på Stenderup-halvøen øst for Kolding (Bent Vestergaard Petersen og Jesper Ratjen). Det er en sydøstligt udbredt ukrudts-art, der er sjælden i Østjylland. På de samme marker groede andre sydøstlige arter som Liden Torskemund og Ager-Galtetand.
Bleg Stenurt (Sedum hispanicum) gror langs den tyske cementvej på Ry Flyveplads i området syd for Salten Langsø. Den stod mange steder i vejkanten, hvor vejen går ind i plantagen. Jordbunden består af smeltevandssand sammen med vejmaterialer fra cementvejens anlæggelse under besættelsen (Eigil Holm).